eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Yɩɩ sʋywáŋʋ́ sagɩ

Southern Nuni NT

Language: [nnw]Nuni, SouthernNuni, Southern
Title:Yɩɩ sʋywáŋʋ́ sagɩSouthern Nuni NT
Abbreviation:nnwNTID: NNWWBT or nnw
Copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnnw_html.zip
ePub 3nnw.epub
Amazon Kindle EPUBnnw.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulennw1999eb.zip
Plain text canon only chapter filesnnw_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnnw_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnnw_vpl.zip
Browser Bible modulennw_browserBible.zip
USFXnnw_usfx.zip
USFMnnw_usfm.zip
XeTeXnnw_xetex.zip

Nuni, Southern: Yɩɩ sʋywáŋʋ́ sagɩ New Testament

Le Nouveau Testament en Nun


Cɩ́gá, Yɩɩ sóní lɩ̀à mama zənzən. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ pa ʋ bidʋa kələn tə, sə lìù tə mama, ʋ nə ken ʋ waa ʋ nə, ʋ kʋ́ʋ̀ dàn ká jén mama. Yá ʋ wá na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con.

—John 3:16


Yɩɩ sʋywáŋʋ́ sagɩ

Nuni, Southern: Yɩɩ sʋywáŋʋ́ sagɩ New Testament

Le Nouveau Testament en Nun

copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Nuni, Southern
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30