4
Nadid, da naghirap ti Cristo, éy dapat a maghanda kam be a maghirap. Dahilan maski ti ésiya a mégtiis ta hirap, éy éwan siya maabala ta kasalanan. Kanya sapul nadid, éy ipasakup kam ta kaluuben na Diyos dikam, habang buhay kam. Diyan moy sésundin tu gustu na bégi moya a medukés. To éya éy nagimet kam be ta gimet du éwan mékidiyos a kagustuan de. To éya éy bastos tu ugali moy; sakay medukés i gustu na bégi moya; sakay méglélasing kam; sakay sumésamba kam be ta diyos-diyosan, maski bawal. Pero nadid éy tama dén ya a pégimet moy ta medukés. Diyan kam dén huméhuway. Kanya mégtaka nadid dikam du éwan mékidiyos, da éwan kam dén mékiagum dide ta kona sa a medukés a gimet. Kanya dédustaén de kam nadid. Pero kédemét na oras a humarap side ta Diyos, éy panagutan de i kasalanan de. Ey handa dén nadid i Diyos a maghukum du tolay a buhay, sakay du pate. Nadid minepahayag be dén i Mahusay a Baheta du tolay a pate. Kanya maski naparusaan side to kébuhay de to araw, éy makasapit be dén i kaliduwa de ta buhay a éwan tu katapusan, a kona ta Diyos.
Gamitén Moy Tu Utus Na
Diyos a Namihasaan Moy
Tandaan moy, adene dén i katapusan na mundua. Kanya mangilag kam a tipidén moy i bégi moya, monda makapanalangin kam ta mahusay. I mahigpit a kailangan moy, éy négmahalan kam ta mahusay. Dahilan du mégmahal ta tolay, éy nabuha dén i kasalanan de. Tu top moy ta péniwala, éy patulusén moy side agad ta bile moy, a diyan kam mégdukés tu isip. 10 Nadid, éng pinagkaluuben kam na Diyos ta maski anya a tungkulin moy, éy saya i gemtén moya a pangtulung moy du kaguman moy. Nadid, éng pakunan moy sa, éy mahusay i pégamit moya ta niatéd dikam na Diyos. 11 Mara, éng nipagkaluub diko na Diyos a magtoldu, éy sigi ka a magtoldu ka ta kagi na Diyos. Eng nipagkaluub na diko a mangtulung ta top mo ta péniwala, éy tulungan mo side ta lalo, a gamitén moy i niatéd diko na Diyos a tungkulin mo. Nadid, éng kona kam sa, éy purién na tolay i Diyos dahil ni Jesu Cristo. Siya san i purién na tolay. Siya san i te kapangyarian a éwan tu katapusan.
Maghirap a Talaga Du Méniwala Ni Jesus
12 Nadid, a kakaguman ko, diyan kam mégtaka ta dikél a hirap moy a tétiisén moy nadid, da saya i péngpuhubaa dikam na Diyos. 13 Engˈwan dapat a masahat kam ta éya, da saya i kabahagi moya to hirap ni Cristo. Nadid, éng pakunan moy sa, éy masahat kam a tahod a talaga ta aldew a késoli ni Cristo a ipeta na i kapangyarian na. 14 Sakay éng ahewén kam na tolay da sakup kam ni Cristo, éy masuwerte kam, da tanda ya a édse dikam a talaga i memahal a Espiritu na Diyos. 15 Pero mangilag kam, a diyan kam magimet ta medukés, monda éwan kam maparusaan. Mara diyan kam mémuno, diyan kam mégtako, diyan kam mékialam ta éwan moy katungkulan. 16 Pero éng maparusaan i maski ti ésiya dikam da méniwala kam ni Jesus, éy diyan na ikésanike tu parusa na; éngˈwan dapat a magpasalamat siya ta Diyos, da sakup siya ni Cristo.
17 Da entan moy, dumemét dén nadid i oras a puhubaan na Diyos du sakup na a tolay. Ey nadid, éng paghirapén na kitam pa, éy anya wade i hirapa du éwan méniwala ta Mahusay a Baheta a gébwat ta Diyos éng puhubaan na side? Mahigpit a talaga! 18 Dahilan, “Eng talaga a éwan meligtas du mahusay a tolay, éy anya wade i keangayana du éwan mékidiyos a makasalanan?” 19 Kanya sikam a te hirap ayun ta kaluuben na Diyos dikam, éy basta sigi kam san ta gimet moy a mahusay, a umasa kam san ta Diyos, da matapat siya.