eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

BIBOLO DABUŊ

Yabem Bible

Language: [jae]JabemYabem
Title:BIBOLO DABUŊYabem Bible
Abbreviation:ID: JAEPNG or jae
Copyright © 1980 Bible Society of Papua New Guinea
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLjae_html.zip
ePub 3jae.epub
Amazon Kindle EPUBjae.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulejae1980eb.zip
Plain text canon only chapter filesjae_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLjae_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLjae_vpl.zip
Browser Bible modulejae_browserBible.zip
USFXjae_usfx.zip
USFMjae_usfm.zip
XeTeXjae_xetex.zip

The Holy Bible in the Yabem language of Papua New Guinea

Buk Baibel long tokples Yabem long Niugini


Gêdêŋ ŋamatanô Anôtô kêkêŋ undambê to nom.

—Genesis 1:1Apômtau kêtu ŋoc ŋacgejob, tec oc japô lêna gêŋ teŋ atom.

—Psalm 23:1Amboac tonaŋ ansom ênê gamêŋ to aŋgôm biŋ, taŋ eŋ kêjatu naŋ, êtu ŋamata acgom, go gêŋ samob tonaŋ ŋai êtu amacnêm êwiŋ.

—Matthew 6:33Gebe Anôtô têtac gêwiŋ ŋamalac kaiŋ teŋ, tec kêkêŋ nê Latu tageŋ gêmêŋ gebe samob, taŋ sêkêŋ gêwiŋ eŋ naŋ, sênaŋa atom, sêŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ.

—John 3:16Aêac tajalagac gebe Anôtô gêjam gôliŋ gêŋ samob gebe gêŋ tau êmoasiŋ êsêac, taŋ têntac gêwiŋ eŋ naŋ êtômgeŋ. Anôtô kêjaliŋ êsêac sa kwanaŋgeŋ tec kêkalem êsêac.

—Romans 8:28


BIBOLO DABUŊ

The Holy Bible in the Yabem language of Papua New Guinea

Buk Baibel long tokples Yabem long Niugini

Copyright © 1980 Bible Society of Papua New Guinea
Language: Jabem (Yabem)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2015-01-03

Last updated 2015-01-03