Naɔ ‑së 'ö ‑gban Yesu Klisi ‑bha 'ö
Matiö
‑ya pö
1
Yesu "bhɛma ‑nu 'tɔ ‑bhiëë
(Dhukö 3,23-38)
Yesu 'ö Atanna ‑ya ‑ya Mɛdhamɛ 'ka bha‑ "bhɛma ‑nu 'tɔ ‑bhiëë ꞊nɛ: 'Mɛ 'wo ‑gban Ablaamö bha 'ö dho 'ö zun‑ 'ka Davi ‑bha, 'ö go Davi ‑bha 'ö dho 'ö zun Yesu ‑bha. ‑A ‑mɛ "gblʋ̈gblʋ̈ ‑wo ꞊plɛ, wo ꞊në‑ 'wo Ablaamö waa‑ Davi ‑a ‑nu 'ka.
Ablaamö bha ꞊në Izaakö kpɔ, 'yö Izaakö ‑yö Zakɔbö kpɔ, 'yö Zakɔbö ‑dɩ 'pö 'ö Zuda waa‑ ö dheebhang ‑nu ‑a ‑nu kpɔ. ꞊Dhɛ 'ö Zuda ꞊ya Fadhɛzö waa‑ Zedha ‑a ‑nu kpɔ, ‑a ‑nu dhe 'wo‑ ‑dhɛ Tama bha‑ "dhiʋ̈, 'yö Fadhɛzö ‑dɩ 'pö 'ö Eslɔɔmö kpɔ, 'yö Eslɔɔmö ‑yö Adhamö kpɔ, 'yö Adhamö ‑yö Abinadabö kpɔ, 'yö Abinadabö ‑yö Naasɔn kpɔ, 'yö Naasɔn ‑yö Samɔ kpɔ, 'yö Samɔ ‑yö Boazö kpɔ Dhaabö "dhiʋ̈, 'yö Boazö ‑yö Obɛdö kpɔ, 'yö 'wo‑ ‑bha dhe ‑dhɛ 'pö Dhutö. Obɛdö bha ꞊në Izai kpɔ, 'yö Izai ‑zë 'ö gun ‑na ‑gblüdë Davi 'kpɔ.
꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈, 'yö Davi ‑yö Sadhomɔ kpɔ, Sadhomɔ bha ꞊në‑ dhe ‑yö gun Udhi ‑bha dhebhɔ 'ka "kɛɛ 'yö Davi ‑ya bho‑ ‑gɔ. 'Yö Sadhomɔ ‑yö Dhoboamö kpɔ, 'yö 'wo Dhoboamö gbö ‑dhɛ Abia, 'yö 'wo Abia gbö ‑dhɛ Aza. Aza ‑bha gbö ꞊nɛ 'wo‑ ‑dhɛ 'pö Zozafa, 'yö 'wo Zozafa gbö ‑dhɛ Zolamö, 'yö 'wo Zolamö gbö ‑dhɛ Ozia, Ozia bha ꞊në Zoatamö kpɔ, 'yö Zoatamö ‑yö Akazö kpɔ, 'yö Akazö ‑yö Ezekiasö kpɔ, 10 'yö 'wo Ezekiasö gbö ‑dhɛ 'pö Manase, 'yö Manase ‑yö Amɔ kpɔ, 'yö Amɔ ‑yö Zozia kpɔ. 11 Zozia bha 'yö Zekonia waa‑ ö dheebhang ‑nu ‑a ‑nu kpɔ "tʋ̈ng 'wo Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu kun‑ 'ka 'wo dho‑ ‑nu 'ka ꞊dhuëngdhɛ 'gü Babidhɔnö bha‑ 'ka.
12 ꞊Dhɛ 'ö Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu ꞊wa 'go Babidhɔnö ꞊wa nu, 'yö Zekonia ‑yö Sadhasiɛdhö kpɔ, 'yö Sadhasiɛdhö ‑yö Zodhobabɛdhö kpɔ. 13 'Yö Zodhobabɛdhö ‑yö Abiudö kpɔ, 'yö Abiudö ‑yö Edhiakimö kpɔ, 'yö Edhiakimö ‑yö Azɔɔ kpɔ, 14 'yö Azɔɔ ‑yö Sadɔkö kpɔ, 'yö Sadɔkö ‑yö Asimö kpɔ, 'yö Asimö ‑yö Edhiudö kpɔ, 15 Edhiudö bha 'yö Edheazaa kpɔ, 'yö Edheazaa ‑yö Matan kpɔ, Matan bha ꞊në Zakɔbö kpɔ, 16 'yö Zakɔbö ‑yö Zosɛfu 'ö ‑kë Madhi 'ö Yesu 'wo‑ ‑dhɛ Atanna ‑bha ‑Yamɛ bha‑ kpɔ bha‑ ‑bha gɔn 'ka bha‑ kpɔ.
