22
Bere teŋ teŋde niŋ dula mata gote maya mere
(Luk 14:15-24)
Be, Yesu go tebaŋ po maya mere mat al gaha yinyiŋ: “Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird goyen kurabe gahade: doyaŋ al kuruŋ kura urmiŋ bere tewe yekeb dula mata kuruŋ gitik tiyyiŋ. Irdeb meteŋ marmiŋ hulyaŋ yirdeb, ‘Kuŋ dula mata gake al hoy yirmiŋ mar goyen yinke wanaŋ,’ yinyiŋ. Goyenbe kuŋ yinkeb bada hamiŋ. Irkeb meteŋ marmiŋ hoyaŋ wor sopte hulyaŋ yirdeb gaha yinyiŋ. ‘Kuŋbe, “Doyaŋ al kuruŋniniŋ beleŋ bulmakaw firfurŋeŋ gasa yirde det tumŋaŋ gitik teŋ ep ira. Irdeb wanayiŋ yeŋ deŋ ge keya hihi geb wake kuniŋ,” yinnayiŋ,’ yinyiŋ.
“Be, meteŋ marmiŋ gore kuŋ al hoy yiryiŋ mar goyen yeneŋbe doyaŋ almiŋ beleŋ yinyiŋ gwahade po yinamiŋ. Goyenpoga yende mere go ma nuramiŋ. Irdeb dufaymiŋde dufaymiŋde kwamiŋ. Al kurabe biŋge meteŋmiŋde kuriŋ. Munaŋ kurabe hora meteŋmiŋde kuriŋ. Al kura marbe doyaŋ al kuruŋde meteŋ mar buda goyen yade buluŋ buluŋ yirde gasa yirke kamamiŋ. Gwaha tikeb doyaŋ al kuruŋ go biŋ ar yekeb fuleŋa marmiŋ yad yerke kwamiŋ. Kuŋbe al buda meteŋ marmiŋ gasa yiramiŋ goyen gasa yirke kamkeb tiyuŋmiŋ go manaŋ kumga tiyamiŋ.
“Gwaha teŋbe doyaŋ al kuruŋ go meteŋ marmiŋ yeŋya hinhan go hoy yiryiŋ. Irdeb gaha yinyiŋ. ‘Dawetbe tumŋaŋ gitik teŋ ep irtiŋ gega, al watek mar wor pobe waŋ waŋ niŋ bada hahaŋ. Niŋgeb kuŋ beleŋyaŋ alya bereya kura yeneŋbe mali po yinkeb dula mata tiyeŋ tihimde gar wanayiŋ,’ yinyiŋ. 10 Gwaha yinkeb meteŋ marmiŋ gobe taun bana goŋ niŋ beleŋ haniŋ haniŋ gama yirdeb kuŋ al buluŋya igiŋya goyen yeneŋbe mali po yinke wayamiŋ. Be, al go waŋ keperamiŋbe yabe makiŋ wor po hiriŋ.
11 “Irkeb doyaŋ al kuruŋ beleŋ al gabu iramiŋ go yene yeŋ waŋbe al kura dula matare niŋ umŋa ma titiŋ goyen kinyiŋ. 12 Keneŋbe, ‘Dula matare niŋ umŋa ma taha gega, daha mat bana gaŋ wayha?’ inkeb al gob mere ma po tiyyiŋ. 13 Irkeb doyaŋ al kuruŋ goreb, ‘Teŋ kahaŋya haniŋya fere teŋ siŋare kidoma bana temeynaŋ. Gorbe eseŋ misiŋ iseŋ bana goŋ hiyeŋ,’ yeŋ meteŋ marmiŋ hulyaŋ yiryiŋ. 14 Be, maya mere ga nurhaŋ gwahade goyen po, Al Kuruŋ beleŋbe al budam hoy yirde hi gega, yuŋkureŋ yuŋkureŋ po gab nigen yeŋ basiŋa yirtiŋ haŋ,” yinyiŋ.
