eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Jú¹ chú³² quioh²¹ Jesús tsá² lɨn³ Cristo

Sochiapam Chinantec NT

Language: [cso]Chinantec, SochiapamChinantec, Sochiapam
Title:Jú¹ chú³² quioh²¹ Jesús tsá² lɨn³ CristoSochiapam Chinantec NT
Abbreviation:csoNTID: CSOTBL or csoNT
Copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLcsoNT_html.zip
ePub 3csoNT.epub
Amazon Kindle EPUBcsoNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulecso1986eb.zip
Plain text canon only chapter filescsoNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLcsoNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLcsoNT_vpl.zip
Browser Bible modulecsoNT_browserBible.zip
USFXcsoNT_usfx.zip
USFMcsoNT_usfm.zip
XeTeXcsoNT_xetex.zip

New Testament in Chinantec, Sochiapam (MX:cso:Chinantec, Sochiapam)


Ñí¹ jɨ́²¹la³ ti³ chan¹³ náh² hmóu³² jo³cuo² Dió³² bíh¹ hi³ má¹tih²¹ náh² re² ñí¹con² tsú², jɨ³ hi³ má¹zián¹³ náh² re² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsú², hi³ jáun² bíh¹ hián¹³ náh² ca³la³ jɨ³lɨ³² hi³ jáun².

—Matthew 6:33”Sá¹nɨ́² jɨe³, la³ lá² bíh¹ ca³ma³hnio³ Dió³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², ca³la³ hi³ ca³cuen³ máh³ tsú² Jon² Tsá² jan² tán¹, hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² cha³² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² hí³ dí² tiá² lɨ́¹³ yáh³ hi³ tsa³háɨn³, tɨ³la³ lɨ́¹³ lɨ³ zian² tsú² cun³ jmɨ́¹hi³nio² bíh¹.

—John 3:16Quí¹ má²né¹ bíh¹ dí² hi³ Dió³² jmu² hi³ re² bíh¹ cuá²haɨ³² la³jɨ́³² hi³ quiunh³² tsá² hnio³ hí³ Dió³², tsá² má²ca³teh³ hí³ Dió³² hi³ lɨ́¹³ ñí¹con² tsú² la³ cun³ hi³ hnió³ dí² lɨ́¹³.

—Romans 8:28


Jú¹ chú³² quioh²¹ Jesús tsá² lɨn³ Cristo

New Testament in Chinantec, Sochiapam (MX:cso:Chinantec, Sochiapam)

copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Chinantec, Sochiapam
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Chinanteco, Sochiapan [cso], Mexico

Copyright Information

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Chinantec, Sochiapam


© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-22

Last updated 2014-04-22