Tu Purumeru a Sulat ni
Juan
1
Ménulaték dikam nadid tungkul diya. Sapul to sapul éy siya dén i mégkagi ta kagi na Diyos a méngatéd ta buhay. Ey sikame éy nabati me dén siya, sakay mineta me, sakay kinapot me be. Siya, to kédemét na, éy mineta me ngani dén. Ey nadid éy ipatunay me dikam. Ey siya bale i Cristo a méngatéd ta buhay a éwan tu katapusan. Kaguman na Tama tam a Diyos bagu dinumemét dikame. Nadid éy ibaheta me dikam i éya a mineta me sakay minabati me, monda mékiagum kam dikame a makipagkaesa kitam Nama tam a Diyos, sakay ta anak na a Jesu Cristo. Ey isulat ko ye dikam nadid, monda lalo a masaya kitam ta mahusay.
I Diyos Ey Demlag
I Diyos éy siya i demlag, a éwan tu diklém diya. Kanya éng kagin tam a kaguman tam siya, pero tulos kitam pabi ta kedikléman a medukés, éy mégbuli-buli kitam. Pero éng tulos kitam ta demlag a kona ta Diyos a édse ta demlag, éy mahusay. Eng kona kitam sa éy négkaesa kitam. Sakay tu digi no anak na a Jesus éy siya i nipaglinis na dikitam ta étanan a kasalanan tam.
Eng mégkagi kitam a éwan kitam tu kasalanan, éy lélokon tam san i isip tama, a maibut dén tu katutuhanan ta isip tam. Pero éng ipagtapat tam i kasalanan tam ta Diyos éy pagpasensiyaan na kitam ta kasalanan tam. Sakay linisan na kitam ta étanan a medukés ta isip tama, da tama i gimet naa. 10 Pero éng kagin tam a éwan kitam tu kasalanan, éy nangangahulugan a mebuli i Diyos, da éwan ya umayun ta kagi na Diyos. Eng kona sa i kagi moya, éy inadgen moy dén i kagi naa.