eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bib Sen An

Haitian Creole Bible 2023

Language: [hat]Kreyòl AyisyenHaitian
Title:Bib Sen AnHaitian Creole Bible 2023
Abbreviation:BibSenAnID: HATBSA or hatbsa
Copyright © 2017-2023 Ron Smith
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
MP3 AudioStream or download MP3 audio
Progressive Web AppAdd to your home screen
Android Apporg.ebible.hatbsa.apk
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLhatbsa_html.zip
ePub 3hatbsa.epub
Amazon Kindle EPUBhatbsa.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulehatbsa2022eb.zip
Plain text canon only chapter fileshatbsa_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLhatbsa_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLhatbsa_vpl.zip
Browser Bible modulehatbsa_browserBible.zip
USFXhatbsa_usfx.zip
USFMhatbsa_usfm.zip
XeTeXhatbsa_xetex.zip

The Holy Bible in Haitian Creole, 2023 update


Nan kòmansman an Bondye te kreye syèl yo ak tè a.

—Genesis 1:1Yon sòm David Bondye se bèje mwen; mwen p ap janm manke anyen.

—Psalm 23:1Chèche premyèman wayòm Li avèk ladwati Li, epi tout bagay sa yo ap vini anplis.

—Matthew 6:33“Paske Bondye te tèlman renmen lemond, ke Li te bay sèl Fis inik Li pou nenpòt moun ki kwè nan Li pa ta peri, men ta gen lavi etènèl.

—John 3:16Konsa nou konnen ke Bondye fè tout bagay mache ansanm pou byen a sila ki renmen Bondye yo, pou sila ke Li te rele selon volonte Li yo.

—Romans 8:28


Bib Sen An

The Holy Bible in Haitian Creole, 2023 update

copyright © 2017-2023 Ron Smith
Language: Kreyòl Ayisyen (Haitian)
Translation by: Ron Smith
Contributor: Felix Nixon

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2024-04-27

Last updated 2024-04-27