eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Kalagan

Eastern Kalagan NT

Language: [kqe]KalaganKalagan
Dialect:Eastern 
Title:KalaganEastern Kalagan NT
Abbreviation:kqeEID: KQEWBT or kqe
Copyright © 2012-2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkqe_html.zip
ePub 3kqe.epub
Amazon Kindle EPUBkqe.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekqe2012eb.zip
Plain text canon only chapter fileskqe_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkqe_word.zip

Kalagan: Kalagan (New Testament)


Awgaid onaa mayo yang pagpasakop sang pagdato ng Tohan aw yang pagtoman sang karim nan aw ansinyan atagan kamo ng kariko ng kikinaanglan mayo.

—Matthew 6:33Sabap sang dakowa na looy ng Tohan sang manosiya yatag nan yang tamisa na Anak nan kay antak sino-sino yang amangintoo kanan di amanarka, awgaid akaonan yan ng kinabowi na way kataposan.

—John 3:16Kyakatigaman natun na maskin ono yang amaitabo amainang ng kadyawan para sang mga otaw na yagapakadakowa sang Tohan sang kanilan pangatayan na silan yang mga pipili nan sobay sang kahanda nan.

—Romans 8:28


Kalagan

Kalagan: Kalagan (New Testament)

copyright © 2012-2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Kalagan)
Dialect: Eastern
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18

Last updated 2020-11-18