eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nǝkukuǝ Ikinan

Nafe NT

Language: [tnk]NəfeNafe
Title:Nǝkukuǝ IkinanNafe NT
Abbreviation:ID: TNKWBT or tnk
Copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtnk_html.zip
ePub 3tnk.epub
Amazon Kindle EPUBtnk.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletnk2013eb.zip
Plain text canon only chapter filestnk_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLtnk_vpl.zip
Browser Bible moduletnk_browserBible.zip
USFXtnk_usfx.zip
USFMtnk_usfm.zip
XeTeXtnk_xetex.zip

The New Testament in the Nafe (Kwamera) language of Southeast Tanna, TAFEA Province, Vanuatu

Niutestamen long lanwis Nafe blong Vanuatu. Le Nouveau Testament dans la langue Nafe de Vanuatu.


Mətə kɨmiaha tihəkupwən mhətui əmisə nɨtətə sə in ramərɨmənu irə mɨne noien atukwatukw me səvənhi, nənə in truvei pehe mwi narimnari me pam i m kɨmiaha.

—Matthew 6:33Kumwesən rokeikei pɨk nərmama ia tɨprənə i, məriari pehe Tɨni anan kuatia mə nərmama me pam səməme tuhəni nɨpərhienien irə tuhəpkemhə mhə, mətə tuhəuvehi nɨmɨruien rerɨn.

—John 3:16Kɨtaha səukurən mə narimnari me pam səməme kamhəuvehe, Kumwesən ramo kamhəuvehe mə tuho nəri amasan m nərmama hokeikei in, səməme in rɨnəkwein ia nirəha mesi pen nətərɨɡien səvənhi.

—Romans 8:28


Nǝkukuǝ Ikinan

The New Testament in the Nafe (Kwamera) language of Southeast Tanna, TAFEA Province, Vanuatu

Niutestamen long lanwis Nafe blong Vanuatu. Le Nouveau Testament dans la langue Nafe de Vanuatu.

copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Nəfe (Nafe)
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2019-06-18

Last updated 2019-06-18