eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ka̱bas Qae-xg'ae sa

Naro NT

Language: [nhr]NaroNaro
Title:Ka̱bas Qae-xg'ae saNaro NT
Abbreviation:ID: NHRBSB or nhr
Copyright © 2012 The Bible Society of Botswana
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnhr_html.zip
ePub 3nhr.epub
Amazon Kindle EPUBnhr.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenhr2012eb.zip
Plain text canon only chapter filesnhr_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnhr_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnhr_vpl.zip
Browser Bible modulenhr_browserBible.zip
USFXnhr_usfx.zip
USFMnhr_usfm.zip
XeTeXnhr_xetex.zip

The New Testament in the Naro language of Botswana


Igabaga méé tu kg'áíka X'aigam Nqarim di x'aian hẽé naka Gam di tchànoan hẽéthẽé qaa, naka tua gha ncẽe zi gúù zi wèéa zi ga thẽé máàè.

—Matthew 6:33Nqari ba nqõó ba ncẽeta noose ncàm̀a hãa domkam kò Gam dim Cóám cúíse ábàèa hãa ba tcg'òóa hãa khama, nxãasegam gha dìím wèém ẽe ko Gam koe dtcòm̀ ba táá kaàkaguè, igabam gha chõò tamas kg'õè sa úú ka.

—John 3:16Ta q'ana hãa, wèé zi gúù zia ko gane ẽe Nqari ba ncàm̀a hãa ne koe tsééa xg'ae sa, nxãasega i gha qãè ka, gane ẽem nxãakamaga Gam di tc'ẽean koe guu a tciia hãa ne koe.

—Romans 8:28


Ka̱bas Qae-xg'ae sa

The New Testament in the Naro language of Botswana

copyright © 2012 The Bible Society of Botswana
Language: Naro
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2016-08-30

Last updated 2016-08-30