Luk
Luk beleŋ Yesu niŋ yitiŋ mere igiŋ kayyiŋ
1
Yesu niŋ yitiŋ mere fudinde Luk beleŋ Tiofilus hitte kayyiŋ
1-2 Be, doyaŋ al Tiofilus, nebe Yesu niŋ momoŋ gireŋ tihim. Be, al kurabe Yesu beleŋ meteŋmiŋ miŋ urde meteŋ teŋbe kuŋ kuŋ pasi iryiŋ goyen yeŋya diliŋde wor po keneŋ hinhan geb, asaŋde goyen kayamiŋ. Irde kamebe al kura yeŋ niŋ tagalde tukuŋ hinhan mar gore wor baraŋmiŋ asaŋde kayamiŋ. Munaŋ kurabe mohoŋde tagalamiŋ. Al budam hoyaŋ wor gwahade goyen po Al Kuruŋ beleŋ mata gwahade forok yiyyeŋ yiriŋ goyen neŋ hitte forok yekeb daha mat kura basaŋ heŋ tagalniŋ yeŋ kurut yeŋ hinhan, irde gayenter wor gwahade po teŋ haŋ. Niŋgeb nebe daha mat mat kuŋ Yesu go forok yiriŋ, irde gor mat kuŋ mata teŋ meteŋ teŋ hinhin kuruŋ goyen tumŋaŋ nigeŋ keŋkela utma teŋ tukumiŋ. Irde nigeŋ bebak teŋbe ge wor ne nurmiŋ gwahade nurwoŋ yeŋbe baraŋ goyen miŋde mat forok yeŋ kuŋ bumiŋde hiriŋ goyen gago kaŋ guneŋ tihim. Gwaha tiyeŋbe igiŋ yeŋ nurde hime. Gogab Yesu niŋ mere momoŋ girde hike nurde hayen goyen fudinde yeŋ nurayiŋ.
Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ Yon Baptais kawaŋ hiyyeŋ goke tagalyiŋ
Be, Yudia naŋare niŋ doyaŋ al kuruŋ Herot hinhin goya goyenterbe Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ al kura hinhin. Deŋembe Sekaraia. Asembe Abaisa. Abaisa gobe Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ irde hinhin. Niŋgeb asem yago kamekkeŋ wor mata goyen po teŋ hinhan. Sekaraia berembe Elisabet. Elisabetbe Aronyen miŋde mat watiŋ. Aronbe haŋkapya wor po Al Kuruŋ beleŋ yeŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte kuruŋmiŋ iryiŋ. Be, ire uŋya gobe Al Kuruŋyen mereya matayabe keŋkela po gama irde heŋbe uliŋde mere miŋmoŋ hinaryum. Al Kuruŋ beleŋ wor huwak po yeneŋ hinhin. Gega berembe niga geb, diriŋ kura ma besa irde hinhin. Duliŋ heŋ kuŋ kuŋbe tumŋaŋde alik wor po haryum.
Be, Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata goyen Liwai mar miŋ hoyaŋ hoyaŋ beleŋ meteŋ teŋ hinhan. Niŋgeb Abaisayen miŋde niŋ marte nalu forok yekeb yeŋ beleŋ gabu irdeb tonaŋ heŋ meteŋ teŋ hinhan. Niŋgeb Sekaraia manaŋ gor heŋ meteŋ teŋ hinhin. Be, mel go gwaha teŋ heŋyabe ganuŋ beleŋ Al Kuruŋyen ya balem bana goŋ gasuŋ himam bana hurkuŋ det hamŋeŋ yaŋ kumga teŋ doloŋ iryeŋ yeŋbe yende matare tiliŋ tanaramiŋ. Irkeb Sekaraia deŋemde harkeb gasuŋ himam bana goŋ hurkuriŋ. 10 Irde det hamŋeŋ yaŋ kura insens goyen kumga teŋ Al Kuruŋ doloŋ irde hikeyabe al siŋare hinhan marbe tumŋaŋ Al Kuruŋ mere irde hinhan.
