Yut
Yut beleŋ asaŋ kayyiŋ
1
Be, nebe Yems kuliŋ Yut, Yesu Kristuyen meteŋ al. Nebe deŋ alya bereya Adoniniŋ Al Kuruŋ beleŋ hoy dirde bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ hiyen irde Yesu Kristu beleŋ doyaŋ dirde hiyen mar goke asaŋ gago kaŋ hime.
Deŋbe Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde, bitiŋ yisikamde, bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hiwoŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hime.
Be, kadne yago, haŋkapyabe Al Kuruŋ beleŋ neŋ tumŋaŋ dumulgaŋ tiyyiŋ goke asaŋ kaŋ dunmewoŋ wor po yeŋ nurde himyen. Goyenbe mere momoŋtiŋ nurdeb mere miŋ hoyaŋ kayeŋ yeŋ nurde gago asaŋ kaŋ hime. Mere gobe gahade: Yesu niŋ dufay saŋiŋ ird ird gobe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ wawuŋ uŋkureŋde po yunyiŋ. Niŋgeb beleŋ hoyaŋbe hubu wor po. Goke teŋbe Yesu niŋ dufaytiŋ tareŋ iramiŋ goyen saŋiŋ po tanarde hinayiŋ. Moŋgo al hoyaŋ beleŋ dufaytiŋ buluŋ yirnayiŋ geb. Mere ga dineŋ hime gabe al kura mar beleŋ balmiŋ deŋ hitte waŋ usi dirde haŋyen geb, gago dineŋ hime. Mel gobe Al Kuruŋ palap ma irde haŋyen mar. Irdeb, “Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hi geb, mata buluŋbe igiŋ mali ga teŋ hitek,” yeŋ haŋyen. Irde Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristube tareŋmiŋ kuruŋ wor po gega, pel irde haŋyen. Niŋgeb mel gote mata buluŋmiŋ goke bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ kame merem yaŋ yireŋ yiriŋ.
Be, Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ Israel mar goyen Isip naŋare mat hoyaŋde yukuriŋ gega, yukuŋ hikeyabe al kura dufaymiŋ yeŋ ge saŋiŋ ma irkeb gasa yirke kamde pasi hamiŋ goyen deŋbe keŋkela nurde haŋ. Goyenbe goyen goke sopte bebak dirmeke nurnaŋ yeŋbe gago dineŋ hime. Irde Al Kuruŋyen miyoŋ buda goyen deŋem karkuwaŋ yuntiŋ gega, goke ep yeŋ ma nurde Al Kuruŋ asogo irkeb gasuŋmiŋde mat yakira tike tubul teŋ hoyaŋde kwamiŋ goke nurnayiŋ. Miyoŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ sen tareŋ epte ma tol yetek gore po fere yirde kidoma buluŋ wor po bana yirtiŋ haŋ.* Senya kidomaya yitiŋ gobe megen gake yitiŋ. Miyoŋ yago gobe Al Kuruŋyen gasuŋde mat yakira tike megen katamiŋ. Megenbe Al Kuruŋyen gasuŋ yara moŋ, mata buluŋbe makiŋ hi. Goke teŋbe megen gayen ‘kidoma’ yitiŋ gogo. Goŋ po heŋ kame merem yaŋ yird yird Nalu Kuruŋ goke doyaŋ heŋ haŋ. Sodomya Gomoraya taunde niŋ marya taun biŋyaŋ goyaŋ niŋ marya wor mata buluŋ gwahade goyen po tiyamiŋ. Go mar gobe leplep mata teŋ hinhan, irde alya bereya ferd ferd mata kura Al Kuruŋ beleŋ bisam yirtiŋ goyen mali mali teŋ hinhan. Irkeb mata buluŋmiŋ gote muruŋgem buluŋ kuruŋ wor po goyen al beleŋ go keneŋ kafura heŋbe gwaha ma teŋ hinayiŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ kak hugiŋeŋ hiyen gore kumga yiryiŋ.
