^
Yuwarwar
Yon beleŋ taun 7 bana Yesuyen alya bereya haŋ goyen goke asaŋ kayyiŋ
Yon beleŋ Yesu Kristu kinyiŋ
Efesus niŋ Yesuyen alya bereya niŋ yiriŋ
Sumena niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
Pergamum niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
Taiataira niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
Sardis niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
Filadelfia niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
Laodisia niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ taun goke yiriŋ
Asaŋya Sipsip al diriŋ dirŋeŋya
Asaŋ bili irde tareŋ yirtiŋ uŋguni goyen yukala teŋ asaŋ go digilyiŋ
Alya bereya 144,000 goyen basiŋa yiryiŋ
Al buda kuruŋ beleŋ Al Kuruŋ doloŋ iramiŋ
Asaŋ bili irtiŋ uŋguni tareŋ yirtiŋ goyen funaŋ ukala tiyyiŋ
Bigul 7 mere tiyamiŋ
Al Kuruŋyen miyoŋ kuraya asaŋ bili irtiŋ dirŋeŋ kura goya
Al Kuruŋ niŋ tagal tagal al irawa
Bereya asogomiŋ deregonya
Dapŋa kafuram kura irawa forok yaryum
Dapŋa duwi kafuram hoyaŋ kura forok yiriŋ
Sipsip al diriŋ dirŋeŋya al 144,000ya
Al Kuruŋyen miyoŋ karwo beleŋ mere tagalamiŋ
Megen biŋge ep hitiŋ yad yad nalu forok yiriŋ
Al Kuruŋyen miyoŋ 7 beleŋ mata kafuram 7 forok yiramiŋ
Al Kuruŋyen bearar gote kuwe 7
Belen niŋ bereya Dapŋa duwi kafuramya
Babilon taun gobe buluŋ hiriŋ
Hos faykek hende kipirtiŋ al
Dama 1,000
Satanbe buluŋ hiyyeŋ
Al kamtiŋ goyen Al Kuruŋ beleŋ merere yiryeŋ
Naŋkiŋ gergeŋya megeŋ gergeŋya
Yerusalem gergeŋ
Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ saŋiŋ miŋyaŋ fe kuruŋ
Yesube wayyeŋ