19
Be, mel gore gwaha yekeb Pailat go Yesu go teŋ usulak tinaŋ yeŋ fuleŋa marmiŋ yinke usulak tiyamiŋ. Irdeb doyaŋ al kuruŋyen tonaŋ umŋa irhet yeŋ kaŋ hirwaŋeŋ yaŋ kura goyen teŋ tukuli teŋbe tonaŋde keramiŋ. Irdeb doyaŋ al kuruŋyen amil umŋam bukkeŋya digulakya suluk irke bukkeŋ yara hitiŋ goyen tawaŋ hor irde unamiŋ. Irdeb Yesu hitte kuŋ, “Gebe Yuda marte doyaŋ al kuruŋ. Hugiŋeŋ hayiŋ!” ineŋ tebaŋ irde giwgiw irde hinhan. Irdeb kimiŋde wolsereŋ uramiŋ.
Be, Pailat go sopte siŋare kateŋbe Yuda mar goyen, “Mel, nebe mere miŋ goke kura al gayen merem yaŋ irtek yeŋ ma nurdeb gago deŋ hitte taktehem,” yinyiŋ. Irdeb Yesu go doyaŋ al kuruŋ umŋa irtiŋ yara irhet yeŋbe amil umŋam bukkeŋya digulakya suluk yirke bukkeŋ yara hitiŋ kura hor irde uneŋ, kaŋ hirwaŋeŋ yaŋ tukuli teŋ tonaŋde kirtiŋde po siŋare kateŋ hike keneŋbe, “Al gobe gago,” yinyiŋ.
Be, pris buda gote karkuwaŋmiŋya Al Kuruŋyen ya balem doyaŋ marya beleŋ Yesu go keneŋbe, “Kuruse hende mayke kami! Kuruse hende mayke kami!” yeŋ hekhok tiyamiŋ. Irkeb Pailat beleŋ wol heŋbe, “Nebe mere miŋ goke kura merem yaŋ irtek ma kenhem geb, dindikeŋ ga tukuŋ kuruse hende maynayiŋ,” yinyiŋ. Irkeb Yuda mar gore wol heŋbe, “Al gore yiŋgeŋ ge yeŋ, ‘Nebe Al Kuruŋ Urmiŋ,’ yeŋ hiyen geb, nende sabarebe al gwahade gobe kamyeŋ,” inamiŋ.
Be, Pailat go gwaha yeke nurdeb kafura wor po hiriŋ. Irdeb ya biŋde sopte mulgaŋ heŋ hurkuŋbe, “Gebe dare niŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. Goyenbe Yesube wol ma hiriŋ. 10 Irkeb Pailat beleŋ, “Mere nirtek ma gira? Kuruse hende mayke kami yeweŋ gobe gwaha girnayiŋ. Munaŋ tubul tike kwi yeweŋ go wor gwahade po girnayiŋ goyen go ma nurde ha?” inyiŋ. 11 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Al Kuruŋ beleŋ ge goyen doyaŋ nird nird saŋiŋ goyen ma guntiŋ manhan ge beleŋ gaha ma doyaŋ nirwoŋ. Niŋgeb ne nade hanger nera al gote mata buluŋbe gere folek geb,” inyiŋ.
12 Be, mere go nurdeb Pailatbe Yesu go daha mat kura tubul timeke kwi yeŋ nuryiŋ gega, Yuda mar gob hewhow po teŋ, “Al kura al gayen tubul tike kuyeŋbe al gobe Roma gabman doyaŋ al kuruŋ Sisaryen kadom moŋ, asogom geb,” inamiŋ. 13 Gwaha yeke Pailat go nurdeb Yesu go siŋare takteŋbe ya kuruŋ gote koya bana sawsawa mere nurd nurd gasuŋ kura “Beleŋ Hora Po Irtiŋ” ineŋ haŋyende gor kipiryiŋ. Gasuŋ gobe Hiburu mere matbe Gabata. 14 Be, nalu gobe Pasoba biŋge gitik teŋ teŋ nalu, irde naŋabe baŋkahal gwahade heweŋ tiyyiŋ. Munaŋ fay urkeb Sabat nalu heke Pasoba biŋge netek hiyyeŋ. Be, Pailat beleŋ Yuda mar goyen, “Doyaŋ al kuruŋtiŋbe gago,” yinyiŋ. 15 Goyenbe go mar goreb, “Mayke kami! Mayke kami! Kuruse hende mayke kami!” ineŋ hewhow tiyamiŋ. Irkeb Pailat beleŋ, “Doyaŋ al kuruŋtiŋ gayen ne beleŋ kuruse hende maymeke kami yeŋ nurde haŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. Irkeb pris buda gote karkuwaŋmiŋ beleŋ wol heŋbe, “Neŋbe doyaŋ al kuruŋniniŋ hoyaŋ kura ma hi. Nendebe Sisar uŋkureŋ po hi,” inamiŋ.