Niŋgeb deŋ hitte balmiŋ wayaŋ mar goyen wor mata gwahade go teŋ haŋyen. Go mar gobe mata buluŋ teŋ teŋ niŋ po mitemitem nurde go po gama irde yiŋgeŋ goyen po Al Kuruŋ diliŋde tikiŋ buluŋ wor po yirde haŋyen. Irde Al Kuruŋyen mere pel irde miyoŋmiŋ wor mere buluŋ mat yirde haŋyen. Goyenbe Al Kuruŋyen miyoŋ gote kuruŋmiŋ Maikel wor Satan mere buluŋ mat kura ma iryiŋ. Yeŋbe Mose hakwam ganuŋ beleŋ tiyyeŋ yeŋ Satanya kadom mohoŋde tiyaryumya goyen Satan go mere buluŋ mat kura ma iryiŋ. Gwaha irtiŋeŋbe, “Mere buluŋ taha kuruŋ gakebe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ gab gineŋ tiyyeŋ,” inyiŋ. 10 Goyenpoga go mar gobe det kura miŋ keŋkela bebak ma teŋ heŋyabe mere buluŋ mat teŋ haŋyen. Yeŋbe dapŋa beleŋ mata teŋ haŋyen yara, keŋkela ma dufay heŋ mali uliŋde po amaŋ hetek mata go po gama irde haŋyen. Mel gobe gwaha teŋ heŋbe yiŋgeŋ buluŋ wor po yirde haŋyen. 11 Niŋgeb goke buniŋeŋ wor po nurd yuneŋ hime. Go mar gobe Kein beleŋ mata buluŋ tiyyiŋ goyen po gama irde haŋyen. Irde Balam beleŋ hora niŋ teŋ mata buluŋ tiyyiŋ gwahade goyen po teŋ haŋyen. Irde Kora beleŋ Al Kuruŋ asogo irde kanduk kinyiŋ gwahade po, mel go wor Al Kuruŋ asogo irde haŋyen geb, kanduk kuruŋ kennayiŋ.
12 Go mar gobe mata buluŋ tihit yeŋ memyak ma nurde Yesu kamyiŋ goke bebak teŋ teŋ ge dula teŋ haŋyende gor mali waŋ keperde biŋge nene haŋyen. Niŋgeb mel gore dula mata gote miŋ goyen buluŋ irde haŋyen. Mel gobe yiŋgeŋ ge po nurde haŋyen. Matamiŋbe kigariŋkiŋ kura meŋe beleŋ tawayyeŋ gega kigariŋ ma katyeŋ go gwahade goyen po, matamiŋbe igineŋ miŋmoŋ. Yeŋbe he igineŋ hetek nalure igineŋ ma hiyyeŋ, irde he go waseŋ temeyke kamtiŋ hiyeŋ go gwahade goyen po, Al Kuruŋ diliŋde hugiŋeŋ ge kamtiŋ hinayiŋ. 13 Yeŋbe makaŋ duba huwarke dadilo kawan forok yeŋ haŋyen yara mata buluŋmiŋ memyak goyen bana ma kuŋbe kawan forok yirde haŋyen. Go mar gobe dinambe kura huŋhilok yineŋ haŋyen gore belŋeŋ wor po goyen tubul teŋ beleŋ hoyaŋde kunayiŋ go gwahade goyen, dufaymiŋ keŋkela ma kipirtiŋ haŋyen. Niŋgeb gwahade mar gokeb Al Kuruŋ beleŋ gasuŋ buluŋ kidoma wor po goyen bana yermeke goŋ hugiŋeŋ hinayiŋ yeŋ gitik irtiŋ hi.
14 Be, bikkeŋ Adam hitte mat waŋ waŋ asi basaŋmiŋ 7 Enok beleŋ al gwahade forok yetek goke teŋ gaha yiriŋ: “Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ miyoŋmiŋ yago budam wor po goya waŋ hi go kennaŋ. 15 Yeŋbe waŋ megen niŋ alya bereya kuruŋ gayen igiŋ ma buluŋ yineŋ pota yiryeŋ. Irdeb Al Kuruŋ palap ma irde haŋ mar gore asogo irde mata buluŋ titiŋ kuruŋ goyen goke merem yaŋ yirde gote muruŋgem buluŋ wor po yunyeŋ. Irdeb Al Kuruŋ asogo irde mere buluŋ buluŋ irde hitiŋ kuruŋ goyen goke merem yaŋ yirde gote muruŋgem buluŋ wor po yunyeŋ,” yiriŋ. 16 Go mar gobe Al Kuruŋyen meteŋ goke bearar teŋbe ug po ŋagak yeŋ haŋyen. Mel gobe yiŋgeŋ ge po turuŋ turuŋ teŋ haŋyen, irde yiŋgeŋ ge po nurde al hoyaŋ usi yirde biŋ yade haŋyen.
