Taitus
Taitus hitte Pol beleŋ asaŋ kayyiŋ
1
Taitus, nebe Pol, Al Kuruŋyen meteŋ al, irde Yesu Kristuyen mere basaŋ al aposel. Nebe alya bereya Al Kuruŋ beleŋ basiŋa yirtiŋ mar goyen faraŋ yurde himeke Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde hinayiŋ yeŋ aposel heŋ meteŋ teŋ hime gago. Irde Al Kuruŋ palap irtek mata gote mere fudinde saba yird yird meteŋ goke manaŋ aposel heŋ meteŋ teŋ hime. Irde Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goke doyaŋ heŋ himyen geb, go hende huwarde meteŋ goyen teŋ himyen. Hugiŋeŋ heŋ heŋ gobe usi ma teŋ hiyen al Al Kuruŋ gore naŋkiŋya megeŋya forok ma yekeya detmiŋ kura neŋ duneŋ yeŋ biŋa tiyyiŋ go goyen. Niŋgeb nalu bikkeŋ kiryiŋ goyen forok yekeb meteŋ marmiŋ hulyaŋ yirke meremiŋ tagalde hikeb bikkeŋ biŋa tiyyiŋ goyen kawan forok yiriŋ. Ne wor Dumulgaŋ teŋ teŋ Alniniŋ Al Kuruŋ gore meteŋ go tiya ninkeb meremiŋ gago tagalde tukuŋ hime.
Munaŋ Taitus, gebe ne beleŋ Al Kuruŋ niŋ momoŋ girmekeb ne timiriŋ gwahade goyen po, ge wor yeŋ ge dufayge saŋiŋ irariŋ. Niŋgeb goke teŋ gebe urne wor po yara nurde guneŋ hime.
Niŋgeb Adoniniŋ Al Kuruŋya Dumulgaŋ teŋ teŋ Alniniŋ Yesu Kristuya beleŋ buniŋeŋ girde igiŋ igiŋ girde bege isikamke igiŋ hiwoŋ yeŋ gusuŋaŋ yirde himyen.
Yesuyen alya bereya sios gote doyaŋ mar igiŋ kura basiŋa yirayiŋ
Be, ne beleŋ Krit motmotde gubul teŋ wamiriŋ gobe meteŋ kura pasi ma irdeya wamiriŋ goyen ge beleŋ gab pasi irayiŋ yeŋbe gogo gubul teŋ wamiriŋ. Irde ginmiriŋ gwahade po, naŋa goyen bana niŋ taun kurar mat kurar kuŋbe taun goyenter niŋ Yesuyen alya bereya bana al kura basiŋa yirde yeŋ goyen doyaŋ yird yird mar yirayiŋ yeŋ nurdeb gogo gubul timiriŋ. Yesuyen alya bereya doyaŋ yird yird mar goyen basiŋa yire yeŋbe matamiŋ keŋkela yeneŋ ga basiŋa yirayiŋ. Matamiŋbe gahade hinayiŋ: al gobe uliŋde merem moŋ, irde bere yuŋkureŋ po yawartiŋ mar. Irde dirŋeŋ weŋbe Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ irtiŋ, irde dapŋa duwi yara heke merere yukutiŋ ma heŋ miliŋya naniŋyat mere keŋkela gama irde hinayiŋ. Be, Yesuyen alya bereyat doyaŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ po meteŋne tinayiŋ yeŋ basiŋa yirtiŋ. Niŋgeb go mar gobe uliŋde merem moŋ hinayiŋ, yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ ma teŋ hinayiŋ, araŋeŋ bearar ma teŋ hinayiŋ, kukuwa fe nene kukuwa heŋ heŋ mata ma teŋ hinayiŋ, det kuraŋ al kwep kwep ma yirde hinayiŋ, irde al mali ma gasa yirde hinayiŋ. Irdeb usi matare al kurate hora ma yade hinayiŋ. Gwaha titŋeŋbe al wake gargar yirde hinayiŋ, mata igiŋ teŋ teŋya igiŋ heŋ heŋya niŋ amaŋeŋ nurde hinayiŋ, uliŋde po amaŋ hetek mata goyen epte fole irtek hinayiŋ, irde Al Kuruŋ diliŋde al huwak wukkeŋ wor po hinayiŋ. Irde meteŋmiŋbe kumhaka ma heŋ keŋkela po meteŋ teŋ hinayiŋ. Yeŋbe deyya beleŋ saba yirtiŋ mere fudinde hekkeŋ nurtek goyen tareŋ po tanarde hinayiŋ. Gogab saba fudinde gore po al hoyaŋ igiŋ saba yirdeb saŋiŋ heŋ heŋ ge faraŋ yurde hinayiŋ. Irdeb al kura saba fudinde goyen asogo irde hinayiŋ mar goyen igiŋ bebak yirke, “Fudinde, buluŋ teŋ hite,” yeŋ nurnayiŋ.
