eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Chru

Chru: Chru (New Testament)

Language: [cje]ChruChru
Title:ChruChru: Chru (New Testament)
Abbreviation:cjeID: CJEWBT or cje
Copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLcje_html.zip
ePub 3cje.epub
Amazon Kindle EPUBcje.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulecje2020eb.zip
Plain text canon only chapter filescje_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLcje_word.zip

Chru: Chru (New Testament)


Bloh dơlhơu biă, tui duah bĕ lơgăr Yàng Pô Lơngì sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-tơpă Pô, bloh nư̆n Pô rơŭ brơi pơtơ̆l tơ buơl guhã tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n rơi.

—Matthew 6:33Kơyoa Yàng Pô Lơngì anĭt-rơnăm dun-ya, tơ̆l truh hũ brơi Anà Sa Pô, tô aràng sơi păng-tui Anà nư̆n 'buh kơđòng roh-rui mơtai lơhiă, bloh hũ pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài.

—John 3:16Buơl gudrơi thơu lài tơgrơ̆ pơnuaĭ pơtòm-pơgùm wơ̆ ngă kwơ-màng tơ du mơnih duh-rơnăm Yàng Pô Lơngì, nư̆n la tơ du mơnih hũ iơu-rơwah tui hơtai-khiăng Pô hũ ngă-nìn.

—Romans 8:28


Chru

Chru: Chru (New Testament)

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Chru
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

Last updated 2020-11-16