eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn

Anyin: Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn New Testament

Language: [any]Agni SanviAgni Sanvi
Title:Nyɩhyɛ FʋfɔlɛʼnAnyin: Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn New Testament
Abbreviation:anyNTID: ANYWBT or any
Copyright © 1997 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLany_html.zip
ePub 3any.epub
Amazon Kindle EPUBany.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleany1997eb.zip
Plain text canon only chapter filesany_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLany_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLany_vpl.zip
Browser Bible moduleany_browserBible.zip
USFXany_usfx.zip
USFMany_usfm.zip
XeTeXany_xetex.zip

Anyin: Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn New Testament


Afɩ, Nyanmɩan Kpili a hulo eyuadɩ'n dede ɔ'a fa yɩ́ Bangɔlɔ'n ɔ'a hye yɩ́ maan sʋanlan biala m'ɔ kɔ le Baa sɔ'n kɔ li'n, Nyanmɩan sikpɛ'n ngun man yɩ́, nan ɔ nyan nyanmɩansʋ ngʋan m'ɔ le man ayuelɩɛ'n.

—John 3:16


Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn

Anyin: Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn New Testament

copyright © 1997 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Agni Sanvi
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2024-02-11