eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Testamento jaa maa jitoho-yo Jesucristo

San Miguel el Grande Mixtec NT

Language: [mig]Mixtec, San Miguel el GrandeMixtec, San Miguel el Grande
Title:Testamento jaa maa jitoho-yo JesucristoSan Miguel el Grande Mixtec NT
Abbreviation:migNTID: MIGWBT or migNT
Copyright © 1951 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmigNT_html.zip
ePub 3migNT.epub
Amazon Kindle EPUBmigNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemig1951eb.zip
Plain text canon only chapter filesmigNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmigNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmigNT_vpl.zip
Browser Bible modulemigNT_browserBible.zip
USFXmigNT_usfx.zip
USFMmigNT_usfm.zip
XeTeXmigNT_xetex.zip

New Testament in Mixtec, San Miguel el Grande (MX:mig:Mixtec, San Miguel el Grande)


Ko kánúú‑gá ja̱ ndúkú ndéé‑ró kɨ́vɨ‑ró iní ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tiñu. Te sá'a‑ró tíñu ndaa̱ nátu̱'un sá'a máá‑yá. Yúan‑na te kua̱'a‑ga̱‑ya̱ táká ndatíñu‑ún nuu̱‑ro̱.

—Matthew 6:33Chi̱ Dios, xaa̱n ní kundá'ú ini̱‑ya̱ ñáyɨvɨ ñúyɨ́vɨ. Ja̱ yúán ní tájí‑yá Se̱'e‑ya̱ ní kii‑i, va̱sa máá tú'ún‑ni‑i ni̱ i̱o, náva̱'a ma̱ náa táká ña̱yɨvɨ kákandíja‑i‑ya̱, chi̱ sua kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni.

—John 3:16Te a kájini̱‑yo̱ já táká ja̱ tá'a̱n ña̱yɨvɨ, kendo̱o va̱'a‑ga̱‑i jíín sá'a‑ya̱, nuu̱ ñáyɨvɨ já kákumani̱‑í jíín‑yá, ja̱ ní kana‑ya̱ xiní‑í nátu̱'un ni̱ jata'a̱n ini̱‑ya̱.

—Romans 8:28


Testamento jaa maa jitoho-yo Jesucristo

New Testament in Mixtec, San Miguel el Grande (MX:mig:Mixtec, San Miguel el Grande)

copyright © 1951 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, San Miguel el Grande
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mixteco, San Miguel el Grande [mig], Mexico

Copyright Information

© 1951, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mixtec, San Miguel el Grande


© 1951 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30