eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Biblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™

Vietnamese Contemporary Bible

Language: [vie]Tiếng ViệtTiếng Việt
Title:Biblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™Vietnamese Contemporary Bible
Abbreviation:OVCBID: VIEVCB or vieovcb
Copyright © 2015 Biblica, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLvieovcb_html.zip
ePub 3vieovcb.epub
Amazon Kindle EPUBvieovcb.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulevieovcb2015eb.zip
Plain text canon only chapter filesvieovcb_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLvieovcb_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLvieovcb_vpl.zip
Browser Bible modulevieovcb_browserBible.zip
USFXvieovcb_usfx.zip
USFMvieovcb_usfm.zip
XeTeXvieovcb_xetex.zip

Vietnamese: Biblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™ (Bible)


Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất.

—Genesis 1:1(Thơ của Đa-vít) Chúa Hằng Hữu là Đấng dắt chăn con; nên con chẳng thấy thiếu thốn.

—Psalm 23:1Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sống công chính, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con.

—Matthew 6:33Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu.

—John 3:16Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài.

—Romans 8:28


Biblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™

Vietnamese: Biblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™ (Bible)

copyright © 2015 Biblica, Inc.
Language: Tiếng Việt
Translation by: Biblica, Inc.

Biblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™

Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.

 Biblica® Open Vietnamese Contemporary Bible™

Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4‪.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4‪.0 or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

‪Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: “The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com and open.bible.”

‪Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™

Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.

Biblica® Open Vietnamese Contemporary Bible™

Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

‪You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

‪If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at https://open.bible/contact-us. 

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2021-04-12

Last updated 2021-04-12