eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Na ukud Apudyus

Kalinga, Southern: Na ukud Apudyus New Testament

Language: [ksc]Kalinga, SouthernKalinga, Southern
Title:Na ukud ApudyusKalinga, Southern: Na ukud Apudyus New Testament
Abbreviation:kscID: KSCWBT or ksc
Copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLksc_html.zip
ePub 3ksc.epub
Amazon Kindle EPUBksc.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleksc1986eb.zip
Plain text canon only chapter filesksc_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLksc_word.zip

Kalinga, Southern: Na ukud Apudyus New Testament


Siyan na som-osom-onyu kuma, mipangkop ta Manturayan Apudyus ya mangwaanyu ta piona. Tan nu amaschin patpatkanyu, nangamung à siyay mammammò ta losani masapuryu.

—Matthew 6:33Kapu ta amod na ayat Apudyus ta taku, impaalinan os-osàani Anàna wi matoy ad asnay luta, ta nu sinun mamatin siya, achi pu mifallu tan makafiyag an siyà ing-ingkana.

—John 3:16Siyan chitauy tuttuway mangay-ayat an Apudyus, wi piniliyanà mangwa ta puranuna, akammutau wi uray sinun màwan chitau, fumaruwantaun lisortanan Apudyus.

—Romans 8:28


Na ukud Apudyus

Kalinga, Southern: Na ukud Apudyus New Testament

copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Kalinga, Southern
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-12-01

Last updated 2020-12-01