eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nyungwe

Nyungwe NT+

Language: [nyu]NyungweNyungwe
Title:NyungweNyungwe NT+
Abbreviation:nyuID: NYUWBT or nyu
Copyright © 1897, 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnyu_html.zip
ePub 3nyu.epub
Amazon Kindle EPUBnyu.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenyu2010eb.zip
Plain text canon only chapter filesnyu_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnyu_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnyu_vpl.zip
Browser Bible modulenyu_browserBible.zip
USFXnyu_usfx.zip
USFMnyu_usfm.zip
XeTeXnyu_xetex.zip

Portions of the Holy Bible in the Nyungwe Language of Mozambique


Ni terepoyo Mulungu adafuna dziko, adapereka mwana wace m'bodzi yekha kuti wentse ule omwe animukhulupirira aleke kufa, tsono akhale na moyo wakusaya kumala.

—John 3:16


Nyungwe

Portions of the Holy Bible in the Nyungwe Language of Mozambique

copyright © 1897, 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Nyungwe
Translation by: Wycliffe Bible Translators
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

O utilizador pode copiar e distribuir a obra. You may copy and distribute the work.

All rights reserved.


2023-09-07