25
Bere 10 gote maya mere
Be, Yesu go sopte maya mere mat saba gahade yiryiŋ: “Nalu funaŋ goyenterbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird goyen kurabe gahade: meteŋ bere foŋeŋ 10 beleŋ, ‘Doyaŋ alniniŋde urmiŋ beleŋ berem teŋ wayyeŋ tiya go,’ yeŋ, ‘Kuŋ belen tupi teŋ waniŋ,’ yeŋ hulsimiŋ yusuŋ yurde kwamiŋ. Bere siptesoŋoŋbe dufaymiŋ wukkek moŋ. Munaŋ kurabe dufaymiŋ wukkek. Bere siptesoŋoŋ dufaymiŋ wukkek moŋ gobe hulsimiŋbe yawaramiŋ gega, femiŋ pet yeke sopte yuneŋ yuneŋbe kura ma yadeya kwamiŋ. Munaŋ bere siptesoŋoŋ dufaymiŋ wukkek gobe hulsimiŋ yade femiŋ kame yuntek manaŋ yaliŋ bana goya yade kwamiŋ.
“Be, bere teŋ mulgaŋ heŋ watek al gobe araŋ ma wakeb bere 10 gobe dukpu yirke tumŋaŋ feramiŋ. Irke kuŋ wawuŋ binde heke gab al kura gore kuware, ‘Bere tihi albe waŋ hi! Niŋgeb waŋ tupi tinaŋ!’ yiriŋ. Be, bere 10 gore go nurdeb huwarde hulsimiŋ ommok hinhan goyen sope yirke melak saŋiŋ hamiŋ. Goyenbe bere dufaymiŋ igiŋ moŋ goreb bere dufaymiŋ wukkeŋ goyen, ‘Hulsininiŋ kamniŋ tahaŋ geb, femiŋ kura dunnaŋ,’ yinamiŋ. Irkeb, ‘Moŋ geb, fe gabe deŋya neŋya tumŋaŋde epte ma diryeŋ geb, dindikeŋ kuŋ al hitte damu tinayiŋ,’ yinamiŋ. 10 Irkeb bere siptesoŋoŋ dufaymiŋ wukkek moŋ goyen fe damu niŋ kukeb goyarebe bere tiriŋ al go wayyiŋ. Irkeb bere siptesoŋoŋ gitik teŋ hinhan goyen al go wakeb tupi teŋ yare dula mata kuruŋ tiniŋ tiyamiŋde gor kwamiŋ. Irkeb yamebe tayamiŋ.
11 “Be, goyen kamereb bere siptesoŋoŋ hulsire niŋ fe damu tiniŋ yeŋ kwamiŋ go mulgaŋ heŋbe, ‘Doyaŋ al, Doyaŋ al, yame hol irde dunke hurkuniŋ,’ inamiŋ. 12 Goyenbe al bere tiriŋ gore wol heŋbe, ‘Fudinde wor po dineŋ hime. Deŋbe ma nurde duneŋ hime,’ yinyiŋ. 13 Be, maya mere dirhem gwahade goyen po ne Al Urmiŋ waŋ waŋ nalu funaŋbe ma nurde haŋ geb, gitik teŋ hinayiŋ,” yinyiŋ.
Al karwoyen siraw mere
(Luk 19:11-27)
14 Irde sopte maya mere mat yinyiŋ. “Be, Al Kuruŋ beleŋ alya bereya doyaŋ yird yird goyen kurabe gahade: al kura naŋa gisaw kwe yeŋbe detne doyaŋ yirde hinayiŋ yeŋ meteŋ marmiŋ hayhay yiryiŋ. 15 Irdeb meteŋ al uŋkureŋbe hora siptesoŋoŋ unyiŋ. Kurabe hora irawa, irde kurabe uŋkureŋ unyiŋ. Meteŋ mar gobe al gwahade mat igiŋ meteŋ tinayiŋ yeŋ nurdeya gab hora goyen yunyiŋ. Irdeb yubul teŋ kuriŋ. 16 Meteŋ al hora siptesoŋoŋ tiriŋ al gobe goyare po tukuŋ meteŋ uneŋbe go hende hora siptesoŋoŋ iryiŋ. 17 Meteŋ al hora irawa tiriŋ al goyen wor gwahade po, tukuŋ meteŋ uneŋbe go hende hora irawa iryiŋ. 18 Goyenbe meteŋ al hora uŋkureŋ tiriŋ al gobe kuŋ mete taldebe doyaŋ almiŋde hora goyen goŋ bana kiryiŋ.
