23
Yesube Pailat diliŋ mar huwaryiŋ
(Matiyu 27:1-2,11-14; Mak 15:1-5; Yon 18:28-38)
Be, gwaha yeŋbe Yuda marte doyaŋ mar gabu iramiŋ mar go tumŋaŋ Yesu go teŋ Pailat hitte tukamiŋ. Yeŋbe Roma gabman al, Yudia naŋa goyen doyaŋ irde hinhin. Be, mel gore Yesu tukuŋ Pailat diliŋde irdeb, “Al gare, ‘Roma gabman doyaŋ al kuruŋ Sisar teks uneŋ ma,’ yeŋ hike nurtiŋ. Irde, ‘Nebe Mesaia, Yuda marte doyaŋ al kuruŋ,’ dinuŋ. Al gare gwaha mat alya bereyaniniŋ dufaymiŋ buluŋ yirde hiyen,” ineŋ tagal unamiŋ. Irkeb Pailat beleŋ, “Ge gayen Yuda marte doyaŋ al kuruŋ we?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Gwaha, nebe gigeŋ yaha gogo po,” inyiŋ. Irkeb Pailat beleŋ pris buda gote karkuwaŋmiŋya yeŋya wayamiŋ marya goyen, “Al gabe mere miŋ goke kura teŋ kawe al fere titŋeŋ irtek yeŋ ma kenhem,” yinyiŋ. Gega mel gore parsay po heŋbe, “Al gate saba beleŋ Yudia naŋare niŋ alya bereya dufaymiŋ haga yirde hinhin. Yeŋbe Galili naŋare mat miŋ urde waŋ waŋ gar forok yiyuŋ gago,” inamiŋ. Be, gwaha inkeb Pailat go, “Al gayenbe Galili niŋ al?” yeŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. Irkeb, “Gwaha, Yesube Galili niŋ al,” inke nurdeb, “Galili naŋare niŋ doyaŋ al kuruŋ Herotbe Yerusalem gar wayuŋ hi. Niŋgeb al gabe yeŋ hitte tukukeb doyaŋ almiŋ yiŋgeŋ beleŋ ga meremiŋ nuri,” yinyiŋ.
Yesube Herot diliŋ mat huwaryiŋ
Be, Herotbe hakot po Yesu beleŋ mata tiŋeŋ kurayen kurayen teŋ hinhin gote mere momoŋ nurde hinhin. Irdeb, “Daha naŋa gab al go kenmeke mata tiŋeŋ kura forok irke keneŋ?” yeŋ nurde hinhin. Niŋgeb Yesu keneŋbe amaŋ wor po hiriŋ. Irdeb gusuŋaŋ kurayen kurayen irde hinhin. Goyenbe Yesu beleŋ kura muŋ ma po wol hiriŋ. 10 Irkeb pris buda gote karkuwaŋmiŋya Moseyen saba marya beleŋ, “Daha wor Herot beleŋ Yesu buluŋ iri?” yeŋ nurdeb Herot diliŋ mat huwarde mere tareŋ po Yesu uliŋde iramiŋ. 11 Irkeb Herotya fuleŋa marmiŋya beleŋ Yesu igiŋ ma keneŋ bak mayde sukal iramiŋ. Irde Yesube yiŋgeŋ doyaŋ al kuruŋ yiriŋ goyen nuramiŋ geb, doyaŋ al kuruŋyen amil beleŋ po umŋa irde tumulgaŋ teŋ Pailat hitte tukamiŋ. 12 Be, bikkeŋbe Herotya Pailatyabe asogo haryen. Gega nalu goyenterbe Yesuyen mere goke teŋbe awalik haryum.
Pailat beleŋ Yesu kuruse hende mayke kami yiriŋ
(Matiyu 27:15-26; Mak 15:6-15; Yon 18:39–19:16)
13 Be, Pailat go pris buda gote karkuwaŋmiŋya Yuda marte doyaŋ marya alya bereya hoy yirke waŋ gabu iramiŋ. 14 Irkeb Pailat beleŋ, “Al garebe alya bereya Roma gabman asogo irnayiŋ yineŋ biŋ yakamde hiyen yeŋ ne hitte tawaŋ tagal unhaŋ. Irkeb diltiŋ mat gusuŋaŋ irhem. Gega meretiŋbe miŋ miŋmoŋ kenhem geb, epte ma al gayen fere titek yeŋ nurhem. 15 Irdeb Herot wor al gayen uliŋde mere kura ma keneŋbe ne hitte sopte tumulgaŋ tike waya gago kenhaŋ. Niŋgeb da misiŋde wor po mayke kamyeŋ? Hubu yeŋ nurde hime. 16-17 Niŋgeb tubul timeke kuwoŋ gega, deŋ beleŋ yeŋ ge buluŋ nurhaŋ goke teŋbe fuleŋa marne yinmeke duliŋ usulak po teŋbe tubul tike kuyeŋ,” yinyiŋ.* Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 17 Pasoba nalu damamiŋ damamiŋbe Pailat gobe Yuda al koyare hinhan goyen uŋkureŋ teŋ siŋa irke kuŋ hiyen.
