Tu Purumeru a Sulat ni
Pedro
1
Gébwat ye ni Pedro, a apostol ni Jesu Cristo. Saye i sulat kua du pinili na Diyos a tolay na a nangalat dén ta iba-iba a banuwan: ta Ponto, sakay ta Galasia, sakay ta Kapadosia, hanggan ta Asia, hanggan ta Bitinia. Sikam éy pinili kam Nama tam a Diyos sapul to sapul, da saya i kaluuben na. Kaluuben na a sikam i ibukod naa a maging tolay na, a ipasakup kam ni Jesu Cristo. Ey gimet ya na Banal a Espiritu. I nipangibut naa ta kasalanan moy éy tu digi na. Edse maka dikam i biyaya na Diyos, sakay ta kapayapaan.
Matibay I Pag-asa Tam
Salamat ta Diyos, a Ama no Panginoon tam a Jesu Cristo. Dahil ta kagbi na a dikél, éy nienak kitam dén a huway, a anak kitam nadid na Diyos, sapul to nikabuhay a huway ni Jesu Cristo. Kanya matibay i pag-asa tama, a umasa kitam ta gantimpala na Diyos a para dikitam a sakup na a tolay. Hinanda na dén ya ta langet, da éwan sa mabagu, sakay éwan maibut, sakay éwan malipas. Dahil ta péniwala tam, éy alagaan kitam na Diyos ta kapangyarian na, hanggan méguhay kitam ta kaligtasan tam a dumemét ta katapusan na panahunae.
Nadid, dapat a masahat kam ta éya, maski mélungkut kam nadid ta sari-sari a hirap moy. Diden ya a hirap moy éy ipangpuhuba dikam na Diyos. Mara ta gintu, éy puhubaan na tolay ta apoy, monda meta de éng tunay. Ey kona be sa i péniwala moy; puhubaan na Diyos, monda meta na éng tunay. I péniwala moya, éy mahigit pa ta kamahal na gintu. Nadid, éng meta na Diyos a tunay i péniwala moya, éy purién na kam ta aldew a késoli ni Jesu Cristo. Sakay igalang na kam be. Nadid, maski éwan moy pabi neta ti Jesus, éy tukoy ko a mahal moy dén siya sakay méniwala kam dén diya. Kanya mésahat kam a tahod a tahod, da makamtan moy i kaligtasan na kaliduwa moya, da saya i keangayana na péniwala moya.
10 Entan moy du purupeta to araw, siniyasat de ta mahigpit i tungkul ta éya a kaligtasan. Side i naghulaa tungkul ta mahusay a iatéd na Diyos dikam. 11 Siniyasat de éng nikésiya i deméta na éya, sakay éng kodya na a manyari, dahilan nipaisip dide na Espiritu ni Cristo i tungkul ta panahun a éye. Sakay nipahayag dide na Espiritu a maghirap ti Cristo, sakay nipahayag na be dide i kapangyarian ni Cristo ta kétapos na a maghirap. 12 Nipahayag na Diyos diden ya a purupeta a éwan matupad i éya a péghula de ta panahun de a sarili, éngˈwan nadid a panahun tam. Ey nadid, du utusan na Diyos, éy nipahayag de dén dikam i Mahusay a Baheta, da nipaliwanag dide na Banal a Espiritu. Ey du anghel ta langet, éy gustu de be a mapospusan i éya.
Kailangan a Maging Banal Kam
13 Kanya nadid, éy patibayén moy i isip moya. Ingatan moy i bégi moya. Umasa kam ta mahigpit ta memahal a iatéd na Diyos dikam ta késoli ni Jesu Cristo. 14 Da anak kam na Diyos, éy sundin moy siya. Diyan moy gégemtén a huway tu ugali moy to éwan moy pabi pékapospos ta katutuhanan. 15 Engˈwan, dapat a maging banal kam ta étanan a gimet moy, da banal i Diyos. 16 Da i kagia ta kasulatan, éy kailangan kan a magpakabanal kam, da banal i Diyos.
17 Nadid, éng dulawén moy i Diyos a Ama moy ta panalangin, éy kailangan a igalang moy siya habang buhay kam. Tandaan moy, siya i maghukuma ta étanan a tolay ayun to ginamet de, a éwan siya tu kampian. 18 Tukoy moy dén éng anya i nipanubus naa dikam to medukés a ugali moy a gébwat du apo moy. Bakén a kuhata i nipanubus naa dikam, da maibut ya. 19 Engˈwan i nipanubus naa dikam, éy tu dige ni Cristo. Siya i tupa a éwan tu kapintasan, a nipagtubus na Diyos ta kasalanan na tolay. 20 Bagu linalang i mundua, éy nihanda dén siya na Diyos ta éya a gimet na. Ey nadid a panahun, éy pinaange se siya na Diyos monda tubusén na kitam. 21 Dahil ni Cristo éy méniwala kam ta Diyos. Ey Diyos i nagpabuhaya diya a huway, a inatdinan na siya ta kapangyarian na. Kanya nadid éy méniwala kam ta Diyos a umasa kam diya.
22 Nadid, éy melinis kam dén dahil ta késunud moy ta katutuhanan. Ey matapat dén i pégmahal moy du top moy ta péniwala. Kanya pilitén moy a négmahalan kam. 23 Tandaan moy, nihuway kam dén a nienak, a Diyos dén nadid i Ama moya. Ey gébwat ya ta kagi na Diyos a éwan malipas. I éya a kagi i méngatéda ta bigu a buhay a éwan tu katapusan. 24 Dahilan te kagi ta kasulatan, a i kagi naa éy: “Koman kan i lamon i tolay, da sandali san i buhay dia. Sakay i kamahal na tolay éy koman kan san i bulaklak, a malanés agad i lamon sakay tu bulaklak na. 25 Pero i kagi na Diyos, éy pirmi.” Nadid, i éya a kagi na Diyos, éy saya i Mahusay a Baheta a nepahayag dén dikam a talaga!