'Sëëdhɛ 'ö Pɔdhö ‑ya bɔ
Fidhemɔ
‑dhɛ
1
Mang Pɔdhö ‑mɛ 'wo n ‑da ‑sü 'ka ‑kaso 'gü Yesu Klisi ‑dhiang 'a‑ zë ꞊në‑ ‑wɔn 'gü bha yaa‑ kwa dheebhang Timote ꞊në 'yi 'sëëdhɛ ya‑ bɔ bhii Fidhemɔ ‑mɛ 'i ‑kë yi dhɔɔbhaamɛ ꞊dede 'ka, "kɛɛ 'ö 'i ‑kë 'pö yi yë ‑kë Atanna "piʋ̈ "yɔɔ 'ka bha i 'dhö, ‑A ‑bha 'kɔdhigümɛ "pɛpɛ 'wo bho 'ko ‑ta i ‑gɔ 'kɔɔdhö bha‑ ‑nu 'dhö, kwa dheebhang dhebhɔ 'ö i ‑bha dhebhɔ 'ka 'wo‑ Apia ‑kë bha waa‑ i gbö Asipö 'ö ‑kë Yesu ‑bha "sɔdha 'ka 'pö ꞊dhɛ n 'dhö bha ka ꞊në ka ‑dhɛ, 'ya ka ꞊tua bho 'gbɛ. Yi ‑bhɛa kwa Dë Atanna ‑dhɛ kö waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑wo ka gba 'dhuë‑ 'ka kö ‑wo zuëyagblʋ̈ʋ̈‑ nu ka ‑dhɛ.
Fidhemɔ n dheebhang, "tʋ̈ng "ʋʋ "tʋ̈ng 'a bhɛa" sië‑ 'ka Atanna ‑dhɛ, a‑ nuɛ" ‑bho i ‑wɔn 'gü ꞊dedewo. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ i ‑bha ‑zʋ ‑yö kwa Dëmɛ Yesu ‑dhɛ ‑sü bha waa‑ i ‑bha Atanna ‑bha mɛ ‑nu ‑dhɔ ‑wɔn ‑taɔng ‑yö ‑nu yi ‑ta yö ‑kpɛawo, 'ö yi "tʋʋdhö ‑kpɛawo. "Kɛɛ a ‑bhɛa 'pö‑ ‑dhɛ kö i ‑bha ‑zʋ ‑yö ‑a ‑dhɛ ‑sü bha‑ 'bha ꞊në ‑yö ‑da 'gü ‑kpɛawo ‑yö 'dho‑ 'ka, kë "dhʋ̈ kö mɛ ‑kpɛa 'wo to ‑wo 'wɔn ‑së "pɛpɛ 'ö Klisi ‑ya kë ‑sü ‑faan ‑da kwa 'gü bha‑ kë ‑sü ‑dhɛ yö i ‑gɔ. Atanna ‑bha mɛ ‑nu ‑dhɔ ‑bha i kë ‑sü 'ö 'i‑ ‑nu ‑ta kun "dhʋ̈ bha‑ ma 'a‑ wo, ‑yö ‑dhi n ‑dhɛ ꞊dedewo 'ö n zuë" dho n ko 'gü 'ö 'waanu ‑tɛkpɛ ‑tɛkpɛdhö, n dheebhang, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑a kë 'i‑ wo "dhʋ̈ bha 'yö Atanna ‑bha mɛ ‑nu zuë" ‑ya ‑a ‑nu "gblʋ̈ʋ̈‑.
Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'wɔn 'a ꞊mɔɔ‑ ‑bha 'nu 'a i ‑kɔ kpɔ‑ 'ka Klisi 'tɔ 'gü 'i‑ ‑kë kö‑ "sɩ 'yaa i ‑dhɛ bha, 'yö mang Pɔdhö ‑mɛ 'ö 'ma kë ‑kwɛanë 'ka "kɛɛ 'ö 'a ‑kaso 'gü Yesu Klisi ‑wɔn 'gü ya 'ö n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'a ꞊bhɛa ꞊në‑ wo i ‑dhɛ ‑a ‑wɔn 'gü ‑dhɔ 'gü bha. 10 Bhɛa" ꞊në 'a‑ wo i ‑dhɛ Onezimö 'a kwa Dëmɛ Yesu ‑dhiang zë‑ ‑dhɛ kö a ‑kaso 'gü 'ö 'dhang bho‑ "dhiʋ̈, 'ö ꞊ya kë ꞊dhɛ n gbö 'dhö ꞊dɛɛ Atanna ‑bha zian ‑ta bha‑ ‑wɔn 'gü, n dheebhang Fidhemɔ. 11 A‑ ‑dɔ ꞊dhɛ ‑a ꞊trɔɔn 'yii kë i ‑bha ‑a zü bho ‑sü 'gü, "kɛɛ ꞊taamasü ya‑ 'gü ‑a ꞊trɔɔn ‑dho kë mɛ ꞊gban ꞊plɛ ko ‑bha. ‑Yö ‑dho kë i ‑bha ꞊dhɛ 'ö n ‑bha ‑kɔ 'ö‑ 'gü ‑a 'dhö ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö‑ 'tɔ 'dhö‑ 'ka 'pö ‑a 'dhö, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ꞊waa‑ pö Onezimö kö ‑wa pö 'në 'ö ꞊trɔɔn 'dhö‑ 'gü.
12 ‑A bɔ ꞊në 'a‑ wo sië i ‑dhɛ bha, "kɛɛ ‑a ‑wɔn ‑yö n ‑gɔ ꞊dhɛ n "yanga 'dhö. 13 'Yaa gun n "piʋ̈ ‑zianwo ꞊dhɛ 'a n ‑kɔ bho‑ 'gü, kë "dhʋ̈ kö ‑yö 'to i "gblʋʋ 'gü yö, kö ‑yö kë n ‑kɔ "dhiʋ̈ "tʋ̈ng 'a‑ 'ka ‑kaso 'gü 'wɔn ‑taɔng ‑së ‑wɔn 'gü ya‑ 'gü ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö‑ ‑dhɛ 'dhö‑ ‑bha 'nu ꞊dhɛ 'i kë‑ 'ka ‑a 'dhö. 14 "Kɛɛ 'yaa n "piʋ̈ ꞊dhɛ a‑ ‑kë "dhʋ̈ kö 'mii‑ pö i "yaan. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'yaa n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'bha‑ pö 'i 'wɔn ‑së kë n ‑dhɛ, 'i‑ kë ꞊dhɛ 'wɔn 'ö‑ "sɩ ꞊në 'yaa i ‑dhɛ ‑a 'dhö, "kɛɛ ‑yö ga bhii ꞊dede ꞊në i 'gü, kö 'ya 'dho kë ꞊dhɛ ꞊wa faan wɔ mɛ ‑ta.
15 'Bha mü "dhʋ̈ "kan 'ka‑ wo ka 'kwëë‑ yi 'bha 'ka bha ‑yö ‑kë "dhʋ̈ kö ‑kpan 'dhɛ kaa‑ wo ka 'kwëë‑ ꞊taamasü ya‑ 'gü bha ‑yö 'to "dhʋ̈ "sɛ 'tuʋ̈‑ 'ka ꞊wɛ, 'dee‑ 'wɔn dɔ? 16 'Pë 'ö n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'a‑ pö i ‑dhɛ yö ‑mü ꞊dhɛ kö ka ‑bha ‑kpan 'kwëë‑ ‑sü 'dhɛ 'ö dho kë ꞊taamasü ya‑ 'gü bha 'ya 'dho kë ꞊dhɛ ‑blɛɛsü ‑bha 'dhö, "kɛɛ kö‑ ‑bha ‑kë i ‑bha ꞊dhuëng 'ka ‑sü ꞊gban waa‑ ‑bha ‑bha, kö‑ ꞊bhlëë ‑yö kë i ‑gɔ ꞊taamasü ya‑ 'gü kö ‑yö ziö‑ 'ka ‑blɛɛsü ‑bha ‑ta, kö 'i‑ 'sü ‑zianwo ꞊dhɛ i dheebhang 'ö‑ ‑wɔn 'dhö i ‑gɔ "gbɩɩ‑, "kɛɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö ma ꞊në n ‑kë ‑blɛɛsü ꞊dedewo ꞊në‑ 'dhö kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑bha zian ‑ta.
