eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Kálaad Zɛmbî : Sɔ ̧ á Gúgwáan

Makaa NT

Language: [mcp]MakaaMakaa
Title:Kálaad Zɛmbî : Sɔ ̧ á GúgwáanMakaa NT
Abbreviation:mcpNTID: MCPWBT or mcp
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmcp_html.zip
ePub 3mcp.epub
Amazon Kindle EPUBmcp.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemcp2014eb.zip
Plain text canon only chapter filesmcp_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmcp_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmcp_vpl.zip
Browser Bible modulemcp_browserBible.zip
USFXmcp_usfx.zip
USFMmcp_usfm.zip
XeTeXmcp_xetex.zip

New Testament in Makaa


Yidagá dʉ fwo tə̂l ísâ í dʉ́gyá nə Faan mə́ Zɛmbî yí shwóg, bɨ́ cʉgə tʉ́təlí mísh mɛ́d, Zɛmbî ka dʉ kwádʉlə bɨ́ ísâ ínɨ byɛ̂sh.

—Matthew 6:33Nəcé, Zɛmbî nyə á cɛɛl buud ɔ shí ga nə mbíya yáág-yáág cɛɛlí, váál á nə́, nyə a yána Cʉ́gə́ lʉ́ Mwán dɛ́ nə́ muud yɛ̂sh mə búgʉla nyə yɛ́ bág bə kú yə, a yidag bə nə cʉg á kandʉgə kandʉgə.

—John 3:16Sə́ mə́ mpú ntâg nə́ Zɛmbî mə́ dʉ sá sâ jɛ̂sh í shúgʉ́lág ŋkí nywa shú búúd bwə́ cɛ́ɛl nyə wá, buud nyə á jɔ̂w tə́dʉga yéd wá.

—Romans 8:28


Kálaad Zɛmbî : Sɔ ̧ á Gúgwáan

New Testament in Makaa

copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Makaa
Translation by: Wycliffe Bible Translators
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Makaa


© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2018-11-16

Last updated 2018-11-16