11 Be, Sekaraia gore gasuŋ himam bana goŋ heŋ alta diliŋ mar huwarde det hamŋeŋ yaŋ goyen kumga teŋ hikeyabe Al Kuruŋyen miyoŋ kura alta gote yase beleŋ mat forok yeŋ huwarde hinhin. 12 Irkeb Sekaraia beleŋ miyoŋ go keneŋbe kafura wor po heŋ barbar yiriŋ. 13 Gega Al Kuruŋyen miyoŋ gore, “Sekaraia, kafura heŋ ma yo. Al Kuruŋbe diriŋ niŋ gusuŋaŋ irde hinhan goyen bikkeŋ nuryiŋ. Niŋgeb berge Elisabetbe diriŋ al diriŋ kura kawaŋ kiryeŋ. Irkeb deŋembe ‘Yon’ inayiŋ. 14 Irde beger matbe yeŋ ge igiŋ wor po nurde amaŋ hawayiŋ. Al budam wor amaŋ henayiŋ geb. 15 Yeŋbe Al Kuruŋyen diliŋde deŋem yaŋ wor po hiyyeŋ. Irde bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ meteŋmiŋ kuruŋ kura iryeŋ yeŋ basiŋa iryiŋ geb, wainya fe tareŋya ma nene hiyeŋ. Diriŋ gobe miliŋ biŋde hikeya Holi Spirit beleŋ ketal urdeb hiryoŋmiŋ iryeŋ. 16 Yeŋ beleŋ gab Israel mar budam Al Kuruŋ harhok unamiŋ goyen yumulgaŋ teŋ Al Kuruŋ hitte yukuyeŋ. 17 Kame Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ wayyeŋ goke teŋbe Yon wa meheŋ heŋbe Holi Spirityen tareŋde bikkeŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ al Elaia beleŋ meteŋ kuruŋ teŋ hinhin goyen tareŋde meteŋ teŋ hiyeŋ. Al saba yirde hikeb nurdeb naniŋ yago beleŋ diriŋmiŋ ge biŋ mulgaŋ heŋ hinayiŋ. Irde Al Kuruŋyen mere bada heŋ go ma nurhet nurhet teŋ hinayiŋ mar goyen saba yirke Al Kuruŋyen dufay gama irde huwak henayiŋ. Alya bereya kuruŋ gobe Yon beleŋ gwaha mat saba yirke dufaymiŋ bek yenayiŋ. Irkeb yeŋ kamereb Doyaŋ Al Kuruŋ waŋ mere tike goyen nurtek yeŋ ga hinayiŋ,” inyiŋ. 18 Gwaha inkeb Sekaraia goreb, “Nebe alik wor po. Berne manaŋ diriŋ kawaŋ kertek nalube hubu hiriŋ geb, daha matbe mere gayen fudinde ninha yeŋ nureŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. 19 Irkeb miyoŋ goreb gaha inyiŋ: “Nebe Gebriel. Al Kuruŋ diliŋ mar hime geb, yeŋ beleŋ po nad nerke kateŋbe mere igiŋ yeŋ beleŋ alya bereyamiŋ yumulgaŋ teŋ teŋ gayen gago momoŋ girde hime. 20 Irde Al Kuruŋ beleŋ mata goyare forok yiyyeŋ yeŋ nalu kiryiŋ goyen momoŋ girmeke ga gebe usi yeŋ nurha. Niŋgeb mohoŋge katyeŋ. Irdeb haŋka mat kuŋ kuŋbe mata ginhem goyen forok yeke gabe sopte mere tiyayiŋ,” inyiŋ.
21 Goyare goyen Sekaraia gobe gasuŋ himam bana goŋ mat araŋeŋ ma katkeb al siŋare hinhan mar gore doyaŋ hemaŋ hemaŋbe, “Al gabe daha kura teŋ araŋ ma kateŋ hi?” yeŋ kukuwamŋeŋ nuramiŋ. 22 Be, Sekaraia go siŋare kateŋbe mere ma yiryiŋ. Mere titek epte moŋ geb, haniŋ beleŋ po tuŋaŋ yirde hike keneŋbe, “Al ga gasuŋ himam bana goŋ heŋya mata kura forok yeke kena,” yeŋ nuramiŋ. Sekaraia gobe mohoŋ kattiŋ gwahade po hinhin.
