eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bag-ong Kasuyatan ag Henesis — Exodo

Bantoanon: Bag-ong Kasuyatan ag Henesis — Exodo New Testament+

Language: [bno]BantoanonBantoanon
Title:Bag-ong Kasuyatan ag Henesis — ExodoBantoanon: Bag-ong Kasuyatan ag Henesis — Exodo New Testament+
Abbreviation:bnoID: BNOWBT or bno
Copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbno_html.zip
ePub 3bno.epub
Amazon Kindle EPUBbno.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebno2016eb.zip
Plain text canon only chapter filesbno_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbno_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLbno_vpl.zip
Browser Bible modulebno_browserBible.zip
USFXbno_usfx.zip
USFMbno_usfm.zip
XeTeXbno_xetex.zip

Bantoanon: Bag-ong Kasuyatan ag Henesis — Exodo New Testament+


“Dahil abang rako kag pagpalangga it Dios sa tanang katawuhan sa bug-os nak kalibutan, kada ingta-o Nida kag Ida bugtong nak Anak agor aber sin-o man kag magtu-o sa Ida ay indi magpagto sa kaparusahan, kundi magkainggwa't kabuhi nak waya't katapusan.

—John 3:16


Bag-ong Kasuyatan ag Henesis — Exodo

Bantoanon: Bag-ong Kasuyatan ag Henesis — Exodo New Testament+

copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Bantoanon
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16