16 Be, Pailat go gwaha kura irtek miŋmoŋ hekeb bada heŋ kuruse hende mayke kami yeŋ mel goke pel iryiŋ. Irkeb fuleŋa mar beleŋ Yesu tamiŋ.
Yesu kuruse hende kamyiŋ
(Matiyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
17 Be, Yesu go kuruse go teŋbe naŋa deŋe kura Al Tonaŋ Kiŋkiniŋde gor kuriŋ. Deŋe gobe Hiburu mere matbe Golgota. 18 Gorbe Yesu go kuruse hende mayamiŋ. Yeŋyabe al irawa hoyaŋ kura goyen wor yiŋgeŋde yiŋgeŋde kuruse hereŋ gasa yirdeb kurabe Yesuyen kuruse yase beleŋ kerde kurabe tapa beleŋ keramiŋ. Yesu yiŋgeŋbe kahalte keramiŋ.
19 Be, Pailat beleŋ mere kura kaŋbe kuruse hende Yesu tonaŋ beleŋ kernaŋ yinke keramiŋ. Merebe gahade:
NASARET NIŊ AL YESU. YUDA MARTE DOYAŊ AL KURUŊ.
20 Be, Yesu kuruse hende mayamiŋ gasuŋ gobe Yerusalem bindere hinhin. Niŋgeb Yuda mar budam mere go kenamiŋ. Mere gobe Hiburu mere, Latin mereyabe Grik mereya mat kayamiŋ. 21 Irkeb pris buda gote karkuwaŋmiŋ beleŋ mere katiŋ goke igiŋ ma nurdeb Pailat goyen, “Yuda marte doyaŋ al kuruŋ ma kayayiŋ. ‘Al garebe yiŋgeŋ ge yeŋ “Nebe Yuda marte doyaŋ al kuruŋ,” yeŋ hi,’ gwahade kayayiŋ,” inamiŋ. 22 Goyenbe Pailat beleŋ wol heŋbe, “Mere kayhem gobe gwahade po hiyeŋ,” yinyiŋ.
23 Be, fuleŋa mar go Yesu teŋ kuruse hende kerdebe uliŋ umŋamiŋ yade al sipte niŋ gale heŋbe nende gigen yawaramiŋ. Irdeb uliŋhormiŋ bande niŋ gobe tubul tiyamiŋ. Uliŋhormiŋ gobe sobam, biŋiŋde mat kurkuŋbe kahaŋ patare goyenbe gada irtiŋ moŋ. Amil uŋkureŋ po teŋ uliŋhor goyen irtiŋ. 24 Be, fuleŋa mar gob uliŋhormiŋ goke yiŋgeŋ uliŋ, “Ga goya erek ma irtek. Ganuŋ beleŋ tiyyeŋ yeŋ nende matare tiliŋ tanartek,” yamiŋ. Mata gobe Al Kuruŋyen asaŋde mata gwahade forok yiyyeŋ yeŋ katiŋ gwahade po forok yiriŋ. Merebe gahade:
“Mel gore ulne umŋa yiŋgeŋ uliŋ pota yirdeb uliŋhorneŋbe tiliŋ tanaramiŋ,” yitiŋ hi. Tikiŋ 22:18
Niŋgeb yitiŋ gwahade po fuleŋa mar beleŋ mata gogo tiyamiŋ.
25 Be, kuruse hinhin bindere gorbe Yesu miliŋ, miliŋde haymiŋ Klopas berem Mariayabe Makdala niŋ Maria gore gor huwarde hinhan. 26 Irkeb Yesu go miliŋ gor kinyiŋ. Irde komatmiŋ kura bubulkuŋne wor po yeŋ nurde uneŋ hinhin al go bindere gor huwarde hike kinyiŋ. Irdeb miliŋ goyen inyiŋ. “Bere, al gabe urge,” inyiŋ. 27 Irdeb komatmiŋ gobe, “Gabe momke,” inyiŋ. Be, gor mat hinhin kuruŋ gobe komatmiŋ gore Yesu miliŋ go teŋ yamiŋde tukuŋ doyaŋ irde hinhin.
