eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ

Avokaya NT

Language: [avu]Avokaya
Title:Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí KâAvokaya NT
Abbreviation:AVUID: AVUWBT or avu
Copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLavu_html.zip
ePub 3avu.epub
Amazon Kindle EPUBavu.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleavu2002eb.zip
Plain text canon only chapter filesavu_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLavu_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLavu_vpl.zip
Browser Bible moduleavu_browserBible.zip
USFXavu_usfx.zip
USFMavu_usfm.zip
XeTeXavu_xetex.zip

Avokaya: Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ New Testament


Ôvârí lẽ õjílã trá ndrĩ rõô, tãlâ gólâ âjô mvá íyíkâ kó ãlô nõ trá ânĩꞌá drãlé tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ, tãlâ õjílã tíbê tã lẽ ꞌbá trá mvá gólâkâ nõ ꞌá rî drãá kô gõꞌdá âꞌdô rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ, õzõ rúꞌbạ́ ı̣̃nyạ́kú lâ õdrã kpá lé rî.”

—John 3:16


Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ

Avokaya: Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ New Testament

copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Avokaya)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-13