Farisi mar beleŋ teks kerd kerd niŋ Yesu gusuŋaŋ iramiŋ
(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)
15 Be, Farisi mar go meremiŋ nurde biŋ ar yekeb siŋare kateŋbe Yesu go soŋ hekeb merere kertek yeŋ yiŋgeŋ uliŋ mere sege iramiŋ. 16 Irdeb yiŋgeŋde komatmiŋ yad yerke Yesu hitte kwamiŋ. Herot gama irde haŋyen mar manaŋ yeŋya tumŋaŋ kwamiŋ. Kuŋbe Yesu goyen, “Tisa, gebe mata fudinde po ga teŋ hayen. Irdeb Al Kuruŋyen merebe fudinde mat po saba teŋ hayen. Gebe al deŋem yaŋya deŋem moŋya goyen mereya matayabe tuŋande po yirde hayen. 17 Niŋgeb gebe dahade nurde ha? Neŋ Moseyen saba gama irde hite mar gayen Roma gabmanyen doyaŋ al kuruŋ Sisar niŋ teks kertek gobe igiŋ ma dahade? Igiŋ momoŋ dirayiŋ?” inamiŋ.
18 Goyenpoga Yesu gob dufaymiŋ buluŋ gob bikkeŋ yeneŋ bebak teŋbe, “Usi mar wor wor, daniŋ tuŋaŋ nirde haŋ? 19 Teks yerde haŋyen hora go nikala nirke kene,” yinyiŋ. Irkeb denari uŋkureŋ tawayamiŋ. 20 Irkeb al toneŋ hora hende gor keneŋbe, “Gabe ganuŋ toneŋya deŋemya?” yinyiŋ. 21 Irkeb mel gore wol heŋbe, “Sisaryen,” inamiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Gwahade niŋgeb, det kura niŋ Sisar beleŋ dinyeŋ gobe Sisar unnayiŋ. Munaŋ Al Kuruŋ beleŋ det kura niŋ dinyeŋ gobe Al Kuruŋ unnayiŋ,” yinyiŋ.
22 Be, Yesu beleŋ mere tiyyiŋ go nurdeb dinoŋ kok yekeb tubul teŋ kwamiŋ.
Sadusi mar beleŋ al kamtiŋ huward huward niŋ Yesu gusuŋaŋ iramiŋ
(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)
23 Be, naŋa fay goyare goyen po Sadusi mar beleŋ Yesu hitte wayamiŋ. Go mar gobe al kamtiŋde mat epte ma huwarnayiŋ yeŋ haŋyen. Be, mel go Yesu hitte waŋbe gusuŋaŋ iramiŋ. 24 “Tisa, Moseyen sabarebe, ‘Al kura diriŋ miŋmoŋ heŋya berem tubul teŋ kamkeb kuliŋ kura hiyyeŋ gore itiŋde beretap go teŋbe itiŋ niŋ diriŋ forok irde unyeŋ,’ gwahade yitiŋ hi. 25 Be, al kura kuliŋ 6 miŋyaŋ goyen neŋya hityen. Al gobe bere tiriŋ gega diriŋ miŋmoŋ heŋya kamyiŋ. Irkeb kuliŋ beleŋ beretap go tiriŋ. 26 Goyenbe yeŋ wor gwahade po diriŋ miŋmoŋ heŋya kamyiŋ. Irkeb yeŋ kamekkeŋ gore wor beretap go tamiŋ goyen diriŋ kura ma forok irdeya kamamiŋ. 27 Irke funaŋbe bere go wor kamyiŋ. 28 Be, al goya kuliŋ weŋya gote berembe uŋkureŋ gogo po hinhin geb, kame al kamtiŋ huward huward nalurebe bere gobe ganuŋde berem wor po hiyyeŋ?” inamiŋ.