10 Be, ga gineŋ hime gabe Krit motmotde gorbe al budam Al Kuruŋ asogo irdeb merebe miŋ miŋmoŋ teŋ al usi yirde haŋyen geb, gago gineŋ hime. Go teŋ haŋyen mar goyen buluŋ wor pobe Yesu nurd untiŋ gega Yuda marte tikula gama irde guba yeŋ yeŋ mata teŋ haŋyen gogo. 11 Go mar gobe det goke al saba yirtek moŋ goyen hora yad yad niŋ po nurdeb Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ usi saba yirde dufaymiŋ buluŋ yirde haŋyen. Niŋgeb usi saba mar goyen utaŋ yirkeb mata go bada po henayiŋ. 12 Usi matamiŋ goke teŋbe yiŋgeŋde al kura saba mar karkuwaŋ yeŋ nurde yuneŋ haŋyen mar goyen kuramiŋ kura beleŋ mere kura gahade tiyyiŋ: “Krit motmotde niŋ marbe hugiŋeŋ usi po teŋ haŋyen, irde al gasa yirde buluŋ po yirde haŋyen, irde kumhaka po heŋ dulaŋ po teŋ haŋyen,” yiriŋ. 13 Al gore mere tiyyiŋ gobe fudinde. Niŋgeb usi saba mar goyen kuŋ yineŋ teŋ saba yirayiŋ. Gogab Yesu niŋ dufay tareŋ ird ird saba fudinde goyen po tanardeb 14 Yuda marte tikula ma gama irnayiŋ. Irde Al Kuruŋyen mere fudinde pel iramiŋ mar gote saba gobe yubul po tinayiŋ.
15 Fudinde, al kura Al Kuruŋ beleŋ wukkeŋ iryeŋ al gobe Al Kuruŋ diliŋde tikiŋ miŋmoŋ geb mata dahade kura teŋ hiyeŋ kuruŋ gobe wukkeŋ ala po hiyeŋ. Goyenbe al kura biŋde dufay buluŋ po kerde Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ ma irde hiyeŋ albe dufaymiŋya biŋyabe buluŋ hitiŋ geb, Al Kuruŋ diliŋde al gobe wukkeŋ moŋ, irde yeŋ beleŋ mata daha kura teŋ hiyeŋ kuruŋ gobe tikiŋ miŋyaŋ ala po hiyeŋ. 16 Go mar gobe yiŋgeŋ ge yeŋ, “Neŋbe Al Kuruŋ nurd uneŋ hite,” yeŋ haŋ gega, matamiŋ beleŋbe Al Kuruŋ harhok uneŋ haŋ yeŋ yentek. Gwahade mar gobe Al Kuruŋ beleŋ yentek ma irde hiyen mata go po teŋ haŋyen, irde meremiŋ pel irde mata igiŋ kura titek ma haŋyen.