eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ŋwàk Nwì Ma Rʉ̀k Nə̀ Fi

Yamba NT

Language: [yam]YambaYamba
Title:Ŋwàk Nwì Ma Rʉ̀k Nə̀ FiYamba NT
Abbreviation:yamNTID: YAMWBT or yam
Copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLyam_html.zip
ePub 3yam.epub
Amazon Kindle EPUByam.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleyam2011eb.zip
Plain text canon only chapter filesyam_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLyam_word.zip

New Testament in Yamba


Làp to mantombì lɛ gaŋ ŋkum Nwì, nə ye ŋgòye kə̀kʉrə̀ mantombìi yi ŋkuŋ fana bum mok yè'e pwe' nə ye sə̀' sə̀ yàwèŋ.

—Matthew 6:33<

—John 3:16Vesùwèŋ rì sə̀' də yusə̀ yà' kə̀ tsèŋ-a ŋwè pwe' fana Nwì sə fàk bə zeŋ yi ŋgògʉ̀ yusə̀ yà'a nə ye bə̀boŋ bohòbʉ̀ʉ sə̀ yà' dzəm yi wèŋ; bʉ̀ʉ yà'sə sə̀ yi a to fis wo mvə̀'nə̀ yi ànə dzəm kok sə ntʉʉ̀ yi də yà'a nə̀ ye vɛ'nə sə.

—Romans 8:28


Ŋwàk Nwì Ma Rʉ̀k Nə̀ Fi

New Testament in Yamba

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Yamba)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-12-01

Last updated 2020-12-01