eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nkomine Fal Ritɛlɛ́

Sola NT

Language: [soy]SolaMiyobe
Title:Nkomine Fal Ritɛlɛ́Sola NT
Abbreviation:SNTID: SOYSIM or soy
Copyright © 2010 UEEB/SIM au Benin
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLsoy_html.zip
ePub 3soy.epub
Amazon Kindle EPUBsoy.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulesoy2010eb.zip
Plain text canon only chapter filessoy_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLsoy_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLsoy_vpl.zip
Browser Bible modulesoy_browserBible.zip
USFXsoy_usfx.zip
USFMsoy_usfm.zip
XeTeXsoy_xetex.zip

Sola New Testament


Uléécɑɑ iyɔɔpi kɑni yɛ́ mɛfoí wɛ́ɛ́si, ɑni kɔ lɛ̃ kuu m pisɛ n wɑi, u yɛ́ kɔ litɔ́rɔɔ nní nnɛ́í mpuri pihɛɛ nɔ́ rikpɑ́.

—Matthew 6:33Li we rɛ Uléécɑɑ yɛ pisoi mɛyíkíyiki lɑlɛ hɑ́i uú nɛ Ukɛpipi Cirɛníŋɛ pɑmɛ rɛ úye un nɛ kɛfɑ kɛ n tɛnɛ, liute úu kɑpɛ pɔ, ɑmɑ́ ukɛ́ nfɑ́ɑ tɛnɛcirɛ́ yɛ̃́.

—John 3:16Tɔ kɔ nyulɛ rɛ ḿpɑ́ yo yɛ̀ɛ̀ pɛpɛɛ Uléécɑɑ ń lɑ nɛ lisɔnɛ kɑlɛ. Lipite pɛɛ nní pɛ̃ kuu lɛ̃ kuu piwɑi ń lɑ nnyɑ n sée.

—Romans 8:28


Nkomine Fal Ritɛlɛ́

Sola New Testament

copyright © 2010 UEEB/SIM au Benin
Language: Sola (Miyobe)
Translation by: SIM International

Sola, Nkomine Fal Ritɛlɛ́

This translation, published by the UEEB/SIM au Benin, was published in 2010.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the SIM, BP 15, Parakou, Benin.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-10-02

Last updated 2014-10-02