eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Mvù Ŋgɔ̀ŋ Feê

Mambilla NT (Cameroon-Le Nouveau Testament en mambila)

Language: [mcu]Cameroon MambilaCameroon Mambila
Title:Mvù Ŋgɔ̀ŋ FeêMambilla NT (Cameroon-Le Nouveau Testament en mambila)
Abbreviation:mcuID: MCUWBT or mcu
Copyright © 2001 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmcu_html.zip
ePub 3mcu.epub
Amazon Kindle EPUBmcu.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemcu2001eb.zip
Plain text canon only chapter filesmcu_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmcu_word.zip

Mambilla NT (Cameroon-Le Nouveau Testament en mambila)


Bí jɔ̀gɔ̀ yúé fɔ́n lɔ́gɔ *Lò Càŋ ye, bí dèn dilísé faá Càŋ gwaán nê nɔ; Càŋ nde né bí bɔ̀ njèh dé jomò teèn haá keéh gií.

—Matthew 6:33Lòù sam, Càŋ né lom *wɔ́ŋ mé temé cén mene gwaán, à lé gɔndɔŋ Ŋuna seèn tema njií naâ dé cî, te bɔ̀ɔ́ mé kwaá njií né temé yoòr seèn dɔɔ́ŋ lèr lè cú, te bɔ́ kwa seér yɔ̀ŋ tètàgà.

—John 3:16Béh né gi kɔɔ́ ye, bɔ̀ɔ́ mé né Càŋ gwaán dɔɔ́ŋ, à njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te gam seér bɔ́ lòù. Né bɔ̀ɔ́ mé à lé yilá kwaá naâ beè seèn, faá à lɔ nyegé kwaá naâ nɔ.

—Romans 8:28


Mvù Ŋgɔ̀ŋ Feê

Mambilla NT (Cameroon-Le Nouveau Testament en mambila)

copyright © 2001 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Cameroon Mambila
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

Last updated 2020-11-16