eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Western Apache NT

Language: [apw]Western ApacheApache, Western
Title:The New Testament of our Lord and Saviour Jesus ChristWestern Apache NT
Abbreviation:apwNTID: APWWBT or apwNT
Copyright © 2012 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLapwNT_html.zip
ePub 3apwNT.epub
Amazon Kindle EPUBapwNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleapw2012eb.zip
Plain text canon only chapter filesapwNT_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLapwNT_vpl.zip
Browser Bible moduleapwNT_browserBible.zip
USFXapwNT_usfx.zip
USFMapwNT_usfm.zip
XeTeXapwNT_xetex.zip

New Testament in Apache, Western (US:apw:Apache, Western)


Bik’ehgo’ihi’ṉań bilałtł’áhgee begoz’aaníí hik’e bits’ą́’dí’ nzhǫǫgo ágot’eehíí ntsé biká hádaaht’įį; áík’ehgo díí dawahá ałdó’ nohwíyéé doleeł.

—Matthew 6:33Bik’ehgo’ihi’ṉań ni’gosdzáń biká’ nṉee dázhǫ́ bił daanzhǫǫhíí bighą biYe’ dała’áhi yaa yinłtį́į́, áík’ehgo dahadíń bosdląądihíí doo da’ílį́į́ hileeh da, áídá’ ihi’ṉaa doo ngonel’ąą dahíí yee hiṉaa doleeł.

—John 3:16Díínko bídaagonlzį, hadíí Bik’ehgo’ihi’ṉań bił daanzhooníí, ła’íí dabíí ngonłchį́į́go yiká ádaanṉiidíí dawa dała’ nłt’éégo bá ádaalṉe’go áyíłsį.

—Romans 8:28


The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

New Testament in Apache, Western (US:apw:Apache, Western)

copyright © 2012 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Western Apache (Apache, Western)
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2012,Wycliffe Bible Translators. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Apache, Western


© 2012,Wycliffe Bible Translators. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-21

Last updated 2014-04-21