Dufaytiŋ Yesu niŋ saŋiŋ irde heŋ heŋ mata
17 Be, kadne yago, deŋbe haŋkapya Yesu Kristuyen mere basaŋ mar aposel beleŋ mata kame forok yenayiŋ goke dinamiŋ goyen bitiŋ sir ma yiyyeŋ. 18 Aposel beleŋ gaha dinamiŋ: “Nalu funaŋ binde heŋ hikebe tatuwaŋ dirde hinmaŋ dirde, dufay buluŋ Al Kuruŋ beleŋ igiŋ ma nurde hiyen go po gama irde mata teŋ hitek mar forok yenayiŋ,” yamiŋ. 19 Al gwahade goreb dindikeŋ uliŋ kadom buluŋ nurd guneŋ teŋ hinayiŋ yeŋ deŋ bana bipti forok irde haŋyen. Mel gobe Holi Spiritya ma haŋ geb, uliŋde amaŋ heŋ heŋde niŋ mata buluŋ po gama irde haŋyen.
20 Goyenbe, kadne yago, deŋbe Yesu niŋ dufaytiŋ tareŋ iramiŋ go hende heŋ heŋtiŋ igiŋ wor po irde hinayiŋ. Irde Holi Spiritya heŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ. 21 Irde Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristu beleŋ buniŋeŋ dirde Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ tareŋ goyen dunyeŋ yeŋ nurde Yesu waŋ waŋ niŋ doyaŋ heŋ hinayiŋ. Gwaha teŋ heŋyabe Al Kuruŋ beleŋ deŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duntek mata igiŋ goyen po teŋ hinayiŋ. 22 Irde alya bereya Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ ma irde dufay budam irde haŋ mar niŋ buniŋeŋ nurde yuneŋ hinayiŋ. 23 Irde al kura mata buluŋ teŋ kak alare kutek heŋ haŋ mar goyen yade Yesu hitte yukuŋ hinayiŋ. Irde al kura mata buluŋ tike goke buniŋeŋ yirde faraŋ yurde hinayiŋ. Goyenpoga deŋ wor mata buluŋ goyen tinak geb, keŋkela wor po heŋ ga hinayiŋ. Deŋbe gwaha ma wor po tinayiŋ!
24 Be, Al Kuruŋbe saŋiŋmiŋ kuruŋ wor po geb, faraŋ durke epte ma mata buluŋde katnayiŋ. Irdeb Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ wor po hitte dukuke diliŋ mar huwarnayiŋ. Irde deŋbe mata buluŋtiŋ miŋmoŋ geb, kandukŋeŋ ma nurde amaŋeŋ wor po nurde hinayiŋ. 25 Yeŋ uŋkureŋ po gab Al Kuruŋ. Irde Yesu Kristu beleŋ meteŋ titiŋ go hende neŋ gayen mata buluŋde mat dumulgaŋ tiyyiŋ. Niŋgeb yeŋ po deŋem turŋuŋ yaŋ irde hitek. Yeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ wor po, tareŋmiŋ wor kuruŋ wor po. Irde megeŋya naŋkiŋya det kuruŋ gate doyaŋ al wor po. Bikkeŋ wor gwahade po hinhin, haŋka manaŋ hi, irde kame wor gwahade po hiyeŋ. Fudinde wor po.

*1:6: Senya kidomaya yitiŋ gobe megen gake yitiŋ. Miyoŋ yago gobe Al Kuruŋyen gasuŋde mat yakira tike megen katamiŋ. Megenbe Al Kuruŋyen gasuŋ yara moŋ, mata buluŋbe makiŋ hi. Goke teŋbe megen gayen ‘kidoma’ yitiŋ gogo.