23 Be, meteŋmiŋ gor hubu hekeb Sekaraia gobe mulgaŋ heŋ tiyuŋmiŋde kuriŋ. 24-25 Hitŋeŋ teŋbe berem Elisabet goyen biŋ hiriŋ. Irdeb, “Diriŋnem moŋ heŋyabe memyak nurde himyen. Gega Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ nurd nunke gago diriŋnem yaŋ hihim. Niŋgeb memya ma heweŋ,” yeŋ amaŋeŋ nuryiŋ. Irde gagasi 5 gayen yamiŋde po heŋ wilwul ma teŋ hinhin.
Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ Yesu kawaŋ hiyyeŋ yeŋ Maria momoŋ iryiŋ
26 Be, Elisabet go biŋ hiriŋ goyen kuŋ kuŋ gagasim 6 hekeb Al Kuruŋ beleŋ miyoŋmiŋ Gebriel teŋ kerke Galili naŋa bana goŋ niŋ taunde Nasaret kuriŋ. 27 Kuŋbe bere foŋeŋ kura alya ma hitiŋ hitte forok yiriŋ. Bere gobe al kura deŋem Yosep beleŋ tiyyeŋ yeŋ mekerd untiŋ hinhin. Yosepbe bikkeŋ Israel marte doyaŋ al kuruŋ Dewityen miŋde mat watiŋ. Bere foŋeŋ Yosep niŋ mekerde untiŋ hinhin gote deŋembe Maria.
28 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ go yeŋ hitte kuŋ pere irdeb, “Gebe Al Kuruŋ beleŋ igiŋ wor po nurde guneŋ hi. Yeŋbe keŋkela doyaŋ girde hi,” inyiŋ. 29 Irkeb mere go nurdeb, “Daniŋ geb bere kuruŋ deŋem yaŋ mere irde pere irtiŋeŋ nira?” yeŋ kandukŋeŋ nurde meremiŋ goke kukuwamŋeŋ nuryiŋ. 30 Irkeb miyoŋ goreb, “Maria, kafura heŋ ma yo. Al Kuruŋ beleŋ igiŋ wor po nurd guneŋ hi. 31 Niŋgeb bege yaŋ heŋbe diriŋ al diriŋ kura kawaŋ kerayiŋ. Irdeb deŋembe ‘Yesu’ inayiŋ. 32 Yeŋbe al deŋem yaŋ wor po hiyyeŋ. Irde Al Kuruŋ tonŋeŋ yaŋ wor po, det kuruŋ gayen yiryiŋ al gote Urmiŋ innayiŋ. Yeŋbe bikkeŋ asem Dewit beleŋ Israel mar goyen doyaŋ yirde hinhin al gwahade goyen po, Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereya gote Doyaŋ Al Kuruŋmiŋ iryeŋ. 33 Irkeb Al Kuruŋyen alya bereya Yekopyen dirŋeŋ weŋ goyen hugiŋeŋ doyaŋ yirde hiyeŋ. Hubu ma wor po hiyyeŋ,” inyiŋ. 34 Gwaha inkeb Maria beleŋ wol heŋbe, “Nebe foŋeŋ wor po, alya ma hitiŋ. Gega daha matbe ge yaha goyen forok yiyyeŋ?” inyiŋ. 35 Irkeb miyoŋ gore, “Moŋ, Holi Spiritbe ge hitte katyeŋ. Irke Al Kuruŋ tonŋeŋ yaŋ wor po det kuruŋ gayen yiryiŋ al gote tareŋbe ge hitte katyeŋ. Irkeb diriŋ kawaŋ kerayiŋ. Diriŋ gobe Al Kuruŋ hitte mat wayyeŋ niŋgeb, yeŋbe mata buluŋ miŋmoŋ, al wukkek wor po hiyeŋ. Goke teŋbe diriŋ gobe Al Kuruŋyen Urmiŋ wor po ineŋ hinayiŋ. 36 Be, nonoŋge Elisabet niŋ nura. Yeŋbe alik buluŋ wor po, epte ma diriŋ kawaŋ kertek gega, biŋ yaŋ hi. Gabe gagasim 6 hihi. 37 Niŋgeb Al Kuruŋ diliŋdeb det kura meteŋeŋ ga moŋ,” inyiŋ. 38 Gwaha inkeb Maria gore, “Nebe Doyaŋ Al Kuruŋyen meteŋ bere po. Niŋgeb daha kura nire yeŋbe igiŋ ala, yeŋ nura gwahade po niryeŋ,” inyiŋ. Be, gwaha inkeb Al Kuruŋyen miyoŋ go Maria tubul teŋ kuriŋ.