Yesu kamyiŋ
(Matiyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28 Be, komatmiŋ inyiŋ kamereb meteŋmiŋ kuruŋ gob pasi irhem yeŋ nurdeb Al Kuruŋyen asaŋde mere katiŋ goyen fudinde forok yiyyeŋ goke teŋbe, “Fe niŋ nira,” yiriŋ. 29 Irkeb gorbe wain fimiŋ mukkuweŋ wor po hitiŋ hinhin geb, mel gore amil parwek kura teŋ wain bana goŋ fakamde hisop he kutum muruŋde bili irdeb isaŋ heŋ Yesu dinoŋde kiryiŋ. 30 Irkeb Yesu go wain fimiŋ go ninam urdeb, “Meteŋneb pasi irhem,” yiriŋ. Be, mere go muŋ po yeŋbe urguŋ kaŋbe kamyiŋ.
31 Be, go nalu gobe Pasoba biŋge gitik teŋ teŋ nalu. Munaŋ fay urkeb Sabat nalu heke Pasoba biŋge netek hiyeŋ. Niŋgeb Yuda mar go Sabat nalure al kuruse hende po hinayiŋbe igiŋ moŋ yeŋ nuramiŋ. Irdeb Pailat gusuŋaŋ irdeb, “Kahaŋ yufuŋ teŋbe al hakwa go yaraŋ tiniŋ,” yamiŋ. 32 Irkeb Pailat go fuleŋa marmiŋ yinke Yesu ketalde kuruse hende hinhin al kura go hitte wa kuŋbe kahaŋ yufuŋ tiyamiŋ. Irde gab kura wor gwahade po iramiŋ. 33 Goyenbe waŋ Yesu hitte hamiŋ gega, bikkeŋ kamtiŋ keneŋbe kahaŋ ma yufuŋ tiyamiŋ. 34 Gwaha irtiŋeŋbe fuleŋa al kura beleŋ hakde dari malare fakamke goyare po dariya feya bemel po sursur yiriŋ. 35 (Mata go kinyiŋ al goreb goke al momoŋ yirde hiyen. Meremiŋbe fudinde. Yeŋbe fudinde po yeŋ hime yeŋ nurde hi. Yeŋbe deŋ asaŋ ga kapyaŋ heŋ haŋ mar beleŋ fudinde yeŋ nurnayiŋ yeŋbe gago momoŋ dirde hi.) 36 Be, mata go forok yiriŋ gobe Al Kuruŋyen asaŋde, “Kiŋkiniŋ uŋkureŋ muŋ kura ma yufuŋ tinayiŋ,” yitiŋ gwahade goyen po forok yiriŋ. 37 Irde Al Kuruŋyen mere kurabe, “Yeŋbe hakde gegelhek beleŋ fakamtiŋ kennayiŋ,” yitiŋ mata gwahade goyen po forok yiriŋ.
Yesu mete tiyamiŋ
(Matiyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Be, fuleŋa mar beleŋ gwaha tiyamiŋ kamereb Arimatea niŋ Yosep beleŋ Yesu uliŋ hakwam niŋ Pailat gusuŋaŋ iryiŋ. Yosepbe Yesuyen komat gega, Yuda marte doyaŋ mar niŋ kafura heŋbe balmiŋ po hinhin. Be, Pailat beleŋ igiŋ inkeb kuŋ Yesu hakwam go yeŋya kwamiŋ marya beleŋ taraŋ teŋbe teŋ kwamiŋ. 39 Yosep beleŋ gwaha teŋ hikeya Nikodemus wor gor hinhin. Nikodemusbe hakot kura wawuŋ kuŋ Yesuya mere tiyaryum al go goyen. Yeŋ beleŋ he fimiŋ irawa suluk yirde guram irtiŋ hamiŋ igiŋ wor po goyen teŋ wayyiŋ. Guram gote kandukmiŋbe 30 kilogram gwahade. 40 Be, irem go Yesu hakwam go teŋ kuŋbe amil faykek mete teŋ teŋde niŋ amil gore po bili iraryum. Irde gwaha teŋ heŋyabe he fimiŋ guram irtiŋ gore po sam iraryum. Irem gobe Yuda marte mata gama irdeb gwaha tiyaryum. 41 Be, Yesu kuruse hende mayamiŋ gasuŋ go binderebe he dugu kura hinhin. He dugu bana goŋbe al hakwa yukuŋ yerd yerd horabok bemba kura hinhin. Bemba gobe gergeŋ, al hakwa kura ma yerde hitiŋ. 42 Be, heŋ ga moŋ Sabat nalu forok yeweŋ tiya go yeŋbe bemba gobe bindere hinhin geb, irem go Yesu hakwam tukuŋ bana gor keraryum.