eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Sech Hadròih

Language: [hre]HreHre
Title:Sech HadròihSech Hadròih
Abbreviation:HREBID: HREWBT or hre
Copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLhre_html.zip
ePub 3hre.epub
Amazon Kindle EPUBhre.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulehre2020eb.zip
Plain text canon only chapter fileshre_readaloud.zip

Sech Hadròih


Baxèm Boc Plình broq plình crŏng taneh.

—Genesis 1:1Đawit Achìh Chuaq wèq ban au, tìah ca mangai ban trìu, au ùh thìuq cleq.

—Psalm 23:1Mahaq adroi dŏng dìq, phai chaq Diac Boc Plình wa can ta-atoq da Haq, èh Haq jah am tam ca pì rìm bìac ma 'noiq hòm.

—Matthew 6:33“Taiq Boc Plình loq waq ca mangai ŏi crŏng taneh trùh 'mòi Haq khoi am ca wì Con Mòiq da Haq, waq ca mangai leq lùi canòm ca Con aih, ùh hnhung, mahaq jah i can rìh hloi hloi.

—John 3:16Bèn loq Boc Plình broq rìm bìac lem tagop pajùm, trùh broq lòiq am ca mangai ma loq waq ca Haq, aih am ca mangai ma jah creo đòiq broq tiaq manoh enh da Haq.

—Romans 8:28


Sech Hadròih

Sech Hadròih

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Hre
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Published: 2015 Nhà Xuất Bản Tôn Giáo

All rights reserved.


2020-11-17

Last updated 2020-11-17