eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bib La

Haitian Creole Bible 1985

Language: [hat]Kreyòl AyisyenHaitian
Title:Bib LaHaitian Creole Bible 1985
Abbreviation:HATID: HATPDS or hat
public domain
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLhat_html.zip
ePub 3hat.epub
Amazon Kindle EPUBhat.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulehat1985eb.zip
Plain text canon only chapter fileshat_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLhat_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLhat_vpl.zip
Browser Bible modulehat_browserBible.zip
USFXhat_usfx.zip
USFMhat_usfm.zip
XeTeXhat_xetex.zip

The Holy Bible in Haitian Creole


Nan konmansman, Bondye kreye syèl la ak latè a.

—Genesis 1:1Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen.

—Psalm 23:1Pito nou chache bay bagay peyi Wa ki nan syèl la premye plas nan lavi nou, chache viv jan Bondye vle l' la anvan. Lè sa a, Bondye va ban nou tout lòt bagay sa yo tou.

—Matthew 6:33Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pedi lavi yo. Okontrè y'a gen lavi ki p'ap janm fini an.

—John 3:16Tansèlman, nou konn sa byen: nan tout bagay, Bondye ap travay pou byen tout moun ki renmen l', pou byen tout moun li te fè lide rele.

—Romans 8:28


Bib La

The Holy Bible in Haitian Creole

Public Domain
Language: Kreyòl Ayisyen (Haitian)

In the Public Domain due to publication without copyright notice in 1985, and without subsequent registration within 5 years.


2020-03-10

Last updated 2020-03-10