Maria kuŋ Elisabet kinyiŋ
39 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ mere iryiŋ go kamereb Maria gobe mere goyen keŋkela bebak tiye yeŋ gitik teŋbe araŋeŋ po nonoŋmiŋ Elisabet hitte kuriŋ. Yeŋbe Yudia naŋare niŋ dugu bana goŋ taun kura gor hiyen geb gor po kuriŋ. 40 Kuŋ Sekaraiayen yare forok yeŋ Elisabet keneŋbe pere iryiŋ. 41 Irkeb pere iryiŋ goyen Elisabet beleŋ nurkeb diriŋ Elisabet biŋde hinhin gore dirkuk tiyyiŋ. Goyare goyenbe Holi Spirit beleŋ Elisabet ketal uryiŋ. 42 Irkeb nonoŋmiŋ Maria go kawan po gaha inyiŋ: “Gebe Al Kuruŋ beleŋ guram girde igiŋ igiŋ wor po giryeŋ. Niŋgeb gebe bere hoyaŋ yara moŋ. Irde diriŋ teŋ besa irayiŋ goyen manaŋ Al Kuruŋ beleŋ guram irde igiŋ igiŋ iryeŋ! 43 Da mata igiŋ goyen timekeb Al Kuruŋ beleŋ ne niŋ amaŋeŋ nurd nuneŋbe Doyaŋ Al Kuruŋner miliŋ gare ne hitte waya! 44 Ge beleŋ waŋ pere nirkeb goyare po diriŋ bener hi gare amaŋ heŋ dirkuk tiya. 45 Gebe Al Kuruŋ beleŋ mata kame forok yiyyeŋ goke momoŋ giruŋ goyen fudinde yeŋ dufayge tareŋ iraŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ ge niŋ amaŋeŋ nurd gunyeŋ!” inyiŋ.
46-49 Irkeb Maria gobe gaha yiriŋ:
“Nebe Al Kuruŋyen meteŋ bere po, deŋnem moŋ. Gega ne niŋ nurdkakala nirde hiyen.
Niŋgeb Doyaŋ Al Kuruŋbe deŋem turŋuŋ yaŋ irde hime.
Irde Al Kuruŋ, Numulgaŋ teŋ teŋ Al goke bener mat amaŋeŋ wor po nurde uneŋ hime.
Al Kuruŋ saŋiŋ miŋyaŋ beleŋ ne hitte mata kuruŋ forok yiruŋ.
Niŋgeb gayenter mat kuŋ kuŋ al kame kame forok yeŋ hinayiŋ goreb ne niŋ yeŋ,
‘Yeŋbe Al Kuruŋ beleŋ amaŋeŋ wor po nurd unyiŋ,’ yeŋ hinayiŋ.
Al Kuruŋ po ga turŋuŋ yaŋ wor po.
50 Al Kuruŋbe yeŋ palap irde haŋ mar goyen buniŋeŋ nurde yuneŋ hiyen.
Yeŋbe al kame kame forok yeŋ palap irde hinayiŋ goyen wor gwahade po yirde hiyeŋ.