18 Gega gor gabu iramiŋ mar goreb, “Mayke kami! Irdeb Barabas tubul tike kwi,” yeŋ hewhow tiyamiŋ. 19 Barabas gobe Yerusalem taunde niŋ al biŋ yakamke Roma gabman asogo irde fuleŋa tiyamiŋ. Irde yeŋbe al gasa yirke kamamiŋ. Niŋgeb go misiŋde teŋ koyare kerke hinhin. 20 Be, al buda gore, “Yesu maytek,” yamiŋ. Gega Pailatbe, “Yesu ga tubul timeke kwi,” yeŋ nurde gabu iramiŋ mar go sopte po, “Al ga tubul tiyeŋ tihim,” yinyiŋ. 21 Gega, “Kuruse hende mayke kami! Kuruse hende mayke kami!” yeŋ hewhow kuruŋ wor po tiyamiŋ.
22 Be, Pailat gobe wawuŋ irawa yinyiŋ geb, sopte po mel goyen yeneŋbe, “Daniŋ geb gaha yeŋ haŋ? Al gare da mata buluŋ tiyuŋ? Al gabe miŋ goke kura kamyeŋ yeŋ ma kenhem. Niŋgeb fuleŋa marne yinmeke duliŋ maydeb tubul tike kwi,” yinyiŋ. 23 Gega, “Kuruse hende mayke kami!” yeŋ hewhow parsayŋeŋ po tike tikeb Pailat go bada heŋ yende mere po gama ire yeŋ nuryiŋ. 24 Irdeb mel gore gusuŋaŋ irde hinhan go po gama iryiŋ. 25 Irdeb Barabasbe Roma gabman asogo irde al gasa yirke kamamiŋ goke teŋ koyare keramiŋ geb epte ma wor po teŋ siŋa irtek gega mel goreb, “Al go tubul tike kat kwi!” yamiŋ. Irkeb Pailat gobe meremiŋ po gama iryiŋ. Irdeb Yesube, “Dindikeŋ ga nurhaŋ gwaha irnayiŋ,” yineŋ tubul teŋ yunyiŋ.
Yesu kuruse hende mayamiŋ
(Matiyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Yon 19:17-27)
26 Be, gwaha yinkeb fuleŋa mar beleŋ Yesu go tukuŋ kuruse hende mayteke kami yeŋ tukuŋ hinhan. Yesu goyenbe kurusemiŋ tuluŋ teŋ korkor irdeya kuŋ hinhin. Be, fuleŋa mar beleŋ Yesu go bul irde Yerusalem siŋare kateŋ yeŋ kamyeŋde gor teŋ kuŋ hikeya belenbe al kura Yerusalem bana hurke yeŋ waŋ hinhin. Yeŋ beleŋ waŋ al buda go fole yirde hikeyabe fuleŋa mar gore keneŋbe tanardeb, “Yesuyen kuruse ga faraŋ urde teŋ gama ira,” ineŋ parsay po iramiŋ. Irkeb kuruse goyen teŋ Yesu gama irde hinhin. Al gote deŋembe Saimon, irde Afrika naŋa kuruŋ bana goŋ niŋ taun kura Sairini niŋ al.
27 Be, goya goyenbe al karim ma Yesu goyen daha kura irke kinniŋ yeŋ gama iramiŋ. Bana goŋbe bere manaŋ gama irde buniŋeŋ irde eseŋ urde hinhan. 28-30 Irkeb Yesu beleŋ tigiri teŋbe gaha yinyiŋ: “Deŋ Yerusalem niŋ bere, ne niŋ eseŋ ma yo. Ultiŋ misiŋ kuruŋ kateŋ kateŋ nalu kura kame forok yiyyeŋ geb. Irkeb goyarebe gaha yenayiŋ:
‘Niga bere, deŋ diriŋ ma yade besa yirde mamu ma yuntiŋ berebe kanduk kuruŋ forok yiyyeŋ nalurebe igiŋ araŋeŋ busaharnayiŋ.
Niŋgeb goke amaŋ henayiŋ,’ yenayiŋ geb.
