eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Święta Biblia

Polish Updated Gdansk Bible

Language: [pol]PolskiePolish
Title:Święta BibliaPolish Updated Gdansk Bible
Abbreviation:ID: POLUBG or polubg
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLpolubg_html.zip
ePub 3polubg.epub
Amazon Kindle EPUBpolubg.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulepolubg2018eb.zip
Plain text canon only chapter filespolubg_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLpolubg_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLpolubg_vpl.zip
Browser Bible modulepolubg_browserBible.zip
USFXpolubg_usfx.zip
USFMpolubg_usfm.zip
XeTeXpolubg_xetex.zip

The Holy Bible in Polish, Updated Gdansk Version

UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA


Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

—Genesis 1:1Psalm Dawida. PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie.

—Psalm 23:1Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.

—Matthew 6:33Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

—John 3:16A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.

—Romans 8:28


Święta Biblia

The Holy Bible in Polish, Updated Gdansk Version

UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA

copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei
Language: Polskie (Polish)
Translation by: Fundacja Wrota Nadziei

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2018-10-23

Last updated 2018-10-23