17 'Ö ꞊ya kë ꞊dhɛ 'i n sü ꞊dede ‑zë wo ꞊dhɛ i "taɔngdë 'dhö tɛan‑ ꞊dede 'ka, kö ‑bhö i ‑kɔ ‑ya ‑a ‑dhɛng ‑bha ꞊dhɛ ‑kɔ do 'ö 'ma nu 'nu mü 'i dho ‑kɔ ‑ya 'ka n ‑dhɛng ‑bha bha ꞊në‑ 'dhö. 18 'Kö ꞊ya kë ‑zianwo ꞊dhɛ ꞊ya 'wɔn yaa suu "ʋʋ suu 'ö ꞊në‑ kë i 'ka, "ɛɛn 'ö kë pë 'bha ‑zian ꞊në ꞊kwaan i ‑ta, 'kö 'zü 'ö ‑kë pë suu "ʋʋ suu 'ö‑ 'ka, ‑bhö ‑a kë ma 'wɔn 'ka. 19 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö ‑wʋ 'ö ya mang ꞊dede ꞊në 'a‑ ‑bɛn zë ꞊dhɛ mang Pɔdhö ‑mɛ ma ꞊në 'a dho‑ "wɛɛ nu i ‑dhɛ bha 'yö bha. Kë "dhʋ̈ kö 'i 'dhang bho 'pë 'a‑ pö bha‑ "dhiʋ̈. ("Kɛɛ 'sa i‑ 'wɔn ‑dɔ 'kpakpadhö ꞊dhɛ bhii ꞊dede ‑zian 'i bha, i ma ꞊në n ‑bha 'ka i ‑bha ‑kë 'mɛ 'wo 'dhang bho Yesu "dhiʋ̈ ma ‑a ‑dhiang zë ‑sü 'saa‑ 'gü ‑a mɛ do 'ka ‑sü bha‑ ‑wɔn 'gü, "kɛɛ 'yaa n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'a "dhi zun yö ‑zë ‑bha.) 20 Bhɛa" ꞊në 'a‑ wo sië i ‑dhɛ kö 'i dɔ "gbɩɩ‑ i zë kwa Dëmɛ ‑wɔn ‑dhɛ kö 'i 'wɔn do bha‑ kë n ‑dhɛ, kö ‑yö n faan ‑sɛa 'bha ‑da n 'gü Klisi ‑bha zian bha‑ ‑ta.
21 'Dhang 'a‑ bho i "dhiʋ̈ ꞊në‑ ‑wɔn 'gü, 'yö 'a 'sëëdhɛ ya‑ bɔ i ‑dhɛ, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ a‑ 'wɔn ‑dɔ 'kpakpadhö ꞊dhɛ 'pë 'a‑ pö i ‑dhɛ bha 'bhii 'dho ‑kɔ 'ka, "ɛɛn i ‑dho ‑a "dhiʋ̈ ‑ziö ‑ta ‑zian kë. 22 'Bha kë, ‑bhö ‑dhɛ 'i dho n ꞊yëë bho‑ ‑bha ‑a mɔɔ‑ ꞊sië kö 'i‑ ‑ya i ‑kɔ "sɔɔ, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ a 'dhang ‑bho "dhiʋ̈ ꞊dhɛ bhɛa" 'ka‑ wo sië Atanna ‑dhɛ n ‑wɔn 'gü bha ‑yö ‑dho ka ‑wʋ ma 'ö‑ "slë ‑kë 'ö 'wo n ꞊lɔɔ, 'ö 'a nu 'a ‑wo ka ‑dhɛ 'gü.
23 Epaflasö 'ö ‑kaso 'gü ‑dhɛ ya‑ 'gü 'pö ꞊dhɛ n 'dhö Yesu Klisi ‑wɔn 'gü bha ‑ya ‑pö 'ya ka ꞊tua bho. 24 Makö waa‑ Adhitakö, Demasö waa‑ Dhukö 'ö 'wo ‑kë n yëkëyɔɔ ‑nu 'ka bha ꞊wa ka ꞊tua bho 'pö.
25 Kö kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑bha ‑gasitɛ bha ‑ya kë ka ‑dhɛ yi ꞊gban "pɛpɛ 'ka bha 'aa ‑yö kë!