eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

Ngangam NT

Language: [gng]NgangamNgangam
Title:Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnkuNgangam NT
Abbreviation:gngNTID: GNGWYI or gngNT
Copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLgngNT_html.zip
ePub 3gngNT.epub
Amazon Kindle EPUBgngNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulegng2011eb.zip
Plain text canon only chapter filesgngNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLgngNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLgngNT_vpl.zip
Browser Bible modulegngNT_browserBible.zip
USFXgngNT_usfx.zip
USFMgngNT_usfm.zip
XeTeXgngNT_xetex.zip

The New Testament in the Ngangam language of Togo


Laan li nuunh mɛn *Uwien ya bɛl, kí li teh Uwien yíe nà, u li taa tibont nnɔ kɛ kí pukn nɛ.

—Matthew 6:33Imɔ̀n, Uwien yíe uŋɛndun ya nib ki gbien', nɛ ki taa' uʼBubaabk ki de' ŋɔ wà kɛ teke' wɔ ki jin' la, u la kpo kí juore fɛnm, ama wɔ ń lɛ *limiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm.

—John 3:16Ti bɛn ki ye Uwien teh tibont tà kɛ nnɔ u teh tù binib bà yíe wɔ ya mɔnm bo nɛ. Bi yé binib bà u yin' bɛ u là bobn' ma bo nɛ.

—Romans 8:28


Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

The New Testament in the Ngangam language of Togo

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Ngangam
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Ngangam


© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30