Fudinde, ultiŋ misiŋ kuruŋ kateŋ kateŋ nalube forok yiyyeŋ. Goyenterbe al beleŋ kanduk goke kafura heŋbe igiŋ araŋ po kamniŋ yeŋbe dugu karkuwaŋ goyen gaha yinnayiŋ: ‘Araŋeŋ galaŋ yeŋ kateŋ hika dirke kamniŋ.’ Irdeb higiliŋbe, ‘Araŋeŋ galaŋ yeŋ aw durke kamniŋ,’ gwaha yenayiŋ. Niŋgeb ne niŋ ma esinayiŋ. Diriŋtiŋ yagoya dindikeŋ ge nurde esinayiŋ. 31 He gergeŋ yuwalŋeŋ digulak miŋyaŋbe det buluŋ kura miŋmoŋ go gwahade goyen nebe mata buluŋnem moŋ. Gega kanduk kuruŋ gago teŋ hime. Niŋgeb deŋ Yuda marbe he kura det buluŋ miŋyaŋ geb kamtiŋ hitiŋ yara mata buluŋtiŋ yaŋ geb, kame deŋ hitte kanduk dahade forok yiyyeŋ? Buluŋ wor po forok yiyyeŋ,” yinyiŋ.
32 Be, fuleŋa mar beleŋ Yesu go tukuŋ kuruse hende mayteke kami yeŋ tukamiŋya goyenbe kawe al irawa kura go manaŋ gasa yirniŋ yeŋ yukamiŋ. 33 Yukuŋ yukuŋ naŋa deŋe kura, “Al Tonaŋ Kiŋkiniŋde” ineŋ haŋyende gor forok yeŋbe Yesu go kuruse hende mayamiŋ. Irdeb kawe al kurabe yiŋgeŋ kuruse teŋ kuriŋ go hende po teŋ Yesuyen kuruse yase beleŋ mat keramiŋ. Munaŋ kura gobe teŋ Yesuyen kuruse hinhin tapa beleŋ mat keramiŋ. 34 Gwaha yirkeb Yesu kuruse hende po heŋbe, “Ado, mel gabe ma nurde heŋya mata buluŋ tahaŋ geb halde yunayiŋ,” yiriŋ. Be, yeŋ kuruse hende hikeyabe fuleŋa mar beleŋ Yesuyen uliŋ umŋa bikkeŋ tuguya titiŋ goyen ganuŋ beleŋ tiyyeŋ yeŋbe yende matare tiliŋ tanaramiŋ.
35 Be, al waŋ go binde huwarde Yesu kuruse hende hinhin goyen keneŋ hinhan. Yuda marte doyaŋ mar manaŋ waŋ Yesu giwgiw irdeb, “Yeŋbe al hoyaŋ faraŋ yurde hinhin. Niŋgeb yeŋbe Mesaia Al Kuruŋ beleŋ basiŋa irtiŋ al go goyen kenem tareŋmiŋde katke kinniŋ,” yamiŋ. 36 Irkeb fuleŋa mar wor sukal irde wain bak hitiŋ goyen unamiŋ. 37 Irdeb, “Gebe Yuda marte doyaŋ al kuruŋ kenem tareŋger kata,” inamiŋ. 38 Mere kura Yesu niŋ katiŋ goyen kuruse tonaŋde kirtiŋ hinhin goyen kapyaŋ heŋbe gogo ayaŋ kerde hinhan. Mere gobe gahade:
AL GABE YUDA MARTE DOYAŊ AL KURUŊ
39 Be, kawe al uŋkureŋ kurusemiŋ hende hinhin goyen wor, “Gebe Mesaia moŋ? Tareŋger megen kurkuŋbe deyya manaŋ gwaha po dirayiŋ,” yeŋ ineŋ teŋ sukal iryiŋ. 40-41 Gega kurhan hinhin gore, “Deyyabe mata buluŋ tiyaruŋ gote muruŋgem tahar gago. Munaŋ yeŋbe det kura buluŋ ma iruŋ gega, deyya mata buluŋ mar gaya dulŋeŋ wor po kanduk kuruŋ teŋ hi. Goyenbe daniŋ geb mere buluŋ mat irde ha? Gebe kameŋ teŋ ha gega, Al Kuruŋ niŋ kafuram ma nurde ha?” yeŋ ineŋ tiyyiŋ. 42 Irdeb go al gore po, “Yesu, ge beleŋ kame Doyaŋ Al Kuruŋ heŋ waŋ gere alya bereya doyaŋ yird yird nalurebe ne niŋ nurayiŋ,” inyiŋ. 43 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Fudinde wor po ginhem. Gebe haŋka gayen po neya tumŋaŋ gasuŋ igiŋ wor pore gor hireŋ tahar,” inyiŋ.
