eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Baka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+

Language: [bdh]BakaBaka
Title:MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ EBaka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+
Abbreviation:bdhID: BDHWBT or bdh
Copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbdh_html.zip
ePub 3bdh.epub
Amazon Kindle EPUBbdh.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebdh2016eb.zip
Plain text canon only chapter filesbdh_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbdh_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLbdh_vpl.zip
Browser Bible modulebdh_browserBible.zip
USFXbdh_usfx.zip
USFMbdh_usfm.zip
XeTeXbdh_xetex.zip

Baka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+


“Gɨ zɨ́a ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá za mbá Lomo oto ꞌbúye go kɨ́ngaya, zɨ́a ị́nyịné kásaógụ bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ ené ógụ úyuné gɨ royé. Yaá ꞌyị bɨ ṇguṇgu ledre a go ní uyu wá, nɨ ídí trịdrịné za fí.

—John 3:16


MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Baka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+

copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Baka
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16