eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ŋwaʼaŋlɨ Kɨǹ a Fhi

Bambalang: Ŋwaʼaŋlɨ Kɨǹ a Fhi (New Testament+)

Language: [bmo]BambalangBambalang
Title:Ŋwaʼaŋlɨ Kɨǹ a FhiBambalang: Ŋwaʼaŋlɨ Kɨǹ a Fhi (New Testament+)
Abbreviation:bmoID: BMOWBT or bmo
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbmo_html.zip
ePub 3bmo.epub
Amazon Kindle EPUBbmo.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebmo2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesbmo_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbmo_word.zip

Bambalang: Ŋwaʼaŋlɨ Kɨǹ a Fhi (New Testament+)


Pəɨ ka shigi pi Shaʼafuoŋ Minnwi pugu pa ndɨndɨ yi, kaŋ Minnwi shi mfɛ ŋguoŋ maoŋ pei ghao ni pəɨ.

—Matthew 6:33“Nthɛ ŋa Minnwi ni ŋkhwā ŋgwa ŋkuoŋ mbhi yei ntou yi ti mfɛ taʼa fiɛŋ muuŋ vi, ŋa shesheŋoŋ ŋa a piŋ vi nɛ, mbaʼa a yiʼi ŋkhu, a shi mfāʼo chɔmbhi ki mmɛ.

—John 3:16Ndɔ pia ji ŋa Minnwi ghà mfāʼa moŋ ŋguoŋ nnu ghao pi ŋa a pɔ shiʼi ni ŋgwa pɛ ŋa pugu khwā vi nɛ, ŋa pi gɛ̄ vugu ŋa pugu fāʼa ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ Minnwi kāʼa nɛ.

—Romans 8:28


Ŋwaʼaŋlɨ Kɨǹ a Fhi

Bambalang: Ŋwaʼaŋlɨ Kɨǹ a Fhi (New Testament+)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Bambalang
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

Last updated 2020-11-16