29 Gwaha inkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Deŋbe Al Kuruŋyen tareŋya meremya asaŋde katiŋ goyen keneŋ wuk ma yeŋ haŋyen. Gwahade geb soŋ heŋ go ma keneŋ haŋ. 30 Al kamtiŋ huwarnayiŋ nalureb al beleŋ bere yade bere beleŋ al ma kunayiŋ. Yeŋbe Al Kuruŋyen miyoŋ yara po henayiŋ. 31 Al kamtiŋ huward huward matabe Al Kuruŋ beleŋ asaŋmiŋde, 32 ‘Nebe Abraham, Aisakyabe Yekopyat Al Kuruŋ,’ yiriŋ goyen gobe kapyaŋ ma heŋ haŋyen? Mel gobe kamtiŋ gega, toneŋbe yeŋya haŋ geb, gogo yiriŋ. Niŋgeb Al Kuruŋbe al diliŋ gergeŋ haŋ gote Al Kuruŋ, al kamtiŋ gote moŋ,” yinyiŋ. 33 Be, al buda gobe meremiŋ nurdeb dinoŋ kok wor po yamiŋ.
Moseyen saba gote miŋ wor pobe da?
(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)
34 Be, Yesu beleŋ Sadusi marte gusuŋaŋ go keŋkela po wol hekeb gwaha mat kura mere titek moŋ hamiŋ. Irkeb Farisi mar beleŋ go nurdeb waŋ Yesu hinhinde gor gabu iramiŋ. 35 Irdeb uŋkureŋmiŋ kura Moseyen saba keŋkela nurde hitiŋ al gore waŋbe tuŋaŋ ure yeŋ gaha inyiŋ: 36 “Tisa, saba kuruŋ gabe nurde hite. Goyenbe damiŋbe saba kuruŋ gote folek wor po?” inyiŋ.
37 Gwaha inkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Bubulkuŋge, tonge, dufaygeya tareŋgeya tumŋaŋ Doyaŋ Al Kuruŋge, Al Kuruŋ hitte po hugiŋeŋ kuŋ hiyeŋ. 38 Gabe Moseyen saba kuruŋ gote folek wor po. 39 Gote kurhanbe gigeŋ ge amaŋeŋ nurde hayen gwahade goyen po kadge hoyaŋ niŋ wor amaŋeŋ nurde hayiŋ. 40 Moseyen sabaya Al Kuruŋyen mere basaŋ marya beleŋ saba kayamiŋ kuruŋ gote miŋbe irawa gago po,” inyiŋ.
Yesu beleŋ Farisi mar go Mesaia niŋ gusuŋaŋ yiryiŋ
(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)
41 Be, Farisi mar go gabu irde hikeb Yesu beleŋbe gusuŋaŋ yiryiŋ. 42 “Deŋ gayen Mesaiabe ganuŋde urmiŋ yeŋ nurde haŋ?” Gwaha yinkeb Farisi mar gore wol heŋbe, “Yeŋbe Dewit urmiŋ,” inamiŋ. 43 Irkeb Yesu beleŋbe, “Dewit urmiŋ yeŋ haŋ gega, dahade niŋgeb Holi Spirit beleŋ Dewit ketal urkeb urmiŋ goyen, ‘Gebe Kuruŋne,’ inyiŋ? Dewit beleŋ Mesaia niŋ gaha yiriŋ:
44 ‘Al Kuruŋ beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋne gaha inyiŋ:
“Waŋ ketalner heŋ al deŋem yaŋ wor po hawayiŋ.
Irkeb asogo girde haŋ mar goyen bul yirde yawameke gasa yirde yufurka tiyayiŋ,” inyiŋ,’ yitiŋ hi. Tikiŋ 110:1
45 Niŋgeb kapyaŋ heŋ haŋyen gwahade po, Dewit beleŋ Mesaia goyen ‘Doyaŋ Al Kuruŋne’ inyiŋ. Niŋgeb dahade geb Mesaia gobe Dewityen urmiŋ hiyyeŋ? Gobe epte moŋ geb!” yinyiŋ. 46 Be, gwaha yinkeb al kura beleŋ muŋ kura wol ma hiriŋ. Irde goyenter matbe al kura waŋ Yesu tuŋaŋ urde merem yaŋ irniŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hinhan gobe bada po hamiŋ.