eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rị

Keliko Bible

Language: [kbo]KelikoKeliko
Title:Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rịKeliko Bible
Abbreviation:KBOID: KBOWBT or kbo
Copyright © 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkbo_html.zip
ePub 3kbo.epub
Amazon Kindle EPUBkbo.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekbo2017eb.zip
Plain text canon only chapter fileskbo_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkbo_word.zip

Keliko: Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rị New Testament+


Íꞌdóngárá gá ꞌdãá, Múngú gbi ꞌbụ̃ pi vũ be.

—Genesis 1:1Drị̃drị̃ ni, lẽ ĩmi ꞌbãkí ẹ́sị́ céré rizú mãlũngã Múngú vé rĩ vé ẹ̃zị́ ngazú, lẽ ĩmi ꞌokí tã pịrị, ngá ĩmi ní lẽé rĩ pi, Múngú ri ícó sẽ ĩmi ní rá.

—Matthew 6:33“Múngú lẽ ꞌbá nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé rĩ pi agaá rá, ĩsẽ ívé Mvá ãlukútaŋá rĩ ímụ́ nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé nõgó, ꞌbá ĩri ẹ̃ꞌyị̃ị́pi rá rĩ ã drã rí ku, ẽ ị́sụ́ rí ídri ꞌdániꞌdáni rĩ ãní bẽnĩ.

—John 3:16ꞌBá nị̃kí kpá rá ꞌyozú kínĩ, tã riꞌbá ꞌbâ ị́sụ́ꞌbée rĩ pi agásĩ, Múngú ri tã múké ꞌo ꞌbá ꞌi lẽꞌbá lẽlẽ rĩ pi ní nĩ, tã ni íbí íngá ẹ́sị́ ni agá, ũpẽ îngá ꞌbá ꞌdĩꞌbée nĩ.

—Romans 8:28


Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rị

Keliko: Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rị New Testament+

copyright © 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Keliko)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18

Last updated 2020-11-18