Matiyu
Matiyu beleŋ mere igiŋ Yesu niŋ yitiŋ kayyiŋ
1
Yesuyen megen niŋ asem yago
(Luk 3:23-38)
Gabe Yesu Kristuyen asem weŋ Abraham hitte mat waŋ waŋ Israel marte doyaŋ al kuruŋ Dewit hitte, irde yeŋ hitte mat waŋ waŋbe Yesu forok yiriŋ goyen asaŋde katiŋbe gahade:
Be, Abraham urmiŋbe Aisak. Aisak urmiŋbe Yekop.
Munaŋ Yekop urmiŋ weŋbe Yuda, itiŋ weŋyabe kuliŋ yagoya.
Yuda urmiŋ waraŋbe Peresya kuliŋ Seraya. Irde ire itiŋya gote miliŋbe Tamar.
Peres urmiŋbe Hesron. Hesron urmiŋbe Ram.
Be, Ram urmiŋbe Aminadap. Irkeb Aminadap urmiŋbe Nason. Nason urmiŋbe Salmon.
Salmon urmiŋbe Boas. Boas miliŋbe Rahap. Bere gobe Yuda mar bere moŋ.
Boas urmiŋbe Obet. Obet miliŋbe Rut. Bere gayen wor Yuda mar bere moŋ. Munaŋ Obet urmiŋbe Yesi.
Yesi urmiŋbe Yuda marte doyaŋ al kuruŋ Dewit.
Dewit urmiŋbe Solomon. Solomon miliŋbe Batseba. Bere gayen wor Yuda mar bere moŋ. Dewit beleŋ uŋ Uria mayke kamkeb tiriŋ.
Solomon urmiŋbe Rehoboam. Rehoboam urmiŋbe Abia. Abia urmiŋbe Asa.
Asa urmiŋbe Yehosafat. Yehosafat urmiŋbe Yehoram. Yehoram urmiŋbe Usia.
Usia urmiŋbe Yotam. Yotam urmiŋbe Ahas. Ahas urmiŋbe Hesekia.
10 Hesekia urmiŋbe Manase. Manase urmiŋbe Emon. Emon urmiŋbe Yosaia.
11 Irkeb Yosaia urmiŋbe Yehoiakinya kuliŋ yagoya.
Yehoiakinya kuliŋ weŋya hinhanyabe Babilon naŋare niŋ fuleŋa mar beleŋ waŋ gasa yirde bul yirde meteŋ marmiŋ yirniŋ yeŋ Babilon yukamiŋ.
12 Be, Babilon yukamiŋ go mulgaŋ heŋ naŋamde kwamiŋ. Irdeb Yehoiakinbe urmiŋ Sealtiel miŋyaŋ hiriŋ. Sealtiel urmiŋbe Serubabel.
13 Serubabel urmiŋbe Abiut. Abiut urmiŋbe Eliakim. Eliakim urmiŋbe Aso.
14 Be, Aso urmiŋbe Sadok. Sadok urmiŋbe Akim. Akim urmiŋbe Eliut.
15 Eliut urmiŋbe Eleasa. Eleasa urmiŋbe Matan. Matan urmiŋbe Yekop.
16 Irkeb Yekop urmiŋbe Yosep. Yosepbe Maria uŋ. Maria biŋde matbe Yesu Kristu* Kristu gobe Hiburu mere matbe Mesaia. Gote miŋbe alya bereya Al Kuruŋ hitte Yumulgaŋ teŋ teŋ Al. gogo forok yiriŋ.
17 Niŋgeb Abraham hitte mat waŋ waŋ Dewit hitte hiriŋ goyen asi basaŋmiŋ yagobe tumŋaŋ 14. Irde Dewit hitte mat waŋ waŋbe Babilon niŋ mar beleŋ gasa yirde Babilon yukamiŋde goyenter wor asi basaŋmiŋ yagobe 14 po. Irdeb gor mat waŋ waŋ Yesu Kristu kawaŋ hiriŋde gor wor 14 po.
Maria beleŋ Yesu kawaŋ kiryiŋ
(Luk 2:1-7)
18 Be, Yesu Kristu kawaŋ hiriŋ gobe gahade: miliŋ Mariabe Yosep niŋ tubul teŋ untek yeŋ merem tiyamiŋ gega, Mariabe Yosep goya tumŋaŋ ma heŋya biŋ yaŋ hiriŋ. Irkeb Yosep beleŋ keneŋ bebak tiyyiŋ. Goyenpoga diriŋ gobe Holi Spirityen tareŋde Maria biŋde forok yiriŋ goyen ma nurdeb kukuwamŋeŋ nuryiŋ. 19 Gega Maria goyen tetek al Yosep gobe al huwak uliŋde merem moŋ geb, goyen keneŋbe kawan po takira tike al budam nurkeb Maria go memya heŋ heŋ ge igiŋ ma nurdeb bada heŋ daha mat kura balmiŋ tubul timewoŋ yeŋ nurde hinhin. 20 Goyenbe goke dufay heŋ hikeyab Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ mitere forok yeŋbe inyiŋ. “Dewit asem Yosep, gebe Maria teŋ teŋ niŋ al beleŋ daha wet kura gineŋ gineŋ niŋ kafura heŋ bada ma hawayiŋ. Diriŋ biŋde hi gobe Holi Spirityen tareŋde forok yiyuŋ. 21 Niŋgeb biŋde hi gobe diriŋ al diriŋ kawaŋ kiryeŋ. Yeŋ beleŋ gab alya bereyamiŋ mata buluŋ teŋ haŋ bana mat yumulgaŋ tiyyeŋ. Niŋgeb deŋembe ‘Yesu’ Deŋe gote miŋbe “Dumulgaŋ teŋ teŋ Al”. inayiŋ,” inyiŋ.
22 Be, mata kuruŋ gabe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ mere basaŋ almiŋ momoŋ irke basaŋ heŋ tagalyiŋ goyen gogo forok yiriŋ. 23 Mere tiyyiŋ gobe gahade: “Bere foŋeŋ kura alya ma kuŋ hitiŋ beleŋ biŋ heŋbe diriŋ al diriŋ kura kawaŋ kiryeŋ. Irkeb ‘Immanuel’ innayiŋ,” inyiŋ. Immanuel gote miŋbe ‘Al Kuruŋbe neŋya hite’.
24 Be, Yosep go mite tiyyiŋde mat huwardeb Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ saŋiŋ po mere iryiŋ gwahade po Maria goyen teŋ yamiŋde kuriŋ. 25 Goyenbe yeŋya ma ferde hinaryum. Kuŋ kuŋbe Maria gobe diriŋ al diriŋ kawaŋ kiryiŋ. Irkeb Yosep beleŋ “Yesu” inyiŋ.

*1:16: Kristu gobe Hiburu mere matbe Mesaia. Gote miŋbe alya bereya Al Kuruŋ hitte Yumulgaŋ teŋ teŋ Al.

1:21: Deŋe gote miŋbe “Dumulgaŋ teŋ teŋ Al”.