eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ

Brooke's Point Palawano: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ New Testament+

Language: [plw]Brooke's Point PalawanoBrooke's Point Palawano
Title:Bagung Pinegsulutan et EmpuꞌBrooke's Point Palawano: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ New Testament+
Abbreviation:plwID: PLWWBT or plw
Copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLplw_html.zip
ePub 3plw.epub
Amazon Kindle EPUBplw.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleplw2013eb.zip
Plain text canon only chapter filesplw_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLplw_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLplw_vpl.zip
Browser Bible moduleplw_browserBible.zip
USFXplw_usfx.zip
USFMplw_usfm.zip
XeTeXplw_xetex.zip

Brooke's Point Palawano: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ New Testament+


“Sabab mekasi banar Empuꞌ eset mengeꞌ taaw atueʼt sengkedunyaan, ne binggey ye kenyeng bugtung na Yegang supaya isimayaꞌ, supaya sebarang mengandel kenye diki lang metiksaꞌ dut Narkaꞌ, segwaꞌ maya biyag naꞌ kaya seskeran dut elepan et Empuꞌ Banar.

—John 3:16


Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ

Brooke's Point Palawano: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ New Testament+

copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Brooke's Point Palawano
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16