19 “Be, doyaŋ al go naŋa gisaw kuŋ goŋ sobamde po heŋ heŋ gab wayyiŋ. Irdeb waŋ meteŋ marmiŋ hora yunyiŋ goyen daha yiramiŋ yeŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. 20 Irkeb meteŋ al hora siptesoŋoŋ unyiŋ gobe sopte hora siptesoŋoŋ yawaŋbe doyaŋ almiŋ gaha inyiŋ: ‘Hora siptesoŋoŋ goyen doyaŋ irayiŋ yeŋ nuneŋ kwariŋ geb, gore sopte 5 irmiŋ gago,’ inyiŋ. 21 Irkeb doyaŋ almiŋ beleŋ wol heŋbe, ‘Gebe meteŋ igiŋ wor po tiyaŋ. Gebe meteŋ al igiŋ, merene nuraŋ. Det ug ma gunmiriŋ gega, keŋkela doyaŋ yiraŋ niŋgeb, det budam wor gunmeke doyaŋ yirayiŋ. Irdeb wake tumŋaŋ neya dula teŋ amaŋ heŋ hireŋ,’ inyiŋ.
22 “Be, al hora irawa unyiŋ al gore wor waŋbe gaha inyiŋ: ‘Hora irawa doyaŋ irayiŋ yeŋ nuneŋ kwariŋ gobe gore po meteŋ uneŋbe hora irawa tebaŋ irmiŋ gago,’ inyiŋ. 23 Irkeb doyaŋ almiŋ beleŋ wol heŋbe, ‘Gebe meteŋ al igiŋ, merene po nuraŋ. Det ug ma gunmiriŋ gega, keŋkela doyaŋ yiraŋ. Niŋgeb det budam gunmeke doyaŋ yirayiŋ. Irdeb wake neya dula teŋ amaŋ heŋ hireŋ,’ inyiŋ.
24 “Be, meteŋ al hora uŋkureŋ unyiŋ gore waŋbe gaha inyiŋ: ‘Doyaŋ al, gebe al misiŋeŋ yaŋ wor po nurde guneŋ himyen. Biŋge ge ma hartiŋ goyen yawarde hayen. Irde ge ma tur irtiŋ wor kuŋ waseŋ haŋyen. 25 Goke teŋbe kafura heŋ horagebe tukuŋ mete talde goŋ bana kirmiriŋ. Niŋgeb hora gebe gago,’ inyiŋ. 26 Gwaha inkeb doyaŋ almiŋ beleŋ wol heŋbe, ‘Gebe kumhaka al, meteŋ al buluŋ wor po. Gebe detne beleŋ ma hartiŋ goyen yawarde himyen, irde detne beleŋ ma tur irtiŋ goyen waseŋ himyen yeŋ nurde ha? 27 Gebe ne gwahade yeŋ nurdeb horanebe hora yerde haŋyen yare kerariŋ manhan horane tolok hitiŋde ga temewoŋ,’ ineŋbe meteŋ mar buda hoyaŋ hoy yirke wakeb, 28 ‘Hora go goraŋ irde teŋ meteŋ al hora 10 miŋyaŋ al go unnaŋ. 29 Al det unke keŋkela doyaŋ irde igineŋ kuruŋ forok iryeŋ al gobe tebaŋ det yawaryeŋ. Irkeb detmiŋ budam wor po henayiŋ. Munaŋ det unke kumhaka heŋ igineŋ ma forok yiryeŋ al gobe yende det muŋ kura hiyeŋ goyen wor goraŋ irke det miŋmoŋ wor po hiyeŋ. 30 Niŋgeb meteŋ al buluŋ gobe tukuŋ siŋare kidoma bana eseŋ misiŋ yiseŋ haŋyende gor temeynaŋ,’ yinyiŋ geb,” gwaha yiriŋ.
Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ alya bereya matamde pota yiryeŋ
31 Be, Yesu go sopte gaha yiriŋ: “Ne Al Urmiŋ gabe tareŋne turŋuŋ yaŋ heŋbe miyoŋneya tumŋaŋ kattek. Goyenterbe Doyaŋ Al Kuruŋyen maroro gasuŋde kepereŋ. 32 Irkeb al megen niŋ kuruŋ gayen ne hitte po gabu irnayiŋ. Irkeb sipsipya memeya yewek beleŋ pota yirde hiyeŋ go gwahade yireŋ. 33 Ne beleŋbe sipsip yadeb hanne yase beleŋ mat yerdeb memebe yade tapa beleŋ yereŋ. 34-36 Irkeb ne Doyaŋ Al Kuruŋ gare al hanne yase beleŋ mat hinayiŋ goyen gaha yineŋ: ‘Ne biŋge nirkeyabe biŋge nunamiŋ. Fe niŋ kammekeyab fe nunamiŋ. Albak heŋ kuŋ himekeb gargar niramiŋ. Uliŋhornem moŋ himekeb uliŋhor nunamiŋ. Garbam hemekeyab doyaŋ nirde faraŋ nurde hinhan. Koyare himekeb waŋ neneŋ hinhan. Goke teŋbe Nanne beleŋ guram dira. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird bana goŋ hurkuŋ hurkuŋ gobe tikula kiryiŋya deŋ gake gitik irtiŋ hiyen geb waŋ tenaŋ,’ yineŋ. 37 Gwaha yinkeb Al Kuruŋ diliŋde al huwak goreb, ‘Daha naŋa biŋge kamke geneŋ biŋge guntiriŋ? Irde daha naŋabe fe niŋ kamke geneŋ fe guntiriŋ? 38 Daha naŋa albak heŋ kuŋ hike gargar girtiriŋ? Irde daha naŋa uliŋhorgem moŋ hike geneŋbe uliŋhor guntiriŋ? 39 Daha naŋa garbam heke doyaŋ girde faraŋ gurtiriŋ? Irde daha naŋa koyare hike kuŋ gintiriŋ?’ ninnayiŋ. 40 Irkeb ne Doyaŋ Al Kuruŋ gare wol heŋbe gaha yineŋ: ‘Fudinde wor po dineŋ hime. Nere al deŋem moŋ gayen kura gwaha iramiŋ keneŋbe ne gayen niramiŋ,’ gwaha yineŋ. 41-43 Irdeb tapa beleŋ mat hinayiŋ mar gobe gaha yineŋ: ‘Deŋbe biŋge nirkeb biŋge kura ma nunamiŋ. Irde fe niŋ kammeke fe kura ma nunamiŋ. Albak heŋ kuŋ himeke gargar ma niramiŋ. Uliŋhornem moŋ himekeb kura ma nunamiŋ. Garbam himekeb faraŋ ma nuramiŋ. Irde koyare himekeya wor waŋ ma neneŋ hinhan. Goke teŋbe deŋbe Al Kuruŋyen bearar bana haŋ. Niŋgeb nubul teŋ kuŋ kak ala Satanya miyoŋmiŋya niŋ gitik irtiŋ bana goŋ kunaŋ,’ yineŋ. 44 Gwaha yinmekeb al buda gore wol heŋbe, ‘Doyaŋ Al Kuruŋ, daha naŋa biŋgeya feya niŋ kamke geneŋ wasak titiriŋ? Irde daha naŋa uliŋhorgem moŋ hike kura ma guntiriŋ? Irde daha naŋa garbam heke doyaŋ ma girdeb faraŋ ma gurtiriŋ? Irde daha naŋa albak geneŋ gargar ma girtiriŋ? Irde daha naŋa koyare hike go ma kuŋ gintiriŋ?’ ninayiŋ. 45 Irkeb ne Doyaŋ Al Kuruŋ gare wol heŋbe gaha yineŋ: ‘Fudinde wor po dineŋ hime. Nere al deŋem moŋ gayen kura gwaha ma iramiŋ keneŋbe ne gayen faraŋ ma nuramiŋ,’ gwaha yineŋ. 46 Mel gobe mata buluŋmiŋ gote muruŋgem hugiŋeŋ kanduk kuruŋ teŋ hinayiŋ. Munaŋ Al Kuruŋ diliŋde al huwak gobe Al Kuruŋya hugiŋeŋ hinayiŋ,” yinyiŋ.