Yesu kamyiŋ
(Matiyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Yon 19:28-30)
44 Be, Yesu go kuruse hende hike kuŋ kuŋ naŋa baŋkahal hekeb naŋa ma temeykeb kidoma kuruŋ wor po forok yeŋ megeŋ kuruŋ goyen aw uryiŋ. Irdeb gwahade po hike kuŋ kuŋ 3 kilok wawuŋbana gwahade hiriŋ. 45 Kidoma hiriŋya goyenbe Al Kuruŋyen ya balem bana amil tolok wor po dapŋa sikkeŋ po irtiŋ goyen gasuŋ himam wor po bana hurkuŋ hurkuŋ pet titiŋ goyen kahalte erek yeŋ kuriŋ. Al beleŋ Al Kuruŋ hitte kuŋ kuŋ meteŋeŋ hinhin goyen Yesu beleŋ sope iryiŋ gote tuŋaŋeŋbe amil tolok kuruŋ gogo erek yiriŋ. 46 Be, amil erek yiriŋya Yesu kuruse hende hinhin goyen kuware, “Nan, tonnebe hanger tubul tihim,” ineŋbe yayeŋa funaŋ, ‘Ha!’ irdeb kamyiŋ.
47 Be, Roma al kura fuleŋa mar 100 doyaŋ yirde hiyen al gor hinhin goyen mata kuruŋ go keneŋ bebak teŋbe, “Fudinde wor po, al gabe Al Kuruŋ diliŋde al huwak,” yeŋ Al Kuruŋ turuŋ irde kasor iryiŋ. 48 Irde Yesu mayke kinniŋ yeŋ gabu iramiŋ mar gobe mata forok yamiŋ goyen yeneŋbe biŋde kandukŋeŋ wor po nuramiŋ. Irde dumuŋ gasa yirdya yirdya bur yeŋ mulgaŋ hamiŋ. 49 Munaŋ Yesu nurd uneŋ yeŋya kuŋ hinhan marbe sorte po heŋbe mata forok yamiŋ kuruŋ goyen diliŋde yeneŋ hinhan. Mel goyen kurabe bere, Galili mat po Yesu gama irde waŋ waŋ Yesu hitte mata forok yamiŋ kuruŋ goyen yenamiŋ.
Yesu hakwam horabok bana keramiŋ
(Matiyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Yon 19:38-42)
50-51 Be, go nalureb Yudia naŋare niŋ taun Arimatea niŋ al deŋem Yosep gobe waŋ Yerusalem hinhin. Yeŋbe Yuda marte doyaŋ al. Gega yeŋbe doyaŋ mar kadom beleŋ Yesu mayniŋ yamiŋ goke igiŋ ma nuryiŋ. Yeŋbe Al Kuruŋ diliŋde al huwak hiyen. Al hoyaŋ diliŋde wor gwahade po hiyen. Irde Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird nalu goke doyaŋ heŋ hiyen. 52 Be, Yesu kamkeb al gore teŋ mete tiniŋ yeŋ Pailat gusuŋaŋ irkeb, “Igiŋ,” inyiŋ. 53-54 Irkeb al kuraya kuŋ Yesu hakwam kuruse hende mat faraŋ tiyamiŋ. Irde Yuda marte matare amil igiŋ kura teŋ gore po Yesu hakwam goyen bili iramiŋ. Irdeb, “Gisebe Sabat nalu niŋgeb, haŋka po mete titek,” yeŋ al hakwa yerd yerd niŋ hora taltiŋ al hakwam kura ma yerde hitiŋ tiŋeŋ hinhin bana goŋ tukuŋ keramiŋ.
55 Be, Galili niŋ bere Yesu gama irde hinhan goyen Yosep gama irde kuŋbe horabok kuruŋ bana goŋ Yesu hakwam goyen gasuŋ damde daha mat kerhaŋ goyen kenamiŋ. 56 Irdeb Yerusalem taunde mulgaŋ heŋ he fimiŋya det fimiŋ gote hamiŋ igiŋ muŋ goyen Yesu hakwam sam irniŋ yeŋ gitik tiyamiŋ. Gega heŋ ga moŋ Sabat nalu heweŋ tiyyiŋ geb, Moseyen sabare yitiŋ goyen gama irde usaŋ heŋbe metere ma kwamiŋ.

*23:16-17: Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 17 Pasoba nalu damamiŋ damamiŋbe Pailat gobe Yuda al koyare hinhan goyen uŋkureŋ teŋ siŋa irke kuŋ hiyen.