51 Yeŋbe tareŋ miŋyaŋ geb, haniŋde meteŋ karkuwaŋ karkuwaŋ teŋ hinhin gwahade teŋ hiyeŋ.
Irde al kura mar dufaymiŋde neŋ po ga igiŋ yeŋ haŋ mar goyen gasa yirde yakira tike bur yeŋ kuŋ hinayiŋ.
52 Yeŋbe megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ, ‘Neŋ po ga igiŋ,’ yeŋ haŋ mar goyen deŋem moŋ yiryeŋ.
Gega al yiŋgeŋ turuŋ ma yirde haŋ marbe deŋem yaŋ yiryeŋ.
53 Yeŋbe al kura tareŋniniŋde epte ma meteŋ titek yeŋ haŋ mar goyen faraŋ yurde igiŋ igiŋ yirde hiyeŋ.
Munaŋ saŋiŋniniŋde epte meteŋ titek yeŋ haŋ mar gobe uliŋ uliŋ yakira teŋ hiyeŋ.
54-55 Be, bikkeŋ Al Kuruŋbe asininiŋ Abrahamya foŋeŋmiŋ yagoya hitte biŋa teŋ hinhin.
Yeŋbe mel go buniŋeŋ yirdeb biŋa teŋ hinhin goyen goke biŋ sir ma yeŋ hinhin.
Niŋgeb Al Kuruŋbe meteŋ marmiŋ Israel mar goyen hugiŋeŋ buniŋeŋ nurde yuneŋbe faraŋ yurde hiyeŋ,” yiriŋ.
56 Be, Maria go gagasi karwo gwahade Elisabetya heŋbe mulgaŋ heŋ tiyuŋmiŋde kuriŋ.
Yon Baptais kawaŋ hiriŋ
57 Be, Elisabet diriŋ kawaŋ kerd kerd nalum forok yekeb diriŋ al diriŋ kawaŋ kiryiŋ. 58 Irkeb Elisabet gote tayŋeŋya al buda taunde gor hinhanya gore mere momoŋmiŋ nurdeb, “Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ nurd unuŋ geb, gogo diriŋ kawaŋ kera,” yeŋbe tumŋaŋ amaŋ hamiŋ.
59 Be, diriŋ go kawaŋ hiriŋde mat kuŋ naŋa fay 8 hekeb guba yeŋ unniŋ yeŋ wayamiŋ. Irdeb guba yeŋ uneŋbe deŋembe naniŋ go po deŋe eke kirniŋ yamiŋ. 60 Gega mere go nurde miliŋ beleŋ huwardeb, “Moŋ, deŋembe Yon intek,” yiriŋ. 61 Irkeb mel gore wol heŋbe, “Geya almegeyat taytiriŋ yago kura deŋe gwahadem moŋ!” inamiŋ. 62 Irdeb naniŋ wor haniŋ tuŋande po, “Urge deŋembe ganuŋ?” yeŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 63 Irkeb Sekaraia gore wol heŋ urmiŋ deŋe kaye yeŋ haniŋ tuŋande po kaŋ kaŋde niŋ he parwek niŋ yinyiŋ. Irkeb tawaŋ unkeb go hende, “Deŋembe Yon,” gwahade kayyiŋ. Irkeb al buda kuruŋ gor gabu iramiŋ goyen diliŋ fot yamiŋ. 64 Irkeb goyare po Sekaraia go melak hipirkeŋ heke mere tiyyiŋ. Irdeb Al Kuruŋ niŋ amaŋeŋ nurde turuŋ iryiŋ. 65 Gwaha tikeb al buda tiyuŋ goyenter hinhan mar gobe dinoŋ kok yamiŋ. Irdeb mata kuruŋ yenamiŋ go tagalde tukukeb taun Yudia naŋare niŋ dugu bana hinhan gor niŋ mar beleŋ mere momoŋ goyen nurde tukutiŋ ala tiyamiŋ. 66 Diriŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ irde hinhin geb, al tumŋaŋ mere go nuramiŋ marbe mata kuruŋ goke dufay po heŋ hinhan. Irde, “Diriŋ go kuŋ kuruŋ heŋbe al dahade hiyeŋ?” yeŋ kadom gusuŋaŋ gird teŋ hinhan.
