10
Sipsipya doyaŋ almiŋya
Be, Yesu go sopte gaha yinyiŋ: “Fudinde wor po dineŋ hime, al kura sipsip niŋ koya kirtiŋ goyen yamemde mat ma waŋ koya go nandu urde hurkuyeŋ al gobe kawe marya al gasa yirniŋ yirniŋ yirde detmiŋ kawem yade haŋyen marya geb. Goyenbe sipsip doyaŋ al wor pobe sipsip koya gote yamere mat waŋ hurkuyeŋ. Irkeb sipsip koya gote yame doyaŋ irde hi al goreb yame fegelde unyeŋ. Irkeb hurkuŋ sipsipmiŋ goyen deŋe yurke tumŋaŋ wakeb bul yirde siŋare yukuyeŋ. Be, sipsipmiŋ yiŋgeŋde go po yade siŋare yukuŋbe yiŋgeŋ wa meheŋ heŋ kuŋ heŋya mere yirde hiyeŋ. Irkeb melak nurde haŋyen geb, yeŋ po gama irnayiŋ. Goyenbe al tiŋeŋbe epte ma wor po gama irnayiŋ. Fudinde, sipsip gobe al tiŋeŋ gote melak ma nurde haŋyen geb, keneŋ yilwa irde busaharnayiŋ,” yinyiŋ.
Be, Yesube maya mere gwaha mat yiryiŋ gega, sabamiŋ nurde hinhan marbe goke dineŋ hi yeŋ ma bebak tiyamiŋ. Niŋgeb Yesu gore sopte gaha yinyiŋ: “Fudinde wor po dineŋ hime, nebe sipsip niŋ koya kirtiŋ gote yame. Niŋgeb al kura asogo nirde neŋ wa neŋ wa teŋ haŋyen mar kuruŋ gobe kawe marya al gasa yirniŋ yirniŋ yirde detmiŋ kawem yade haŋyen marya geb, sipsip gore meremiŋ ma nuramiŋ. Nebe yame yara. Niŋgeb al kura ne hitte mat waŋ Al Kuruŋ hire gor hurkuyeŋbe det kura beleŋ epte ma buluŋ iryeŋ. Al gobe sipsip beleŋ koya biŋde hurkuŋ usaŋ heŋ siŋare kateŋ yamuŋ nene haŋyen go gwahade goyen igiŋ po hiyeŋ. 10 Kawe albe sipsip kawe teŋ gasa yirde buluŋ buluŋ yireŋ yeŋ waŋ hiyen. Goyenpoga nebe merene nurde haŋ mar gob Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen yuneŋ. Irkeb mel gobe Al Kuruŋya hugiŋeŋ hinayiŋ goyenbe igiŋ wor po hinayiŋ.
11 “Be, nebe sipsip doyaŋ al igiŋ. Sipsip doyaŋ al igiŋbe sipsipmiŋ ge teŋ yiŋgeŋ kamde kamde niŋ ma nurde hiyen. Igiŋ kamyeŋ. 12 Goyenbe al damu irke ga sipsip doyaŋ yirde hiyeŋ al gobe sipsip gote miŋ al moŋ. Niŋgeb kulu duwi kura wake keneŋbe sipsip goyen gor po okohom yubul teŋ busaharyeŋ. Irkeb kulu duwi beleŋ sipsip goyen yisike burgagaw kernayiŋ. 13 Al gobe damu irke hora niŋ po nurde sipsip doyaŋ yirde hiyeŋ geb, sipsip goke ma nurde busaharyeŋ.
14-15 “Be, nebe sipsip doyaŋ al igiŋ. Nanne beleŋ nurd nuneŋ hi, irkeb ne wor nurd uneŋ hime. Gwahade goyen po, nebe sipsipne nurde yuneŋ hime, irke sipsipne wor nurd nuneŋ haŋ. Irde sipsipneŋ teŋ kame yeŋbe igiŋ kameŋ. 16 Nebe sipsipne hoyaŋ manaŋ haŋ. Gobe koya bana gor ma haŋ. Goyenbe go manaŋ yawareŋ. Yeŋ manaŋ melakne nurnayiŋ. Irde sipsip koya bana haŋ goya tumŋaŋ hike doyaŋ yird yird al manaŋ ne nuŋkureŋ po heŋ.
17 “Nebe kame sopte huwareŋ yeŋ nurdeb Nanner alya bereya goke teŋ kameŋ. Niŋgeb Nannebe goke teŋ ne gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde nuneŋ hi. 18 Al kura beleŋ tareŋmiŋde epte ma mununke kameŋ. Nebe alya bereya goke kame yeŋbe igiŋ kameŋ, irde sopte huware yeŋbe igiŋ huwareŋ. Go tiyeŋ gobe Adone beleŋ gwaha tiyayiŋ ninyiŋ geb, gogo tiyeŋ,” yinyiŋ.
19 Be, mere tiyyiŋ goyen nurdeb Yuda mar beleŋ sopte yiŋgeŋ uliŋ kadom mohoŋde tiyamiŋ. 20 Al budambe, “Al gabe uŋgura ketal urtiŋ geb, kukuwa wor po! Niŋgeb daniŋ meremiŋ nurde haŋ?” yamiŋ. 21 Goyenbe kurabe, “Meremiŋbe uŋgura ketal urtiŋ al beleŋ mere titiŋ yara moŋ. Uŋgurabe al diliŋ titmiŋ igiŋ sope iryeŋ? Epte moŋ geb,” yamiŋ.
