eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Mwan NT (Côte d’Ivoire)

Mwan NT

Language: [moa]MwanMwan
Title:Mwan NT (Côte d’Ivoire)Mwan NT
Abbreviation:moaNTID: MOAWBT or moa
Copyright © 2005 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmoa_html.zip
ePub 3moa.epub
Amazon Kindle EPUBmoa.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemoa2005eb.zip
Plain text canon only chapter filesmoa_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmoa_word.zip

Mwan: Mwan NT (Côte d’Ivoire) New Testament


‑Ka ‑Waanbhaa' a ‑bhleŋgbeya 'ɛ 'pegee 'ka 'lɛdɔɔleya ‑a ‑yrɛ 'yi 'mu ‑la yiɛnkan' 'elwale 'pe. 'Ke 'ka 'bhɛ ꞊kla, 'bhɛɛ‑ ‑e nu 'ka gbalɛ 'bhɛ pɛ mu 'ɛ 'kpɛn ba.

—Matthew 6:33‑Amasrɔyi 'drunyan ta mɛɛ mu 'ɛ 'sɔ gbɛ ‑yɔɔ 'ɛ 'kɔɔ ‑Waanbhaa' ni, 'ke ‑ya *Gbe bhɛ do 'kpɔ 'ɛ 'nale 'ke 'sraka 'le, 'kooko‑ 'ke mɛɛ 'oo mɛɛ 'la zan 'e ꞊kpaa ‑a ‑yi, 'bhɛ zan laa ni, 'bhɛɛ‑ 'bhɛ 'pleŋgole klɛ ‑Waanbhaa' ma, 'duŋ‑ 'bhɛ zan 'ɛ ‑Waanbhaa' ba bole ‑yrɛ ma ‑si 'la ‑daŋ' 'laa ‑o 'bhɛ ma 'bhɛɛ‑ 'srɔɔwo‑.

—John 3:16'Wa 'yaango‑ 'bhii‑ ‑Waanbhaa' ‑za sɔ mɛɛ 'la zan mu ni, 'bhɛɛ‑ 'ke ‑yoo ‑siila ‑e ‑za yɛkɛ‑ 'la 'lɛdulaa 'bhɛ ma, 'ke ‑za 'oo ‑za 'la ꞊tian 'bhɛ zan mu 'ɛ ma, 'yee‑ ‑Waanbhaa' 'gbu 'a to 'bhɛɛ‑ 'bhɛ ‑za 'ɛ 'kpɛn klɛ ‑o ma ‑za 'lrele‑ 'le.

—Romans 8:28


Mwan NT (Côte d’Ivoire)

Mwan: Mwan NT (Côte d’Ivoire) New Testament

copyright © 2005 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Mwan)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-19

Last updated 2020-11-19