eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

North Tanna New Testament

North Tanna NT

Language: [tnn]North TannaNorth Tanna
Title:North Tanna New TestamentNorth Tanna NT
Abbreviation:ID: TNNWBT or tnn
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtnn_html.zip
ePub 3tnn.epub
Amazon Kindle EPUBtnn.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletnn2010eb.zip
Plain text canon only chapter filestnn_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLtnn_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLtnn_vpl.zip
Browser Bible moduletnn_browserBible.zip
USFXtnn_usfx.zip
USFMtnn_usfm.zip
XeTeXtnn_xetex.zip

The New Testament in the North Tanna Language of Vanuatu

Le Nouveau Testament dans la langue du Nord Tanna de Vanuatu


Məto pəs onəkotol nərəmərəən rəha Uhgɨn, ne nəmegəhən ətuatɨp itəm Uhgɨn tolkeike, ilau okuətul aupən e nəmegəhən rəhatəmat. Nian nəkotol nəhlan, kən Uhgɨn otos-ipɨnə mɨn natɨmnat mɨn əh kəm itəmat.

—Matthew 6:33Tol nəhlan, Uhgɨn təmolkeike pɨk netəmim e nətueintən, tol-pən in təmos-ipa Nətɨn Noan Kitiəh Əm, məmə netəm mɨn u itəm koatahatətə lan, ilat okol kəsotɨmɨsən, məto okotos nəmegəhən itulɨn.

—John 3:16Kitat kotɨtun məmə, Uhgɨn tatol məmə natɨmnat rafin itəm koatuwa, inəh nat wɨr mɨn ne nat rat mɨn, ilat rafin koatuwa o nasituən etat itəm kotolkeike Uhgɨn, inu kitat netəm itəm in təmaun-in kitat e nalpəkauən rəhan.

—Romans 8:28


North Tanna New Testament

The New Testament in the North Tanna Language of Vanuatu

Le Nouveau Testament dans la langue du Nord Tanna de Vanuatu

copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: North Tanna
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2022-03-11

Last updated 2022-03-11