17 Yesu "bhɛma ‑nu 'ö go Ablaamö ‑bha 'ö dho 'ö zun Davi ‑bha ‑wo mɛ ‑kaɔng do ga ‑yiisiö, 'yö 'mɛ 'wo go Davi ‑bha 'wo dho 'wo zun "tʋ̈ng 'wo Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu kun‑ 'ka, 'wo dho Babidhɔnö ‑a ‑bha bha 'wo ‑kaɔng do ga ‑yiisiö 'pö, 'yö 'mɛ 'wo go 'pö "tʋ̈ng 'dhɛ bha‑ ‑bha 'wo nu 'wo zun‑ 'ka Atanna ‑bha ‑Yamɛ bhɔ "tʋ̈ng ‑bha 'pö 'wo ‑kaɔng do ga ‑yiisiö.
Yesu bhɔ ‑kɔ ‑dhiang 'ö Matiö ‑ya zë
(Dhukö 2,1-7)
18 ‑Kɔ 'ö Yesu Klisi ‑yö bhɔ‑ 'ka ‑kaa ‑ga 'ö ya: Madhi 'ö ‑kë Yesu 'kpɔdhe 'ka bha ‑yö ‑gun Zosɛfu dhɔɔbhaa ‑mɛ 'ka. ‑Wo ‑to ‑dhɔ bha ꞊në‑ 'gü kö 'wii ‑da ꞊kö wo 'ko ꞊keng‑ "ɛɛn kö Madhi 'yii ‑da ꞊kö Zosɛfu ‑gɔ 'kɔɔdhö kö ‑yö kë‑ ‑bha dhe 'ka, 'yö Madhi ‑yö 'gu sü Atanna ‑bha 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ‑bha 'gügbɩɩdhɛ ‑kɔ 'ka. 19 ꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊dhɛ Zosɛfu 'ö ‑kë Madhi dhɔɔbhaamɛ 'ka bha ‑yö ‑gun "klʋsëmɛ 'ka, 'ö 'yaa gun‑ "piʋ̈ ꞊dhɛ 'ö Madhi "pëng ‑pɛn bha, 'yö‑ ‑ya ö zuë" "piʋ̈ ꞊dhɛ waa‑ Madhi 'wo "kan ‑bin 'gü 'gu 'ö‑ sü "dhʋ̈ bha‑ ‑wɔn 'gü. 20 ꞊Dhɛ 'ö ö ‑zʋ 'gɔn sië 'wɔn bha‑ 'gü "dhʋ̈, 'yö kwa Dëmɛ ‑bha "kië do ‑yö ö ‑dɩ ‑zɔn ‑dhɛ kö ‑yö yi zë sië 'yö‑ pö‑ ‑dhɛ: «Zosɛfu, Davi suu 'gü ‑në, "sika 'ya 'dho ‑da i 'gü Madhi ‑sü i ‑bha dhe 'ka ‑sü ‑wɔn 'gü, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'gu 'ö‑ sü bha‑ ‑dɩ 'gü "slë 'yaa ‑mü, "kɛɛ Atanna ‑bha 'Nii‑ ‑bha 'gügbɩɩdhɛ ꞊në‑ ‑kë 'yö 'gbiödhe 'ka bha. 21 'Në 'ö dho‑ 'kpɔ bha 'nëgɔɔn ‑mü. ꞊Yaa‑ 'kpɔ, 'i‑ ‑dhɛ Yesu, (꞊Waa‑ pö "dhʋ̈ kö ‑wa ‑pö ‹Mɛdhamɛ›). ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'në bha ꞊në dho ö ‑bha "sɛgümɛ ‑nu ‑gɔ ‑ta 'dhɔ ‑a ‑nu ‑bha 'wɔn yaa ‑gɔ.»
22 'Wɔn ‑nu 'wo "dhʋ̈ bha ‑wo ‑kë "dhʋ̈ kö 'pë 'ö kwa Dëmɛ Atanna ‑yö bɔ‑ 'ka ö ‑wʋdhiʋ̈loomɛ ‑ta 'ö‑ pö yi 'bha 'ka bha ꞊në‑ ‑nu 'gü ‑wɔn ‑yö kë. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑yö ‑bɛn zë ‑sü 'ka ꞊dhɛ:
23 (Ka ‑dho "kan ka ‑ta kö) 'nëdhebhɔ do 'ö 'yii ‑zuö gɔɔn‑ ‑bha do
꞊ya 'gu 'sü kö ꞊ya 'nëgɔɔn do 'kpɔ,
‑a 'në bha ‑wo ‑dho ‑a ‑dhɛ Maniɛ.»
(꞊Waa‑ pö "dhʋ̈ kö ‑wa pö ‹Atanna ‑yö kwa "piʋ̈›.)
24 ꞊Dhɛ 'ö Zosɛfu ꞊ya ‑bö, 'yö‑ ‑kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö Atanna ‑bha "kië ‑ya pö‑ 'ka‑ ‑dhɛ bha‑ 'dhö, 'yö Madhi sü dhe 'ka, 25 "kɛɛ ‑a ‑nu ‑bha sɛɛ" 'yii kë do 'ö dho 'ö zun‑ 'ka Madhi 'në 'kpɔ ‑yi ‑bha. ꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ 'kpɔ, 'yö Zosɛfu ‑ya 'tɔ kpɔ, 'yö 'wo‑ ‑dhɛ Yesu.