eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Alacatlatzala Mixtec New Testament

Mixtec, Alacatlatzala: Alacatlatzala Mixtec New Testament (New Testament+)

Language: [mim]Mixtec, AlacatlatzalaMixtec, Alacatlatzala
Title:Alacatlatzala Mixtec New TestamentMixtec, Alacatlatzala: Alacatlatzala Mixtec New Testament (New Testament+)
Abbreviation:mimID: MIMWBT or mim
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmim_html.zip
ePub 3mim.epub
Amazon Kindle EPUBmim.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemim2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesmim_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmim_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmim_vpl.zip
Browser Bible modulemim_browserBible.zip
USFXmim_usfx.zip
USFMmim_usfm.zip
XeTeXmim_xetex.zip

Mixtec, Alacatlatzala: Alacatlatzala Mixtec New Testament (New Testament+)


Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ka̱ ta̱Jesús xíꞌin ta̱Nicodemo, káchí ra saá: ―Kíꞌvi ní ini Ndios xíni ra ni̱vi ñoyívi yóꞌo, ña̱kán ti̱ꞌví ra yi̱ꞌi̱, ta kúu ñii la̱á Sa̱ꞌya ra no̱o̱ ra, ta ki̱xaa̱ i̱ ñoyívi yóꞌo, ta ndiꞌi ni̱vi na ndinoꞌo kandixa yi̱ꞌi̱, o̱n ndiꞌi xa̱ꞌa̱ nayóꞌo, ta ndixa kutaku̱ na xíꞌin Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi.

—John 3:16


Alacatlatzala Mixtec New Testament

Mixtec, Alacatlatzala: Alacatlatzala Mixtec New Testament (New Testament+)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, Alacatlatzala
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-11