eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Lokpa Bible

Language: [dop]LokpaLukpa
Title:PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔALokpa Bible
Abbreviation:DOPID: DOPSIM or dop
Copyright © 1999 SIM
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLdop_html.zip
ePub 3dop.epub
Amazon Kindle EPUBdop.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduledop1999eb.zip
Plain text canon only chapter filesdop_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLdop_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLdop_vpl.zip
Browser Bible moduledop_browserBible.zip
USFXdop_usfx.zip
USFMdop_usfm.zip
XeTeXdop_xetex.zip

Portions of the Holy Bible in the Lokpa language of Benin


Wɑɑtʋ wei Ɩsɔ cɑɑlɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɛtʋ kɛ lɑpʋ tǝcǝcɩ tɔ.

—Genesis 1:1Tɑfiiti yontu. Ɩsɔ nyɑ́ tiikiɣinɑ-m, mɑɑ lɑŋəɣɩ pʋlʋ.

—Psalm 23:1Ɩ́ sɔ nyʋɣʋ nɑ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ nɑ tɔntɛ nte Ɩsɔ cɑɑ tɔ tǝ pɛɛkʋɣʋ, nɑ Ɩsɔ kɑ́ hɑ-mɛ tɔtɔɣɔ pǝ tǝnɑ mpi pǝ kɑɑsɑɑ tɔ.

—Matthew 6:33Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ sɔɔlɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ sɔsɔm, hɑlǝnɑ ɩ́ cɑŋ ɩ́ hɑ ɩ Pǝyɑɣɑ ɩkpɑmlɛ, sɩ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ tǝŋ kɑ tɔm tɔ, pɑ́ tɑɑ sɩ, ɑmɑ pɑ́ hiki weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ tɔ.

—John 3:16Tǝ nyǝmɑ́ sɩ kʋpɑntʋ kɛ Ɩsɔ lɑkɩ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ kɛ́ mpɑ pɑ sɔɔlɑ-ɩ nɑ pɑ́ kɛ́ mpɑ ɩ yɑɑwɑ ɩsɩɩ ɩ nɔkʋɣʋ wɛɛ tɔ.

—Romans 8:28


PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Portions of the Holy Bible in the Lokpa language of Benin

copyright © 1999 SIM
Language: Lokpa (Lukpa)
Translation by: SIM

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2017-10-16

Last updated 2017-10-16