Yuda mar tumŋaŋ Yesu asogo iramiŋ
22 Be, kuŋ kuŋ gabu nalu kuruŋ kura “Ya Balem Al Kuruŋ Untek” ineŋ haŋyen goyen Yerusalem forok yiriŋ. Goyenterbe naŋa uysuŋ wor po heŋ heŋ nalu.* Naŋa uysuŋ wor po heŋ heŋ nalu gobe ais kateŋ hiyen geb, anutayen mere matbe “winta” yeŋ haŋyen. 23 Be, Yesube Al Kuruŋyen ya balem bana ya kawan yulyaŋeŋ kura Solomonyen Paranda ineŋ haŋyen bana goyaŋ kuŋ hinhin. 24 Irkeb Yuda mar beleŋ waŋ Yesu kalyaŋ kerdeb, “Daha naŋa gab nebe al gwahade yeŋ bebak dirkeb kukuwamŋeŋ ma nurtek? Gebe Mesaia kenem bebak po dirayiŋ,” inamiŋ.
25 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Nebe momoŋ dirmiŋ gega, merene goyen fudinde yeŋ ma nurde haŋ. Mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ ne beleŋ Nanner saŋiŋde forok yirde himyen goreb nebe al gwahade yeŋ dikala dirde haŋ. 26 Goyenbe deŋbe nere sipsip moŋ geb, merene fudinde yeŋ ma nurde haŋ. 27 Nere sipsipbe melakne nurde gama nirde haŋ. Ne wor sipsip go nurd yuneŋ hime. 28 Nebe Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen yeŋ yuneŋ himyen. Niŋgeb go ma po buluŋ henayiŋ. Irdeb al kura beleŋ hanner mat epte ma sipsipne kura goraŋ niryeŋ. 29 Nanne beleŋ alya bereyamiŋ sipsip yara goyen ne nuntiŋ. Yeŋbe tareŋmiŋ kuruŋ wor po. Niŋgeb sipsip goyen yeŋ doyaŋ yirde hiyeŋde mat epte ma al kura beleŋ goraŋ yiryeŋ. 30 Neya Adoneyabe uŋkureŋ po geb,” yinyiŋ.
31 Be, Yesu beleŋ gwaha yinkeb mel gore sopte hora yadeb mayniŋ tiyamiŋ. 32 Goyenbe Yesu beleŋ yinyiŋ. “Nebe meteŋ igiŋ wor po forok yirde duneŋ himyen. Gega meteŋ igiŋ damiŋ goyen goke igiŋ ma nurde mununniŋ teŋ haŋ?” yinyiŋ.
33 Irkeb mel gore wol heŋbe, “Neŋbe mata tiŋeŋ forok yirde hayen goyen goke ma mugunniŋ teŋ hite. Goyenbe gebe al neŋ yara po gore, ‘Nebe Al Kuruŋ,’ yeŋ ha gobe Al Kuruŋ sukal irde ha geb, goke mugunniŋ teŋ hite,” inamiŋ.
34 Irkeb wol heŋbe, “Dende sabarebe Al Kuruŋ beleŋ Israel marte doyaŋ mar kura turuŋ yirdeb, ‘Deŋbe nigeŋ yara,’ gwaha yitiŋ goyen kapyaŋ ma heŋ haŋyen? 35 Al Kuruŋ beleŋ meremiŋ yunyiŋ mar goyen, ‘Deŋbe nigeŋ yara,’ yinyiŋ. Al Kuruŋyen asaŋde niŋ merebe fudinde wor po epte ma usi yetek. 36 Nebe Adone beleŋ basiŋa nirde nad nerke megen gar wamiriŋ. Niŋgeb nebe Israel marte doyaŋ mar kura Al Kuruŋ beleŋ, ‘Deŋbe nigeŋ yara,’ yinyiŋ mar gote folek. Gega dahade niŋgeb nebe Al Kuruŋ Urmiŋ yemekeb deŋ beleŋ Al Kuruŋ sukal irha ninhaŋ? 37 Ne beleŋ Adoner meteŋ ma teŋ himeke neneŋbe dufaytiŋ ne niŋ tareŋ ma irnayiŋ. 38 Goyenbe gwaha teŋ hime kenem ne niŋ hekkeŋ nurnayiŋ. Gega gwaha teŋ teŋmiŋ meteŋeŋ kenem mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ forok yirde himyen go po yeneŋbe fudinde yeŋ nurnayiŋ. Gogab Adonebe neya hike, nebe yeŋya har goyen bebak tinayiŋ. Irde yeŋya neyabe uŋkureŋ po yeŋ nurnayiŋ,” yinyiŋ. 39 Be, meremiŋ goke mel gore sopte teŋ mayniŋ tiyamiŋ. Gega isal po uryiŋ.
40 Be, gor matbe Yodan fe siŋa kurhan haŋkapya Yon beleŋ al baptais yirde hinhin beleŋ goŋ kuriŋ. Irdeb goŋ hinhin. 41 Irkeb al budam yeŋ hitte wayamiŋ. Irdeb, “Yonbe mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ kurayen kurayen ma forok yiryiŋ. Goyenbe yeŋ beleŋ al gake tagalde hinhin gobe fudinde wor po,” yamiŋ. 42 Irdeb go gasuŋde gorbe al budam yeŋ ge dufaymiŋ saŋiŋ iramiŋ.

*10:22: Naŋa uysuŋ wor po heŋ heŋ nalu gobe ais kateŋ hiyen geb, anutayen mere matbe “winta” yeŋ haŋyen.