Sekaraia beleŋ kame mata forok yiyyeŋ goke tagalyiŋ
67 Be, Yon naniŋ Sekaraia go Holi Spirit beleŋ waŋ ketal urkeb kame mata forok yiyyeŋ goke gaha yiriŋ:
68 “Israel marte Al Kuruŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ.
Yeŋ beleŋ waŋbe alya bereyamiŋ kidoma bana mat yiŋgeŋ hitte yumulgaŋ tiyyeŋ.
Niŋgeb yeŋ po ga amaŋeŋ nurde uneŋ turuŋ irde hitek.
69-71 Yeŋbe bikkeŋ mere basaŋ marmiŋ yinke meremiŋ basaŋ heŋbe,
‘Al Kuruŋ beleŋbe buluŋ nurd duneŋ asogo dirde haŋ marte yufukde mat dumulgaŋ tiyyeŋ,’ yineŋ asininiŋ yago momoŋ yirde hinhan.
Niŋgeb Al Kuruŋbe yiŋgeŋ yeŋ hinhin gwahade goyen po,
neŋ dawartek al tareŋ miŋyaŋ wor po goyen* Hiburu merere katiŋ asaŋdebe, “bulmakaw hirkam” gwahade katiŋ hi. (Liwai 4:7,18,25) meteŋ almiŋ Dewityen miŋde mat forok irde dunyeŋ.
72-75 Al Kuruŋbe asininiŋ yago buniŋeŋ nurde yuneŋ hinhin.
Goke teŋbe haŋkapya asininiŋ Abraham hitte gahade biŋa tiyyiŋ:
‘Israel marbe asogom yufukde mat yawareŋ.
Irkeb kafura ma heŋ ne doloŋ nirde hinayiŋ.
Hinayiŋ kuruŋ goyenbe tumŋaŋ delner wukkeŋ wor po, huwak po heŋ gab doloŋ nirde hinayiŋ,’ yiriŋ.
Al Kuruŋbe asininiŋ yago hitte biŋa tareŋ wor po gwahade teŋ hinhin goyen biŋ sir ma yeŋ hiyen.
76 Be, urne Yon, gebe Al Kuruŋ tonŋeŋ yaŋ wor po beleŋ mere basaŋ almiŋ giryeŋ.
Irkeb ge wa meheŋ heŋ Doyaŋ Al Kuruŋ wayyeŋ yitiŋ goke beleŋ kerayiŋ.
77 Niŋgeb gebe daha mat Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereyat mata buluŋ halde yuneŋbe yumulgaŋ titek belŋeŋ goyen yikala yirde hayiŋ.
78 Al Kuruŋbe biŋde mat wor po buniŋeŋ nurde duneŋ hiyen.
Niŋgeb Doyaŋ Al Kuruŋ gobe kame neŋ hitte wayyeŋ.
Yeŋ wayyeŋ goreb naŋa fay urke wuk yeŋ tuka go gwahade diryeŋ.
79 Niŋgeb yeŋ beleŋbe al kidoma bana heŋ mata buluŋ teŋ Al Kuruŋ diliŋde kamtiŋ mar goyen Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ heŋ heŋ beleŋ goyen yikala yirde hiyeŋ.
Irdeb bininiŋ kamke igiŋ heŋ heŋ belŋeŋde gor dukuyeŋ,” yiriŋ.
80 Be, Sekaraia urmiŋ Yon gobe biŋde mat Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ wor po nurdya nurdya kuruŋ hiriŋ. Irdeb sawsawa po kuruŋ naŋa bana kuriŋ. Kuŋ goŋ heŋ heŋbe nalu untiŋde gorbe meteŋmiŋ miŋ ure yeŋ Israel mar diliŋde forok yiriŋ.

*1:69-71: Hiburu merere katiŋ asaŋdebe, “bulmakaw hirkam” gwahade katiŋ hi. (Liwai 4:7,18,25)