eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tü nüchikimaajatkat Jesucristo

Wayuu: Tü nüchikimaajatkat Jesucristo New Testament

Language: [guc]WayuuWayuu
Title:Tü nüchikimaajatkat JesucristoWayuu: Tü nüchikimaajatkat Jesucristo New Testament
Abbreviation:gucID: GUCWBT or guc
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLguc_html.zip
ePub 3guc.epub
Amazon Kindle EPUBguc.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleguc2010eb.zip
Plain text canon only chapter filesguc_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLguc_word.zip

Wayuu: Tü nüchikimaajatkat Jesucristo New Testament


Tamüshii jia wane'ewa'i jukua: Müleka keejiale jümüin niainjachin chi Maleiwakai aluwataain jaa'u sümaa kee'ireein jaa'in tü nüchekakat jüpüleerua, aapüneerü jümüin süpüshua tü che'ojaakat jümüin.

—Matthew 6:33Anuu sukuaippa saalii wayuu sainküin mmakat süpüshua nüpüla chi Maleiwakai: Naapüin chi Nüchonkai waa'u, chi waneeshikai Nüchoin. Niasa'a chi eekai nünoujain nünain, ee'iranajaweerü naa'in nütüma Maleiwa. Nnojoleechi amüloulin süchikijee ouktaa, eejeechi nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua.

—John 3:16Watüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain nünaatüin waneepia süpüshua tü kasa alatakat namüin na wayuu aikana apüla nia, süpüla koo'omüinjatüin namüin sütsüin tü nanoulakat sütüma tü alatakat namüin, maa aka eekai mojuin otta eekai anain. Naya na nüneekakana süpüla tü kasa naa'inrüinjattüjütkalia paala sümaiwa.

—Romans 8:28


Tü nüchikimaajatkat Jesucristo

Wayuu: Tü nüchikimaajatkat Jesucristo New Testament

copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Wayuu
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-12-01

Last updated 2020-12-01