eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bafut

Bafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament

Language: [bfd]BafutBafut
Title:BafutBafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament
Abbreviation:bfdID: BFDWBT or bfd
Copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbfd_html.zip
ePub 3bfd.epub
Amazon Kindle EPUBbfd.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebfd1999eb.zip
Plain text canon only chapter filesbfd_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbfd_word.zip

Bafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament


Lâ tâ nɨ̀ foo ŋka nlɔɔ bə ànnù nɨfɔ̀ Nwî bo bɨ̀ ànnû yi yìi mə a tsinə aà, boŋ à ka kɨɨ fa njoo mà jû tsiꞌì tsɨ̀m a mbo bù.

—Matthew 6:33Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkɔ̌ŋ mbi siꞌi siꞌi, m̀fa njoŋ Mû yì yî mɔ̀ꞌɔtə, mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi ghu nu aa, tâ à yi ntsee lǒ kwo, lâ m̀baŋnə ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwìꞌi nɨ̂ŋkoŋ aà.

—John 3:16Bìꞌinə̀ zi mə a nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə Nwì a ghɨ̀rə̀ aa, a fàꞌà aa mə tâ ɨ̀ zi nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ a mbo bə̀ bìi mə bɨ kɔŋə yi aà, làꞌà bə̂ bya bìi mə à twòŋə waa nyoŋ aa a njɨ̌m ŋkàꞌâ yì aà.

—Romans 8:28


Bafut

Bafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament

copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Bafut
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2022-10-27

Last updated 2022-10-27