eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Yaa Kanya Ninii Fɔle Sɛlɛɛ

Selee NT

Language: [snw]SeleeSelee
Title:Yaa Kanya Ninii Fɔle SɛlɛɛSelee NT
Abbreviation:snwNTID: SNWWBT or snw
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLsnw_html.zip
ePub 3snw.epub
Amazon Kindle EPUBsnw.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulesnw2008eb.zip
Plain text canon only chapter filessnw_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLsnw_word.zip

Selee: Yaa Kanya Ninii Fɔle Sɛlɛɛ New Testament


Kafɔɔ bita anu asɛɛ ye di Yaa Kafa Sɛka ɔkpɛ suoto alenkee di asaa amuu ɔbla kamɛ, biɛbla nwɔ dibiesaa. Ni Yaa mayɔ asaa amuu bule ankyakaa ye.

—Matthew 6:33“Diekye Yaa ntɛ ambɔmbɔ kayi ka mmle osie kanya, ni ɛɛyɔ Obi nɔɔ onwii nwu ɛɛta alɛ, otii lele niefũ nwɔ eenu, alaawɔɔ. Kafɔɔ, aawɛ nkpa be ninnaa ni kaloo.

—John 3:16Buye bulɛ lɛsaa lele di Yaa lɛbla ni, dilɛ diɛta batii ba nimbɔmbɔ nwɔ nii, mba ɛɛlɛɛ ni di dibiesaa nɔɔ ɔbla suoto.

—Romans 8:28


Yaa Kanya Ninii Fɔle Sɛlɛɛ

Selee: Yaa Kanya Ninii Fɔle Sɛlɛɛ New Testament

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Selee)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

Last updated 2020-11-30